ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: Η ΕΡΤ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ; ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ;

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: Η ΕΡΤ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ; ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ;

Πέμπτη, 04/08/2022 - 17:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΤ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Αρ. πρωτ.: Θ1213

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α´ 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2. Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει.

 1. Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 749/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2019).

 2. Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο

(2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

 1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019), Θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

 2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022), Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» - (ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ).

 3. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ιδίως τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 αυτού.

 4. Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3797/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3041/15.01.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρακτικό Νο 212/15.01.2020/Θέµα 11ο) απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ) και το ΦΕΚ τ. Γ΄ 105/03.02.2020 µε τίτλο «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ ΑΕ».

 6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4518/12.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. Πρακτικού 285/12.01.2022) Θέµα 28ο «Παράταση Σύµβασης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», (ΑΔΑ: ΨΧ0Ο465Θ1Ε-ΔΗΣ).

 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4867/28.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022), Θέμα 27ο : «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3» (ΑΔΑ: Ε92Ρ465Θ1Ε-ΨΝΓ).

 8. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, ως ακολούθως:

 • 1 Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη

 • 1 Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. για το έργο της αρχισυνταξίας των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών όλων των τηλεοπτικών ζωνών της ΕΡΤ3 σε:

 

-έναν / μία δημοσιογράφο Αρχισυντάκτη/κτρια

Β. για το έργο της δημοσιογραφικής κάλυψης της πολιτικής ειδησεογραφίας με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού για όλες τις τηλεοπτικές ζώνες της ΕΡΤ3:

 

- έναν / μία 1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, αφορούν το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης.

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Δύναται μέρος του έργου να εκτελείται και εκτός των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης.

 

 1. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

 

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2022, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 18.000,00 €, πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και πλέον Φ.Π.Α..

 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στους εκτελεστές του έργου, περιλαμβάνει τον φόρο που αναλογεί, τυχόν αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και κάθε εν γένει δαπάνη σχετική με την εκτέλεση του έργου.

Για τον καθορισμό του εργολαβικού ανταλλάγματος των συμβάσεων θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός ευθύνης που αναλαμβάνει ο κάθε εργολάβος, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, η σημασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα των εργολάβων, όπως η εμπειρία και η επαγγελματική τους κατάρτιση.

 

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

  1. Οι συμβάσεις έργου που θα ανατεθούν δεν δημιουργούν σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των εργολάβων. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιείται χωρίς δεσμεύσεις ημερησίου προκαθορισμένου ωραρίου, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι εργολάβοι πρέπει να εκτελούν το έργο κατά τις ώρες που επιβάλλει ο συνολικός προγραμματισμός των εκπομπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Οι εργολάβοι δεν υπόκεινται κατά την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν σε εποπτεία ή έλεγχο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., έχοντες ελευθερία ενεργειών όσον αφορά στον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης του έργου, στο αποτέλεσμα του οποίου αποβλέπει αποκλειστικά η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παράδοσής του, εν όλων και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση, οι εργολάβοι δεν καθίστανται υπάλληλοι της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αλλά παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθεροι επαγγελματίες, δικαιούμενοι να συνάπτουν συμβάσεις κάθε είδους, με οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν πρόκειται για φορέα που ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή για σύμβαση συναφούς αντικειμένου με εκείνο του έργου που θα αναλάβουν, οπότε για τη σύναψη της παράλληλης σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη γραπτή άδεια της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 

  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να καταγγείλει αζημίως τις συναφθησόμενες συμβάσεις οποτεδήποτε, ενημερώνοντας εγγράφως τους εργολάβους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα οφείλει να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή για το έργο που θα έχει εκτελεσθεί και παραδοθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

 

  1. Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από τους υποψηφίους, καθώς και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

 

 

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επιπέδου Γ2.

 

  1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.

 

  1. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.

 

  1. Να διαθέτουν τα προβλεπόμενα (κατωτέρω) τυπικά προσόντα και εμπειρία.

 

  1. Να προβούν σε έναρξη επιτηδεύματος, σχετικού με το αντικείμενο της πρόσκλησης και συνεπώς να διαθέτουν δελτίο/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

  1. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

   • Δημοσιογράφος - Αρχισυντάκτης

α) Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Εργασιακή εμπειρία

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στην αρχισυνταξία σε τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε..

γ) Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.

 

   • Δημοσιογράφος – Ρεπόρτερ

α) Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Εργασιακή εμπειρία

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στην ειδησεογραφία Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, επιθυμητά σε τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. .

γ) Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση με υποψήφιο που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως η μεγαλύτερη της ελάχιστης εμπειρία, η προηγούμενη αποδεδειγμένη ευδόκιμη υπηρεσία στο αντικείμενο, η κατοχή δεξιοτήτων πληροφορικής, πολυμέσων, καθώς και η εμπειρία απασχόλησης σε μηχανογραφημένο περιβάλλον.

 

 

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας η οποία θα οριστεί από το Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων.

 

Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει δύο στάδια.

 

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας θα εκτιμήσει την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του έργου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο στο οποίο είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα.

 

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή Διενέργειας θα καλέσει τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, που έκρινε ως πιο κατάλληλους, σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διενέργειας, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητάς τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας θα εισηγηθεί διά του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον υποψήφιο που προτείνει να αναλάβει το έργο.

 

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης έργου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη ανάθεση οποιασδήποτε σύμβασης, τη ματαίωση της διαδικασίας ή/και την ανάκληση της παρούσας.

 

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

 

συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (www.ert.gr).

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3, τηλεφωνικά στο 2313338518 ή 519 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτ)ήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375, (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00)

 

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ τους, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει κατά την ανέλεγκτη κυριαρχική της εκτίμηση εάν θα αναθέσει τις συμβάσεις έργου σε άλλους υποψήφιους ή εάν θα προβεί σε νέα προκήρυξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εργολάβος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του έργου ή επέλθει η λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Κοινοποίηση:

 • Γρ. Προέδρου Δ.Σ.

 • Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου

 • Γρ. Γενικού Διευθυντή Δ.Ο.Υ.

 • Γρ. Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3

 • Δ/νση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών (&Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 • Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού

 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3

Αποχώρηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από το ρεπορτάζ της ΠτΔ με αιχμές για «παρεμβάσεις»

Αποχώρηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από το ρεπορτάζ της ΠτΔ με αιχμές για «παρεμβάσεις»

Δευτέρα, 25/07/2022 - 17:46

Την αποχώρησή της από το ρεπορτάζ της Προεδρείας της Δημοκρατίας μετά από δεκαετίες ανακοίνωσε η δημοσιογράφος Χρύσα Ρουμελιώτη μέσω ανάρτησής της στο facebook, αφήνοντας σαφείς αιχμές για «παρεμβάσεις».

Η δημοσιογράφος που κάλυπτε το ρεπορτάζ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, μετά την εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 48η Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε πως αποχωρεί.

Η ίδια, υποστήριξε σε ανάρτησή της στο Facebook πως δεν υπάρχουν πια «βράχοι» στη δημοσιογραφία που «τα κύματα των παρεμβάσεων» έσπαγαν και έμεναν στα γραφεία τους «χωρίς να αγγίζουν τη δουλειά των συντακτών».

Η ανάρτησή της έγινε το βράδυ της Κυριακής, λίγη ώρα αφότου είχε μεταδώσει το ρεπορτάζ της από το Προεδρικό Μέγαρο, για την καθιερωμένη δεξίωση με αφορμή την Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Ενημέρωση: Με δεύτερη ανάρτησή της διευκρινίζει πως «Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ αφορά το ρεπορτάζ της προεδρίας της Δημοκρατίας» και όχι την ΕΡΤ.


Αναλυτικά η ανάρτηση:
«ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ

Το χοντρό βιβλίο που άνοιξε στην πρώτη του σελίδα το 1989, κλείνει σήμερα με εκκωφαντικό κρότο το οπισθόφυλλό του.

Το νέο που θα αρχίσει τώρα να γράφεται,θα είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρον,απελευθερωμένο και δημιουργικό.

Οι εξελίξεις εξάλλου που προδιαγράφονται μας θέτουν και πάλι το δίλημμα: αξιοπρεπείς,χρήσιμοι και αξιόπιστοι ή δουλικοί και κόλακες;

Στο δύσκολο παζλ προστίθενται δύο σκοτεινές ψηφίδες.

Δεν υπάρχουν πια βράχοι,όπως η Βλάχου,ο Καραπαναγιώτης,ο Φυντανίδης,ο Παπαϊωάννου…που τα κύματα των παρεμβάσεων σπαγαν και μέναν στα γραφεία τους, χωρίς να αγγίζουν τη δουλειά των συντακτών.

Και, δυστυχως, αυτό το ξέρουν, όσοι επιφανείς, αγνοώντας τις συνταγματικές επιταγές, παρεμβαίνουν.

ΤΙ ΜΈΝΕΙ ΛΟΙΠΌΝ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ;

Η περιφρούρηση της αξιοπρέπειάς μας και η προάσπιση της αξιοπιστίας μας. Επ’ αυτού κρινομαστε εξάλλου.

Όχι από τους επιφανείς, αλλά από τους αναγνώστες, τους ακροατές και τους τηλεθεατές μας.

Καλή ΔΥΝΑΜΗ σε όλους. Καλή ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, γιατί μας περιμένουν δυσκολα».

 

 

ΧΡΥΣΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

 

Με δεύτερη ανάρτησή της διευκρινίζει πως «Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ αφορά το ρεπορτάζ της προεδρίας της Δημοκρατίας. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΤ. Την οποία έχω υπηρετήσει με θυσίες και αίσθηση χρέους ,όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης. Η ΕΡΤ είναι οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ που έχουν δώσει διαπιστευτήρια στο πέρασμα των χρόνων. Είναι εργαζόμενοι στην πλειονότητα τους όπως εγώ».

 

 

Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΠΗΤ καταγγέλλουν τη διοίκηση της ΕΡΤ

Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΠΗΤ καταγγέλλουν τη διοίκηση της ΕΡΤ

Τετάρτη, 29/06/2022 - 15:16

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ καταγγέλλουν τη διοίκηση της ΕΡΤ, που έσυρε τις δημοσιογραφικές μας Ενώσεις στα δικαστήρια, για να κρίνουν ως παράνομη και καταχρηστική τη στάση εργασίας, που προκηρύξαμε χτες  (27/6) σε όλα τα δημόσια μέσα, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων των δημοσιογράφων, που εργάζονται στα δημόσια μέσα.
Στη συνέχεια, και αφού το δικαστήριο δεν είχε εκδώσει ακόμη την απόφασή του και η στάση των δημοσιογράφων βρισκόταν σε εξέλιξη, η διοίκηση της ΕΡΤ έστησε απεργοσπαστικό μηχανισμό μέσω της ΕΡΤ-3, μεταδίδοντας το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ-3 από την ΕΡΤ-1.
Είναι πραγματικά ανεπίτρεπτες οι μέθοδοι που μετέρχεται η διορισμένη διοίκηση της ΕΡΤ, προκειμένου να απαξιώσει τις δυναμικές διεκδικήσεις των δημοσιογράφων, που αγωνίζονται για τα θεσμικά και οικονομικά δικαιώματά τους.
Για αυτές τις ενέργειες της διοίκησης της ΕΡΤ έχει ήδη ενημερωθεί η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και έχει προσκληθεί στην Αθήνα η Πρόεδρος κυρία Dominique Pradalié.
Τα Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των συναδέλφων και δε θα ανεχτούν οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των εργαζόμενων στην απεργία.

ΤA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΣΥΜΒΟΥΛΙA

ΠΟΣΠΕΡΤ / «Στην Γειτονιά των Αρίστων»

ΠΟΣΠΕΡΤ / «Στην Γειτονιά των Αρίστων»

Σάββατο, 04/06/2022 - 09:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Παρασκευή 02/06/2022

 

«Στην Γειτονιά των Αρίστων»

 

Από τις 9/3/2022 στην Ανακοίνωσή με τίτλο «Η Αντικειμενική Ενημέρωση στο Απόσπασμα», η ΠΟΣΠΕΡΤ θίγοντας τα «χτυπήματα απέναντι στην ελευθεροφωνία και ελευθεροτυπία», μεταξύ άλλων θεμάτων, είχε αναδείξει φέρνοντας πρώτη στο προσκήνιο και το ζήτημα του «μαϊμού» ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Μόσχα.

 

Πιο συγκεκριμένα γράφαμε:

«Η απουσία ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ρωσία και οι φήμες που ήθελαν τον δημοσιογράφο να βρίσκεται κάπου στην Κυψέλη, αποτελούν τις προϋποθέσεις που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά της ανυπαρξίας της αντικειμενικότητας. Αλήθεια, τελικά υπάρχει ανταποκριτής στην Ρωσία, ή η αντικειμενικότητα ακόμα θυσιάζεται στον βωμό των υπερατλαντικών και ευρωενωσιακών πολιτικών σκοπιμοτήτων;»

 

Έκτοτε, με το φαινόμενο της σοβαρής παραβίασης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας να επικρέμεται πάνω στους μεγαλοσχήμονες της ΕΡΤ για εξαπάτηση του κοινού και αφού συνελέγησαν περισσότερα επαρκή στοιχεία, το ζήτημα πέρασε γρήγορα στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ, που αποφάσισε να καλέσει για διευκρινήσεις ολόκληρη την διοικητική πυραμίδα της ενημέρωσης στην δημόσια τηλεόραση.

 

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες που διαρρέουν επίσημα στον ελληνικό τύπο και δεν διαψεύδονται, (αναμένεται η δημοσιοποίηση της απόφασης), το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, επέβαλε ποινή προσωρινής διαγραφής 6 μηνών από τα μητρώα των μελών της, στον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης κ. Φώτη Καφαράκη και τον Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημερωτικών Εκπομπών κ. Ιωάννη Τρουπή και 2 μηνών στην κα. Άννα Παπασωτηρίου προϊστάμενη τμήματος Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ. Προσωρινή διαγραφή από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ για 3 μήνες, επιβλήθηκε και στον Πρόεδρο της ΕΡΤ κ. Κ. Ζούλα.

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διαπίστωσε συμπεριφορά που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων και ότι υπήρξε «παραπλάνηση κοινού» καθώς παραβιάστηκε η παρ. β. αρ.1 για «τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών».

 

Με αυτές τις εξελίξεις, κατανοεί ο κάθε εργαζόμενος καθώς και ο «ανύποπτος πολίτης», οτι το ζήτημα της ενημέρωσης στην χώρα μας, της αντικειμενικής δημοσιογραφίας και της απρόσκοπτης πρόσβασης στην είδηση, τελεί υπό μη δημοκρατικό καθεστώς, υφαίνοντας σκοτεινό πέπλο αντιπληροφόρησης, οικοδομώντας τείχος ελέγχου και χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Πολύ περισσότερο δε, όταν αυτό εκπορεύεται από τους διορισμένους στην Διοίκηση της κατ’ ευφημισμό πλέον δημόσιας τηλεόρασης και της εξώφθαλμα προστατευμένης και «επιτελικά διαπιστευμένης» διοικητικής πυραμίδας εντός της ΕΡΤ.

 

Δεν χαιρόμαστε για τις εξελίξεις, ούτε εφορμούμαστε από κάποιου είδους ρεβανσισμό. Θεωρούμε όμως χρέος μας, την με κάθε κόστος υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος από το μετερίζι του εργαζόμενου, του πολίτη, και του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος που «έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων…» (αρ.15, Σ).

 

Δεν γνωρίζουμε αν με το συγκεκριμένο ζήτημα θα ασχοληθεί και το ΕΣΡ, μιάς και είναι αρμόδιο για την κατάρτιση στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, όπως και για τον συστηματικό έλεγχο και την τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας, της πληρότητας του προγράμματος και της πολυφωνίας στην ενημέρωση.

Δεν γνωρίζουμε επίσης, εάν εκεί «Στην Γειτονιά των Αρίστων» του Μαξίμου, έχουν συνειδητοποιήσει τα πεπραγμένα του πρώην επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού και νυν Προέδρου της ΕΡΤ, όπως και των ευνοούμενων Διευθυντών Ενημέρωσης και Ειδήσεων.

 

Ούτε γνωρίζουμε εάν τελικά τέτοιου είδους δημοσιογραφία, θα φτάσει να βραβευθεί επίσημα από την ανώτατη πολιτειακή αρχή, ως είθισται στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας.

 

Για εμάς είναι πρωτίστως ζήτημα δημοκρατίας. Όπως και ζήτημα προστασίας και επαναφοράς της αξιοπιστίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος στην υπηρεσία της κοινωνίας, πρώτα και κύρια από την ίδια την δημοσιογραφική εργασιακή κοινότητα της ΕΡΤ, στην οποία και θα επιχειρηθεί να μετακυλιστεί η ευθύνη.

 

Η ΠΟΣΠΕΡΤ θα βρίσκεται στο πλευρό τους ενάντια σε κάθε παρελκυστική τακτική που υπονομεύει τον ρόλο, το λειτούργημα και την εργασιακή τους υπόσταση. Όπως και στην πρόσφατη απαράδεκτη μετακίνηση των δημοσιογράφων του 1ου Προγράμματος της ΕΡΤ από το φυσικό τους περιβάλλον στο υπερ-στοιβαγμένο News Room, συνθήκη που ανάγκασε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να επισκεφθεί το ραδιομέγαρο, προκειμένου να ελέγξει τις ασφυκτικές συνθήκες εργασίας που καταγγέλθηκαν.

 

 

 

 

Συνεργάτης της ΕΡΤ εισέβαλε με ρόπαλο στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής

Συνεργάτης της ΕΡΤ εισέβαλε με ρόπαλο στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής

Παρασκευή, 03/06/2022 - 16:30

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30-35 ετών εισέβαλε οπλισμένος με ρόπαλο.

Αρχικά έσπασε με το αυτοκίνητό του την προστατευτική μπάρα στο προαύλιο της ΕΡΤ και στη συνέχεια μπήκε στο κτήριο και ανέβηκε στον όροφο όπου βρίσκεται το λογιστήριο, σπάζοντας την τζαμαρία των γραφείων.

Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της, οι οποίες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν γρήγορα και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη στο ERT Flix ο οποίος φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με το λογιστήριο.

Ανακοίνωση ΕΡΤ: Αίσιο τέλος για το ατυχές περιστατικό

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΡΤ σε σχέση με το συμβάν της Παρασκευής, στην οποία αναφέρει: «Αίσιο τέλος είχε ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής όταν εξωτερικός συνεργάτης της ΕΡΤ εισέβαλε στο κτήριο κρατώντας ένα ρόπαλο, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει με το αυτοκίνητό του στην μπάρα που υπάρχει περίπου 50 μέτρα από την κεντρική πύλη. Η ασφάλεια της ΕΡΤ αντελήφθη αμέσως ότι ο νεαρός δεν λειτουργούσε με πλήρη συνείδηση των πράξεών του και ύστερα από λίγα λεπτά τον ακινητοποίησε, έχοντας καλέσει ήδη την Αστυνομία, η οποία τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Η ασφάλεια της ΕΡΤ κλήθηκε να καταθέσει τα ακριβή περιστατικά, ενώ είναι αυτονόητο ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμεί να δοθεί συνέχεια στο ατυχές αυτό περιστατικό».

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΣΗΕΑ διέγραψε τον διευθυντή και στελέχη της ΕΡΤ για το φιάσκο του ανταποκριτή "φάντασμα" στη Μόσχα

Η ΕΣΗΕΑ διέγραψε τον διευθυντή και στελέχη της ΕΡΤ για το φιάσκο του ανταποκριτή "φάντασμα" στη Μόσχα

Τετάρτη, 01/06/2022 - 16:00

Για 3 μήνες διαγράφηκε από την ΕΣΗΕΑ ο Κωνσταντίνος Ζούλας, ενώ για 6 μήνες οι επικεφαλής ενημέρωσης της ΕΡΤ, Φώτης Καφαράκης και Γιάννης Τρουπής.

Το μέγα φιάσκο με τον "ανταποκριτή" φάντασμα της ΕΡΤ στη Μόσχα, θεωρήθηκε ορθώw από την ΕΣΗΕΑ ως εξαπάτηση των τηλεθεατών και δημιουργεί μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ άσκησε πειθαρχική δίωξη εις βάρος του διευθυντή της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείο Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Ζούλα, και των επικεφαλής ενημέρωσης της ΕΡΤ, Φώτη Καφαράκη (Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης), Γιάννη Τρουπή (Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημερωτικών Εκπομπών) και Άννας Παπασωτηρίου (υπεύθυνη τμήματος εξωτερικών ειδήσεων EΡΤ) για την υπόθεση με τον ανταποκριτή "φάντασμα" στη Μόσχα, Αχιλλέα Πατσούκα, ο οποίος έκανε την ανταπόκριση από την Κυψέλη, με την δημόσια τηλεόραση να τον παρουσιάζει ότι βρίσκεται στη Μόσχα.

ΙΝΚΑ: Η ΕΡΤ έκοψε ρεπορτάζ που αφορούσε καταγγελίες για τους λογαριασμούς ρεύματος

ΙΝΚΑ: Η ΕΡΤ έκοψε ρεπορτάζ που αφορούσε καταγγελίες για τους λογαριασμούς ρεύματος

Κυριακή, 10/04/2022 - 15:19

Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά στενάζουν για να κατορθώσουν να τα βγάλουν πέρα η δημόσια ελληνική τηλεόραση, όπως, φαίνεται έχει μπερδέψει τον προσανατολισμό της ξεχνώντας τον θεσμικό της ρόλο που δεν είναι άλλος από τη διαφανή και αμερόληπτη ενημέρωση.

Η ΕΡΤ, σύμφωνα με την καταγγελία πέντε δικηγόρων –Αλέξης ΑλεξόπουλοςΜάριος ΜαρινάκοςΓιώργος ΚαλτσάςΑντώνης Πράττας και Τάσος Σανδαλάκης «έκοψε» θέμα που είχε να κάνει με εκατοντάδες ενάγοντες που αποφάσισαν να προσχωρήσουν στη συλλογική αγωγή κατά των παροχών ενέργειας για την εξωφρενική ρήτρα αναπροσαρμογής και τις τακτικές που έχουν οδηγήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο, εξαιτίας των υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος.

Το ΙΝΚΑ-Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας παραχώρησε υλικό και συνεντεύξεις των νομικών εκπροσώπων της σε συνεργείο της ΕΡΤ, όπου εξηγούσαν με τον πιο ακριβή τρόπο για ποιο λόγο έχει ακριβύνει τόσο πολύ το ρεύμα υποδεικνύοντας τους είκοσι παροχους που εμπλέκονται σε αυτό το παιχνίδι αισχροκέρδειας, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να στέκει αμήχανο και ουδόλως πρόθυμο να πάρει μέτρα, έτσι  ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές. 

Το απαράδεκτο από την πλευρά της ΕΡΤ είναι πως ενώ είχε δεσμευτεί να προβάλει το ρεπορτάζ με όλα τα στοιχεία, τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην τον ανεβάσει. Ο κ. Αλέκης  Αλεξόπουλος, ένας εκ των δικηγόρων,  επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο προσπαθώντας να πάρει απαντήσεις για την απαράδεκτη και ύποπτη συμπεριφορά της ΕΡΤ, χωρίς όμως να δοθούν ξεκάθαρες εξηγήσεις, κάτι που την εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Η ΕΡΤ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θέλει να μείνει στην ιστορία ως υποχείριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των προσκείμενων συμφερόντων της ή αν θέλει να κάνει την δουλειά της που δεν είναι άλλη από το να δίνει βήμα στους πολίτες που, έτσι κι αλλιώς μέσα από αυτούς τους λογαριασμούς την συντηρούν.

Πηγή: documento.gr

Η ΠΟΣΠΕΡΤ καταγγέλλει τη Διοίκηση της ΕΡΤ και στηρίζει το συνάδελφο Θωμά Σίδερη

Η ΠΟΣΠΕΡΤ καταγγέλλει τη Διοίκηση της ΕΡΤ και στηρίζει το συνάδελφο Θωμά Σίδερη

Τρίτη, 05/04/2022 - 21:44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τα ζητήματα ελευθεροφωνίας και χειραγώγησης της πληροφορίας, τον πλουραλισμό και την εγκυρότητα της ενημέρωσης, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει σε τακτική βάση καταγγείλει και επικρίνει τις τακτικές της Διοίκησης της ΕΡΤ.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που στηλιτεύσαμε την αξιοπιστία της όταν αναφερθήκαμε στην έρευνα του  Reuters που κατατάσσει 3η από το τέλος σε θέματα εγκυρότητας της είδησης και αξιοπιστίας την κατ’ ευφημισμό «δημόσια τηλεόραση». Όταν φέραμε στην επιφάνεια τις καταγγελίες δημοσιογράφων για τα λογοκριμένα ρεπορτάζ αλλά και τα έγγραφα οδηγίες που δίδονται σε εργαζόμενους και βγήκαν στην δημοσιότητα, προκειμένου να αποκρυφθούν συγκεκριμένες ειδήσεις (πρωθυπουργός στην Ικαρία). Όταν καταγγέλλαμε την απομάκρυνση παραγωγών και δημοσιογράφων από εκπομπές στο prime time στα ραδιόφωνα. Για την τοποθέτηση ειδικών συμβούλων που παράλληλα είναι και διευθυντές προγράμματος σε άλλους ιδιωτικούς σταθμούς.

Παρ’ όλα αυτά, όσοι έχουν ακόμα αυταπάτες για το μέγεθος χειραγώγησης, μεροληψίας και ελέγχου της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, για τον τρόπο που Διοικήσεις και προϊστάμενοι ενημέρωσης και προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφώνου αντιλαμβάνονται την ισονομία, τον πλουραλισμό και την ελευθερία στην ενημέρωση, δεν έχουν παρά να παρακολουθήσουν τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν με τον εκλεκτό συνάδελφο Θωμά Σίδερη, τον προληπτικό έλεγχο, την επιχείρηση ψυχολογικής βίας και το  bulling που του ασκήθηκε, όταν ο καλός συνάδελφος με τεκμήρια και την επιστημονική επάρκεια του λειτουργήματός του, έφερε στην επιφάνεια τα έργα και τις ημέρες του νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ, που δρα ανεξέλεγκτα στην Ουκρανία, καλυπτόμενο μάλιστα μέσα από τις δομές του ίδιου του ουκρανικού κράτους, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας κ. Ζελένσκυ ανακοίνωσε πολύ πρόσφατα στην Διεθνή Κοινότητα.

Αλήθεια ποιο ήταν το έγκλημα του συναδέλφου; Η αποκάλυψη  με αδιάσειστα στοιχεία του προφίλ και της δράσης, του εν λόγω παραστρατιωτικού μηχανισμού; Μήπως η κατάρρευση του δυτικού αφηγήματος για το τι πραγματικά συμβαίνει και συνέβαινε στην πολιτική ζωή της πολύπαθης Ουκρανίας; Μήπως το σπάσιμο της κυβερνητικής και όχι μόνο, ομερτά, της εξωνημένης δημοσιογραφίας, που θέλει τον Έλληνα πολίτη απληροφόρητο κι ανενημέρωτο για όλες τις πτυχές και τις αιτίες του καταστροφικού αυτού πολέμου; Μήπως την έμμεση αποκάλυψη, ότι οι μηχανισμοί του ΝΑΤΟ της ΕΕ και των ΗΠΑ ποιούν τη νήσσαν για την αναβίωση του ναζισμού στην Ευρώπη και την υποστήριξή της;

Και αν υποθέσουμε, ότι ο συνάδελφος υπέπεσε σε ανακρίβειες, ή υπερέβαλε, ή χρησιμοποίησε ψευδή στοιχεία για όσα αποκάλυψε, γιατί κανείς μέχρι σήμερα δεν βγήκε επίσημα και με ανάλογα στοιχεία, να διαψεύσει κατηγορηματικά, να αντιπαραβάλει τις δικές του αλήθειες και έρευνες απέναντι στα όσα αποκάλυψε ο κ. Σίδερης;

Τίποτα απ’ όλα αυτά δε συνέβη. Παρά μόνο η επιστράτευση των γνωστών πέριξ της κυβέρνησης και της Διοίκησης της ΕΡΤ, «γνωστών παπαγαλακίων», δημοσιογραφικών διαπλεκόμενων οργανισμών και διατεταγμένων υπηρεσιών συκοφάντησης, με διαπιστευτήρια στην παραπληροφόρηση που εκπορεύονται από τις σχέσεις εξουσίας και τα κομματικά γραφεία.

Απόλυτα υπεύθυνη γι’ αυτή την κατάντια, του πυροβολισμού της ελευθεροφωνίας, της νέας λογοκρισίας με την επίφαση της δημοκρατίας στις αξίες του δυτικού πολιτισμού, στην ΕΡΤ, φέρει η Διοίκηση Γαμπρίτσου – Ζούλα και τα φερέφωνά τους, που καρκινοβατώντας ανερυθρίαστα επάνω στον κυβερνητικά επιχειρούμενο εκφασισμό της κοινωνικής ζωής, επιβάλλοντας την μονοδιάστατη ενημέρωση και πληροφόρηση προς όφελος εξωχώριων και αλλότριων συμφερόντων κρατούν κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό στο σκοτάδι.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει ανεπιφύλακτα το συνάδελφο Θωμά Σίδερη, και επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά, ότι η διαχρονική μονοπώληση της ενημέρωσης σύμφωνα με το κρατικό αφήγημα, έχει ξεπεράσει πλέον κάθε προηγούμενο προσλαμβάνοντας μορφή χιονοστιβάδας στα χρόνια που η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα δεκανίκια της, νέμονται την εξουσία στον τόπο.

Η Διοίκηση της ΕΡΤ δεν λαμβάνει πλέον καμία νομιμοποίηση για να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο, ούτε από τους εργαζόμενους της εταιρείας, πολύ δε περισσότερο από τον ελληνικό λαό που και γνώση και κρίση διαθέτει.

Παραίτηση Θωμά Σίδερη από το Πρώτο Πρόγραμμα

Παραίτηση Θωμά Σίδερη από το Πρώτο Πρόγραμμα

Κυριακή, 03/04/2022 - 15:35

Καταγγέλλει άσκηση ψυχολογικής βίας και προληπτικό έλεγχο από τον Αρη Τόλιο, τον Διευθυντή του Πρώτου.

02 Απριλίου 2022

Προηγήθηκε της παραίτησης, όπως διαβάζουμε, μία σειρά ψυχολογικών πιέσεων αλλά το ποτήρι ξεχείλισε από τη στιγμή που ο Χρήστος Μιχαηλίδης ανακοίνωσε ότι θα έχει καλεσμένο στην εκπομπή του, στο Πρώτο, τη Δευτέρα το πρωί, τον δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ Ηλία Κανέλλη. Υπενθυμίζουμε πως λίγες εβδομάδες πιο πριν ο τελευταίος επιτέθηκε χυδαία στα social media στον Θωμά Σίδερη. Λέτε να ρωτήσει τον καλεσμένο του ο Χρ. Μιχαηλίδης και για τον Θωμά Σίδερη, να τα ακούσουμε ξανά και από τον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας;

Και μην ξεχνάμε και το θέμα που προέκυψε στο Πρώτο Πρόγραμμα, στην αρχή της εβδομάδας, με τον τραγουδοποιό Δημήτρη Μητσοτάκη.  

 

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης του Θωμά Σίδερη (από το Πρώτο Πρόγραμμα) προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Γιώργο Γαμπρίτσο

Αθήνα,
Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Αξιότιμε κύριε διευθύνοντα,
Καταρχάς θα ήθελα να σας εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου γιατί μόλις χθες (1/4/2022), λίγο πριν την έναρξη της ζωντανής εκπομπής μου στο Πρώτο Πρόγραμμα, πληροφορήθηκα ότι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, στις 10:35, θα είναι καλεσμένος στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή του Χρ. Μιχαηλίδη, ο άνθρωπος που μόλις πριν 20 ημέρες πριν με χαρακτήρισε δημόσια «παλιάνθρωπο», «μισάνθρωπο», «ανδρείκελο του Πούτιν» και «εχθρό της Δύσης», πυροδοτώντας στη συνέχεια, μαζί με άλλους, ένα κύμα ύβρεων και απειλών στο πρόσωπό μου, καταρρακώνοντας την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική και επιστημονική μου επάρκεια. Ο άνθρωπος που υβρίζοντας εμένα, στην ουσία υβρίζει την ΕΡΤ (δείτε το επισυναπτόμενο screenshot). Επίσης, το ότι θα είναι καλεσμένος του Πρώτου Προγράμματος ο συγκεκριμένος υβριστής τελεί υπό την πλήρη γνώση της διεύθυνσης, αφού έχοντας υλοποιήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν ενημερωτικές εκπομπές πρωινής ζώνης, γνωρίζω πολύ καλά τη διαδικασία επιλογής καλεσμένων και της τελικής έγκρισής τους από τη διεύθυνση του ραδιοσταθμού.

Μόλις χθες το πρωί (1/4/2022), επικοινώνησε μαζί μου υπαστυνόμος από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να με πληροφορήσει ότι κατ’ εντολή του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, ύστερα από αίτημα του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου, καλείται να διερευνήσει το πλαίσιο ύβρεων και απειλών που δέχθηκα μετά τη μετάδοση του ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για το λεγόμενο Τάγμα Αζόφ.

Κύρια διευθύνοντα,

Με την παρούσα επιστολή σάς υποβάλω παράλληλα από σήμερα την παραίτησή μου από το Πρώτο Πρόγραμμα και σταματώ άμεσα την παραγωγή κάθε πρωτότυπου περιεχομένου και ερευνητικού και τεκμηριωτικού υλικού. Ειλικρινά, όσο και αν προσπαθώ, μου είναι αδύνατο να συνυπάρχω στον ίδιο ραδιοφωνικό αέρα με τους υβριστές της ΕΡΤ. Οι συγκεκριμένες πρακτικές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το αξιακό και ηθικό μου πλαίσιο, με την εν γένει ατομική μου συγκρότηση και την επιστημονική μου ιδιότητα. Στην ουσία, και ύστερα από την ψυχολογική βία που μου ασκήθηκε, εξωθούμαι σε παραίτηση.

Στην ΕΡΤ βρίσκομαι γιατί την αγαπώ και αυτό το γνωρίζουν άπαντες στον φορέα. Μου καθόρισε ως παιδί εν μέρει την κουλτούρα μου και την παιδεία μου και με έμαθε να κάνω τα ταξίδια του μυαλού μου, κινηματογραφικές εικόνες, και τις σκέψεις μου, ραδιοφωνικό λόγο.

Επίσης, σε συνέχεια της επιστολής που σας απέστειλα στις 31/3/2022, θα ήθελα επιπροσθέτως να δηλώσω ότι:

Η επιστολή προς εσάς συντάχθηκε κάτω από το άχθος της ψυχολογικής βίας που μου άσκησε η διεύθυνση του Πρώτου Προγράμματος (έλαβα τουλάχιστον 9 τηλεφωνικές κλήσεις σε χρονικό διάστημα περίπου δύο ωρών) προκειμένου να σας παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν και με συγκεκριμένο λεκτικό περιεχόμενο. Ήδη όμως και πριν τη σύνταξη της επιστολής, είχα επικοινωνήσει με την κα Δρανίδου και της είχα αναφέρει τηλεφωνικώς την αφόρητη ψυχολογική πίεση που δεχόμουν από τη διεύθυνση του Πρώτου Προγράμματος.

Η διεύθυνση του Πρώτου Προγράμματος μου άσκησε ψυχολογική βία μετά τη μετάδοση του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ για το λεγόμενο Τάγμα Αζόφ και όχι μόνο δεν με υποστήριξε στις επιθέσεις που δεχόμουν αλλά ήταν ιδιαίτερα επικριτική, όπως αποτυπώνεται και στο sms που μου απέστειλε.

Η διεύθυνση του Πρώτου Προγράμματος μου άσκησε ψυχολογική βία και προληπτικό έλεγχο όσον αφορά στον σχεδιασμό και μετάδοση του επόμενου ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, επιμένοντας να υλοποιήσω το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για το ρωσικό τάγμα Βάγκνερ, προκειμένου να «ισορροπήσει» η κατάσταση και να αμβλυνθούν οι όποιες εντυπώσεις.

Θα παρακαλούσα λοιπόν στην απάντηση της ΕΡΤ προς το IPI να αποτυπωθεί με ευκρίνεια η ψυχολογική βία και ο προληπτικός έλεγχος που μου ασκήθηκε τόσο πριν όσο και μετά τη μετάδοση του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ της 12ης Μαρτίου 2022.

Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την υποστήριξή σας προς το πρόσωπό μου και, κυρίως, όσον αφορά στο έργο μου στην ΕΡΤ, υποστήριξη που μπορεί να μην αποτυπώνεται δημόσια αλλά στην εσωτερική αλληλογραφία, ωστόσο την εκλαμβάνω ως ειλικρινή.

Σας ενημερώνω ότι η συγκεκριμένη επιστολή θα κοινοποιηθεί στις δημοσιογραφικές ενώσεις, στην ΠΟΕΣΥ, στην ΠΟΣΠΕΡΤ, στο Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και στο Ίδρυμα Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Νέας Υόρκης, στο οποίο είμαι επίσημο μέλος από 30/3/2022.

Επίσης, σας ενημερώνω ότι για λόγους σεβασμού στους ακροατές της ΕΡΤ και τους καλεσμένους των εκπομπών μας, η σημερινή «Αφύλαχτη Διάβαση» και το 4ο επεισόδιο του θεματικού κύκλου για τους πρόσφυγες και το ρεμπέτικο (8/4/2022), θα μεταδοθούν κανονικά.

Με εκτίμηση

Θωμάς Σίδερης
Δημιουργός Ντοκιμαντέρ/Υποψήφιος Διδάκτωρ Ανθρωπογεωγραφίας

Πηγή: e-tetradio.gr


 

 

 

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης καταγγέλλει ότι τον έκοψαν από την ΕΡΤ μετά την απάντησή του στο γιο του Πρωθυπουργού

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης καταγγέλλει ότι τον έκοψαν από την ΕΡΤ μετά την απάντησή του στο γιο του Πρωθυπουργού

Δευτέρα, 28/03/2022 - 15:35

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Μητσοτάκης ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών της «συναυλίας για την Ειρήνη» τους οποίους ειρωνεύτηκε ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αντιδρώντας στα εν λόγω ειρωνικά σχόλια, αλλά και στην εν γένει στοχοποίηση και τις επιθέσεις κατά της συναυλίας, ο Δημήτρης Μητσοτάκης έδωσε τη δική του έμεμετρη απάντηση.

Σήμερα, Δευτέρα, του ανακοινώθηκε πως με εντολή της διεύθυνσης δεν θα μιλήσει στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και στην εκπομπή των Βραδέλη – Μπίκουλα, όπως είχε προγραμματιστεί.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Σήμερα 28.3 του σωτηρίου έτους 2022 ήμουν καλεσμένος να μιλήσω τηλεφωνικά στο Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ , στην εκπομπή των Βραδέλη-Μπίκουλα για την αυριανή συναυλία ειρήνης κατά της Ρωσικής εισβολής και του πολέμου. Λίγο πριν να βγω στο τηλέφωνο με ενημέρωσαν ότι η διεύθυνση, και συγκεκριμένα ο κύριος Άρης Τόλιος, αποφάσισε να με κόψει μετά το θέμα που έχει προκύψει με το σχόλιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την έμμετρη απάντησή μου. Κάθε σχόλιο περισσεύει».

 

H ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η απάντηση του Δημήτρη Μητσοτάκη:

«Δεν είμαι εγώ Γκαλάκτικος
μα εσύ που είσαι πρακτικός
άκου, μικρέ Κωστάκη.
Εσύ, του “άριστου” παιδί
άκου και μία συμβουλή
του “θείου” Μητσοτάκη.
Για την ειρήνη αν τραγουδάς
και ας μην είσαι ο Ρουβάς
θα ‘πρεπε να στηρίζεις,
ο Πούτιν κάνει εισβολή
και την πληρώνει το παιδί
κι εσύ μ’ εμάς μανίζεις.
Και τράβα σφύρα στον μπαμπά
το ΝΑΤΟ παίζει τον παπά,
και κάνει την οσία.
Και αν δεν ξέρει τι θα πει
παπάς και ΝΑΤΟ και πιπί
πες του για Λευκωσία.
Κι άμα δεν θες να είμαι τρολ
μη μου κοτσάρεις ‘μένα “Λολ”
ωσάν τη σενιορίτα,
γιατί η “Βουτιά” μου θα ‘ναι εδώ,
όταν εσύ θα σαι απών
θα είναι κι η “Προβλήτα” ..
Άκου και μία διαφορά
άλλο τραγούδια του κιμά
και άλλο του χασάπη.
Αυτός που εσύ περιφρονείς
με μια κιθάρα και δυο τρεις
“ακούει την αγάπη”..
Δ.Μ.
25.3.22»

 

Σελίδα 1 από 151