Απεργιακοί αγώνες και ανεργία

Απεργιακοί αγώνες και ανεργία

Σάββατο, 12/11/2016 - 14:00
Δημήτρης Κατσορίδας*

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς η μείωση της μισθωτής εργασίας και η διόγκωση της ανεργίας επέδρασαν στην εξέλιξη των απεργιακών αγώνων.

1. Οι­κο­νο­μι­κός κύ­κλος και απερ­γί­ες

Στο παρόν άρθρο θα επι­χει­ρή­σου­με να δούμε πώς η μεί­ω­ση της μι­σθω­τής ερ­γα­σί­ας και η διό­γκω­ση της ανερ­γί­ας επέ­δρα­σαν στην εξέ­λι­ξη των απερ­για­κών αγώ­νων.

Από διά­φο­ρες με­λέ­τες έχει υπο­στη­ρι­χτεί ότι η απερ­για­κή δράση μειώ­νε­ται σε πε­ριό­δους αυ­ξη­μέ­νης ανερ­γί­ας εξαι­τί­ας της απρο­θυ­μί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων να ορ­γα­νω­θούν στα συν­δι­κά­τα, κυ­ρί­ως λόγω του φόβου της από­λυ­σης, ενώ αντί­θε­τα η απερ­για­κή δρα­στη­ριό­τη­τα εντεί­νε­ται σε πε­ριό­δους αύ­ξη­σης της απα­σχό­λη­σης, διότι τότε τα συν­δι­κά­τα διεκ­δι­κούν μι­σθο­λο­γι­κές αυ­ξή­σεις από θέση ισχύ­ος. Επί­σης, έχει υπο­στη­ρι­χθεί ότι ισχυ­ρο­ποιού­νται τα συν­δι­κά­τα κατά τη φάση ανά­πτυ­ξης του οι­κο­νο­μι­κού κύ­κλου, ενώ αντί­θε­τα υπάρ­χει διαρ­ροή μελών, με απο­τέ­λε­σμα την πτώση της συν­δι­κα­λι­στι­κής πυ­κνό­τη­τας κατά τη διάρ­κεια κα­θό­δου της οι­κο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, εξαι­τί­αςαφε­νόςτης αδυ­να­μί­ας του συ­στή­μα­τος, λόγω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, να δε­χτεί τα αι­τή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων καιαφε­τέ­ρουτης πα­ρου­σί­ας με­γά­λου αριθ­μού ανέρ­γων δια­τε­θει­μέ­νων να χρη­σι­μεύ­σουν ως εφε­δρι­κός στρα­τός ερ­γα­σί­ας, ασκώ­ντας ου­σια­στι­κά πίεση σε όσους έχουν απα­σχό­λη­ση.

2. Η απερ­για­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της πε­ριό­δου 2010-2015

Με βάση την προ­α­να­φερ­θεί­σα προ­σέγ­γι­ση μπο­ρού­με να δούμε την απερ­για­κή εξέ­λι­ξη, στην Ελ­λά­δα, κατά την πε­ντα­ε­τία 2010-2015. Συ­γκε­κρι­μέ­να, από τις 5 Μάη 2010, που άρ­χι­σαν να εφαρ­μό­ζο­νται τα Μνη­μό­νια, μέχρι τα τέλη του 2015 έγι­ναν από τη ΓΣΕΕ 20 ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρες και 4 σα­ρα­ντα­ο­κτά­ω­ρες απερ­γί­ες.Συ­νο­λι­κά28 ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρες πα­νελ­λα­δι­κές απερ­γί­ες. Αν σ’ αυτές συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με μία ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρη απερ­γία και άλλη μία σα­ρα­ντα­ο­κτά­ω­ρη, που έγι­ναν μέχρι τώρα μέσα στο 2016, τότε οι απερ­γί­ες ανέρ­χο­νται σε 31 ει­κο­σι­τε­τρά­ω­ρες.

Εδώ να διευ­κρι­νί­σου­με ότι στις απερ­γί­ες τις ΓΣΕΕ δεν έχου­με υπο­λο­γί­σει τις πρω­το­μα­γιά­τι­κες απερ­γί­ες, οι οποί­ες είναι θε­σμο­θε­τη­μέ­νες έτσι και αλ­λιώς, καθώς επί­σης τις στά­σεις ερ­γα­σί­ας και τα συλ­λα­λη­τή­ρια δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Βέ­βαια, αυτές οι  μορ­φές κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων έχουν λη­φθεί υπόψη στις εμπει­ρι­κές έρευ­νες του Ιν­στι­τού­του Ερ­γα­σί­ας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).

Συ­γκε­κρι­μέ­να, όπως φαί­νε­ται από τον πί­να­κα και το διά­γραμ­μα, όταν μι­λά­με για«Σύ­νο­λο Συμ­βά­ντων»εν­νο­ού­με τις απερ­γί­ες, τις στά­σεις ερ­γα­σί­ας, τις κα­τα­λή­ψεις χώρων ερ­γα­σί­ας, τα συλ­λα­λη­τή­ρια κλπ. Όμως, και εδώ έχουν γίνει οι απα­ραί­τη­τοι δια­χω­ρι­σμοί, ώστε να δούμε όσο κα­λύ­τε­ρα γί­νε­ται την εξέ­λι­ξη των απερ­γιών. Έτσι, από το«Σύ­νο­λο των Συμ­βά­ντων»ξε­χω­ρί­ζου­με την εξέ­λι­ξη των απερ­για­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων με βάση τα εμπει­ρι­κά στοι­χεία του ΙΝΕ, ενώ επί­σης έχου­με λάβει υπόψη και τις 24ω­ρες απερ­γί­ες που έχει προ­κη­ρύ­ξει η ΓΣΕΕ.

Σύμ­φω­να, λοι­πόν,  με τα στοι­χεία φαί­νε­ται ότι ενώ μέχρι το 2012 εί­χα­με ένα με­γά­λο απερ­για­κό κύμα σχε­δόν σε όλους τους το­μείς (ιδιω­τι­κός το­μέ­ας, Κοινή Ωφέ­λεια, δη­μό­σιος το­μέ­ας), εντού­τοις από εκεί και μετά πα­ρα­τη­ρού­με μια συ­νε­χή κάμψη των απερ­για­κών αγώ­νων. Επί­σης, φαί­νε­ται ότι η απερ­για­κή δράση μειώ­νε­ται την ίδια στιγ­μή που αυ­ξά­νε­ται η ανερ­γία και μειώ­νε­ται η απα­σχό­λη­ση των μι­σθω­τών. Και εδώ κομ­βι­κό ση­μείο είναι πάλι το έτος 2012, στο οποίο τέ­μνο­νται όλες οι με­τα­βλη­τές, ενώ από εκεί και μετά υπάρ­χουν με­γά­λες απο­κλί­σεις (βλ. πί­να­κα και διά­γραμ­μα).

3. Αι­τί­ες της κάμ­ψης των απερ­για­κών αγώ­νων

Η απο­κλι­μά­κω­ση των απερ­για­κών αγώ­νων, ως ένα βαθμό, οφεί­λε­ται στις προσ­δο­κί­ες που δη­μιούρ­γη­σε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αρχής γε­νο­μέ­νης από τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2012, όταν ανα­δεί­χτη­κε σε αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, μέχρι τις εκλο­γές του Ια­νουα­ρί­ου 2015, στις οποί­ες ανέ­λα­βε τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας, καθώς επί­σης στην «στρα­τη­γι­κή της ανά­θε­σης» που καλ­λιέρ­γη­σε για αντι­στρο­φή της οι­κο­νο­μι­κής ύφε­σης μέσω της κα­τάρ­γη­σης των μνη­μο­νί­ων (Δ. Πα­πα­νι­κο­λό­που­λος, 2016). Ξέ­χω­ρα, όμως, από αυτά, εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν όλοι οι βα­σι­κοί πα­ρά­γο­ντες της μη κι­νη­το­ποί­η­σης. Σε γε­νι­κές γραμ­μές αυτοί είναι οι εξής: οι τα­κτι­κές ήττες που έχει υπο­στεί η ερ­γα­τι­κή τάξη από την εφαρ­μο­γή των μνη­μο­νί­ων, η διό­γκω­ση της ανερ­γί­ας, η ερ­γα­σια­κή επι­σφά­λεια-ανα­σφά­λεια, συ­νε­πι­κου­ρού­με­να όλα αυτά και από τις πα­θο­γέ­νειες του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος.

Επι­πρό­σθε­τοι πα­ρά­γο­ντες είναι η κό­πω­ση (φυ­σι­κή και οι­κο­νο­μι­κή) των κι­νη­το­ποιού­με­νων από το γε­γο­νός ότι δεν υπάρ­χουν απτά απο­τε­λέ­σμα­τα από τις συλ­λο­γι­κές δρά­σεις, η απο­γο­ή­τευ­ση και η από­συρ­ση, το χα­μη­λό επί­πε­δο συ­νεί­δη­σης, η έλ­λει­ψη στό­χων και ηγε­σί­ας στο συν­δι­κα­λι­στι­κό επί­πε­δο, οι αντα­γω­νι­σμοί, καθώς επί­σης η εξα­νέ­μι­ση των προσ­δο­κιών και η γε­νι­κευ­μέ­νη απο­γο­ή­τευ­ση που προ­κά­λε­σε η μνη­μο­νια­κή με­τα­στρο­φή της κυ­βέρ­νη­σης των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ.

Εδώ, βέ­βαια, είναι ανα­γκαίο να επι­ση­μά­νου­με πως, ενώ οι απερ­γί­ες συ­νι­στούν ένα βα­σι­κό στοι­χείο της τα­ξι­κής πάλης, εντού­τοις όλοι οι τα­ξι­κοί αγώ­νες δεν ση­μαί­νουν, κατ’ ανά­γκη, και απερ­γί­ες. Εν­διά­με­σα μπο­ρεί να υπάρ­ξει ανα­μο­νή, συ­ζη­τή­σεις (με όλα τα δια­θέ­σι­μα μέσα), δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, προ­ώ­θη­ση αι­τη­μά­των με κάθε τρόπο, εξά­σκη­ση πιέ­σε­ων μέσω της νο­μο­θε­τι­κής οδού, επε­ξερ­γα­σία θέ­σε­ων, ανά­πτυ­ξη νέων συμ­μα­χιών, ανα­σύ­ντα­ξη των δυ­νά­με­ων κλπ.

4. Η ήττα έρ­χε­ται από παλιά

Η ερ­γα­τι­κή αδρα­νο­ποί­η­ση δεν ήταν μόνο απο­τέ­λε­σμα των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών, αλλά και της πο­λύ­χρο­νης πο­λι­τι­κής πρα­κτι­κής των κρα­τού­ντων πριν από τα Μνη­μό­νια, μέσω της επι­κρά­τη­σης του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, οι οποί­οι καλ­λιερ­γού­σαν συ­στη­μα­τι­κά την ιδε­ο­λο­γία της «κοι­νω­νι­κής συ­ναί­νε­σης», της «ερ­γα­σια­κής ει­ρή­νης», του «ήπιου μο­νε­τα­ρι­σμού», της «εθνι­κής» ανα­γκαιό­τη­τας, της «κοι­νω­νι­κής ανό­δου» κλπ., ενι­σχύ­ο­ντας ου­σια­στι­κά την ερ­γο­δο­τι­κή εξου­σία σε βάρος της ερ­γα­σί­ας. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν να απο­δυ­να­μω­θούν οι συλ­λο­γι­κές αξίες της αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης για κα­λυ­τέ­ρευ­ση των συν­θη­κών ερ­γα­σί­ας και δια­βί­ω­σης και έτσι να εμπε­δω­θεί στη συ­νεί­δη­ση της ερ­γα­τι­κής τάξης μια ατο­μο­κε­ντρι­κή αντί­λη­ψη και ερ­μη­νεία της κοι­νω­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας αντί των συλ­λο­γι­κών αξιών. Όλα αυτά οδή­γη­σαν στην ερ­γα­τι­κή αδρα­νο­ποί­η­ση, στην κοι­νω­νι­κή κα­θή­λω­ση και σε μια συ­μπε­ρι­φο­ρά ερ­γα­ζό­με­νου-ικέ­τη της κρα­τι­κής και ερ­γο­δο­τι­κής εξου­σί­ας.

Κατά συ­νέ­πεια, και με δε­δο­μέ­νο τον ση­με­ρι­νό αρ­νη­τι­κό συ­σχε­τι­σμό για τις δυ­νά­μεις της ερ­γα­σί­ας, λόγω της αυ­ξη­μέ­νης ανερ­γί­ας και της επι­σφα­λούς απα­σχό­λη­σης, ήταν επό­με­νο να απο­διαρ­θρω­θούν τα σω­μα­τεία, να δια­λυ­θούν πολ­λές συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και να επέλ­θει η «πα­θη­τι­κο­ποί­η­ση».

Όμως, η πλειο­νό­τη­τα του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας δεν θα συμ­φω­νή­σει «να βάλει κι άλλη πλάτη» για τη γε­νι­κή πρό­ο­δο της χώρας, όσο και αν η κυ­βέρ­νη­ση εγκα­λεί τους ερ­γα­ζό­με­νους να δεί­ξουν και άλλη ανοχή, εφό­σον αυτοί δεν βλέ­πουν μια άμεση και γρή­γο­ρη βελ­τί­ω­ση της θέσης τους. Ταυ­τό­χρο­να, οι ερ­γα­ζό­με­νοι θα αρ­χί­σουν να συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά στα συν­δι­κά­τα όχι μόνο στην πε­ρί­πτω­ση που βελ­τιώ­νε­ται η οι­κο­νο­μι­κή τους κα­τά­στα­ση, αλλά και επει­δή βλέ­πουν ότι αυτά κρα­τούν μια πιο αξιό­πι­στη και αγω­νι­στι­κή στάση. Και δεν μπο­ρεί να γίνει δια­φο­ρε­τι­κά, διότι οι συν­θή­κες ζωής των μι­σθω­τών είναι αφά­ντα­στα βα­ριές.

Πί­να­κας: Απερ­για­κοί αγώ­νες, απα­σχό­λη­ση και ανερ­γία Επε­ξερ­γα­σία στοι­χεί­ων: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Διά­γραμ­μα: Απερ­για­κοί αγώ­νες, απα­σχό­λη­ση και ανερ­γία "Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά", 26-10-2016, φύλλο 370

πηγή dea
Σε γενική απεργία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου καλεί η ΑΔΕΔΥ

Σε γενική απεργία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου καλεί η ΑΔΕΔΥ

Παρασκευή, 21/10/2016 - 07:00
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συζήτησε, στην τελευταία της συνεδρίαση, για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επίθεσης ενάντια στα εργασιακά – κοινωνικά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων.

Εκτίμησε ότι οι επί μέρους κινητοποιήσεις των εργαζομένων και συνταξιούχων, όπως εκδηλώνονται με το «Καραβάνι της Υγείας», τα συλλαλητήρια για την παιδεία, την Ασφάλιση, τις συντάξεις, τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρέπει να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν με πανεργατικές κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την πραγματοποίησηΓενικής Απεργίας την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016. Απευθύνεται, παράλληλα, στη ΓΣΕΕ, στα Εργατικά Κέντρα και στα Σωματεία του Ιδιωτικού Τομέα και τους προτείνει η 24η Νοεμβρίου να είναι ημέρα Πανεργατικής Απεργίας. Απευθύνεται, επίσης, στις οργανώσεις των επιστημόνων, επαγγελματιών και συνταξιούχων και τους προτείνει η 24η Νοεμβρίου να είναι ημέρα Παλλαϊκής κινητοποίησης για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών.

Στην πορεία προς την Παλλαϊκή Απεργιακή κινητοποίηση στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες των Ομοσπονδιών, Σωματείων και άλλων φορέων:

1.      Αντιφασιστική – αντιιμπεριαλιστική – αντιπολεμική διαδήλωση σήμερα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6:00μμ, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2.       Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6:00μμ, στα Προπύλαια.

3.       «Καραβάνι της Υγείας» που συνεχίζει το δρόμο του στην Πάτρα την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7:00πμ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

4.       Συγκέντρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016, με κεντρικό αίτημα το «κούρεμα» των στεγαστικών δανείων.

5.       Κινητοποίηση την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016, στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

6.   Συγκεντρώσεις στα Ειρηνοδικεία για την αποτροπή των πλειστηριασμών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών, των Νομαρχιακών Τμημάτων και των Σωματείων να συνεδριάσουν το συντομότερο δυνατόν και να αποφασίσουν το σχεδιασμό τους για την ενημέρωση των μελών τους και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής στις παραπάνω κινητοποιήσεις. Στις ενημερώσεις αυτές θα συμμετέχουν και μέλη της Εκτελεστική Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου.

Τέλος, προσδιορίστηκε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016, για να αποφασίσει τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων μας για το επόμενο διάστημα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ειδική Αγωγή: 24ωρη απεργία 22 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 10:30πμ

Ειδική Αγωγή: 24ωρη απεργία 22 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 10:30πμ

Τετάρτη, 21/09/2016 - 09:00
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή μετά από διευρυμένη συνεδρίασή, παρουσίας των πρωτοβάθμιων σωματείων και του Κλαδικού ΣΕΜΙΣΕΕΑ ενημερώθηκε για την γενική εικόνα των ΝΠΙΔ στην Ειδική Αγωγή Πρόνοιας, που είναι η καταρράκωση και η εξαθλίωση των εργαζομένων με:

 • Επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις μισθοδοσίας από 8 έως και 18 μήνες
 • Συνεχείς μειώσεις  μισθών
 • Εντατικοποίηση εργασίας
 • Ελαστικοποίηση σχέσεων εργασίας
 • Απολύσεις εργαζομένων
 • Συμβάσεις που δεν ανανεώνονται.
 • Ανεργία
 • Κλείσιμο Φορέων
Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. συνεδρίασε στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Αθηνών στην Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β στις 5/9/2016 και ώρα 17:00  αποφάσισε  και καλούμε όλους τους εργαζόμενους   να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν στην:

24 ώρη  ΑΠΕΡΓΙΑ στις 22/9/2016

Με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο  Εργασίας 

στις 10:30πμ,  στην οδό Σταδίου 29.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ

Καταγγέλλουμε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για την αδιαφορία του απέναντι στους εργαζόμενους της Ειδικής Αγωγής. 

Από το 2015 έχετε ενημερωθεί για την αναγκαιότητα λειτουργίας των Φορέων έναντι στα ΑμεΑ.

Γνωρίζετε ποια είναι η δουλειά μας και αναγνωρίζετε την ποιότητα και την αναγκαιότητα της ύπαρξης μας.

Έχετε την πλήρη εικόνα για το έργο που παρέχετε και δεσμευτήκατε προφορικά σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, να ρυθμίσετε την γραφειοκρατική λαίλαπα που δυσχεραίνει την λειτουργία.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 και η επαναλαμβανόμενα μειωμένη κρατική επιχορήγηση που είναι ανάσα λειτουργίας βρίσκεται ακόμα στα γραφεία σας.

Περιμένοντας, νομοσχέδιο που Εσείς συντάσσετε και Εσείς το ονομάζετε εξυγίανση των ΝΠΙΔ πρόνοιας, οι φορείς οδηγούνται σε κλείσιμο, τα ΑμεΑ χωρίς εκπαιδευτικά πλαίσια, οι οικογένειες σε αδιέξοδο και οι εργαζόμενοι στην ανεργία.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • Άμεση καταβολή της κρατικής επιχορήγησης 2016
 • Έκτακτη επιχορήγηση στους φορείς για κάλυψη  δεδουλευμένων μισθοδοσιών 2015 - 2016
 • Αύξηση της κρατικής  επιχορήγησης για το 2017
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 • Ενιαίο Θεσμικό πλαίσιο στην Ειδική Αγωγή για όλα τα Ν.Π.Ι.Δ 
 • Την ανάληψη της πλήρους χρηματοδότησης των ΝΠΙΔ των λειτουργικών δαπανών απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό με αυστηρό οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο από το Κράτος
 • Καμία οικονομική επιβάρυνση στις οικογένειες των εξυπηρετούμενων
 • Εργασιακή ασφάλεια 
 • Καμία απώλεια θέσης εργασίας  
ΠΡΟΝΟΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου  ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ  ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ

Αρμόδιος  Δικαστικός Επιμελητής έχει  επιδώσει  στους υπουργούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , προς γνώση τους για τις νόμιμες συνέπειες.
Η ΠΟΣΠΕΡΤ απεργεί και στέκεται δυναμικά αλληλέγγυα στους εργαζόμενους των τηλεοπτικών ΜΜΕ

Η ΠΟΣΠΕΡΤ απεργεί και στέκεται δυναμικά αλληλέγγυα στους εργαζόμενους των τηλεοπτικών ΜΜΕ

Πέμπτη, 08/09/2016 - 09:00

Αγία Παρασκευή, 07/09/2016

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες

Η ΠΟΣΠΕΡΤ απεργεί και στέκεται δυναμικά αλληλέγγυα στους εργαζόμενους των τηλεοπτικών ΜΜΕ.

Απεργούμε στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, μαζί και σύμφωνα με την απόφαση του διασωματειακού των Ενώσεων Τύπου και ΜΜΕ, συμπορευόμενοι με τις άλλες Ενώσεις, το Σάββατο 10/9/2016, (σε μια πρώτη 24ωρη απεργία από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 06:00 της Κυριακής) και απαιτούμε από την Κυβέρνηση θεσμική παρέμβαση για εγγύηση όλων των θέσεων εργασίας στους τηλεοπτικούς σταθμούς είτε αδειοδοτήθηκαν, είτε όχι και παράλληλα κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους με ΣΣΕ.

1.800 συνάδελφοι από τα κανάλια που δεν αδειοδοτήθηκαν, κινδυνεύουν άμεσα να βγουν σε ανεργία, την ώρα που τα μνημόνια και οι μνημονιακές πολιτικές έχουν γίνει λαιμητόμος για την κοινωνία, η ανεργία είναι σε δυσθεώρητα ύψη, η ύφεση είναι πρωτοφανής και συναντάται σε περιόδους μεγάλων καταστροφών ή πολέμων.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν πάρει αλληλεγγύη από εργαζόμενους και κοινωνία και γνωρίζουν καλά το τι θα πει ανεργία, αδικία, ανέχεια, σκοτεινό και μαύρο μέλλον. Τα αντιπαλέψαμε στηριζόμενοι κι από αυτούς τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς ανέργους και βγήκαμε νικητές.

Τώρα στον αγώνα που δίνουν, στεκόμαστε δίπλα τους, ώστε τις επόμενες ημέρες πριν το μαύρο και χωρίς μαύρο, η Κυβέρνηση πρέπει να βρει τις απαιτούμενες λύσεις.

Δικαιούνται οι συνάδελφοί μας στα ΜΜΕ, την αμέριστη κι από καρδιάς συμπαράστασή μας ώστε κι αυτοί να βγουν νικητές σε αυτό τον αγώνα.
Καμιά «νομιμότητα» δεν πρέπει ν’ αφήσει πίσω θύματα.
Έτσι θα ξανανικήσουμε όλοι.

Τις επόμενες ημέρες, η ΠΟΣΠΕΡΤ θα αναλάβει πρωτοβουλίες και για αγωνιστικές κινητοποιήσεις αλλά και άλλες δράσεις με κύριο στόχο τη θετική έκβαση αυτού του αγώνα.

Πρώτο μέλημά μας θα είναι μια κοινή συνέντευξη τύπου με τις άλλες Ενώσεις Τύπου και ΜΜΕ, στην οποία θα προσκληθούν όλοι, σε όποια πλευρά κι αν ανήκουν και με όποια ευθύνη έχουν, για να καταθέσουν προτάσεις ή και λύσεις.
Σε κανένα εργαζόμενο δεν του πρέπει η ανεργία, να ζήσει αυτές τις στιγμές του αβάσταχτου άγχους, της μοναξιάς, της απελπισίας και της ανθρωποφαγίας, την ώρα που τα εκατομμύρια «κάνουν πάρτυ» γύρω τους.

Ο αγώνας ξεκίνησε.
Όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε έως την τελική δικαίωση. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ» - ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Σε 24ωρη απεργία & συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στις 11.00

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ» - ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Σε 24ωρη απεργία & συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στις 11.00

Παρασκευή, 22/07/2016 - 09:00
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ» - ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ


24ωρη παναττική απεργία για τα καταστήματα, τα γραφεία και τις αποθήκες στη «Μαρινόπουλος ΑΕ» κηρύσσουν την Παρασκευή 22 Ιούλητα κλαδικά σωματεία Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, (Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεωτικής), στηρίζοντας την απόφαση των Επιτροπών Αγώνα που έχουν συγκροτηθεί σε καταστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας.

Παράλληλα, καλούν στη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας, την ίδια ημέρα στις 11.30.

Στο κάλεσμά τους αναφέρουν: «Σας καλούμε να δυναμώσετε των αγώνα σας, σε συντονισμό με όλους τους εργαζόμενους στο κλάδο που είναι αντιμέτωποι με την ίδια άγρια επίθεση από εργοδοσία και κυβέρνηση στα δικαιώματά τους. Να μη συμβιβαστείτε με τα ψίχουλα που σας πετάει η εργοδοσία προκειμένου να καταπνίξει κάθε αγωνιστική διάθεση που υπάρχει. Τα ψίχουλα που βάζει στους μισθούς η εργοδοσία προέρχονται από την πίεση των αγώνων και των κινητοποιήσεων που αναπτύσσονται. Δεν πρέπει να αφήσετε ειδικά σε αυτές τις συνθήκες να συσσωρεύονται απλήρωτοι μισθοί.

Να απαντήσετε αγωνιστικά στην εργοδοτική τρομοκρατία που δυναμώνει, να τσακίσετε το φόβο και τις αναστολές, να προσπεράσετε τα ψέματα και την αναμονή που καλλιεργεί το επιχειρησιακό σωματείο και να συντονιστείτε με τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα που με αποφάσεις των επιτροπών αγώνα και των κλαδικών σωματείων σε κάθε πόλη έχουν πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία. Ήδη απόφαση για απεργία στις 22 Ιούλη έχει πάρει το σωματείο των εργαζόμενων του "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ" στη Θεσσαλονίκη ύστερα από μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης στη Λάρισα και το Ηράκλειο. Επιτροπές αγώνα έχουν συγκροτηθεί σε Βόλο και Σάμο».

Η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας εκφράζει την «αλληλεγγύη της στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στα καταστήματα «Μαρινόπουλος» σημειώνοντας ότι «θα παλέψουμε μαζί τους για την επιτυχία της απεργίας στις 22 Ιούλη».

Στη Θεσσαλονίκη

Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα της επιχείρησης «Μαρινόπουλος» θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 στο κατάστημα του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τη δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση που προκηρύσσει το σωματείο εργαζομένων της επιχείρησης στη Βόρεια Ελλάδα, διεκδικώντας την καταβολή του μισθού και του επιδόματος αδείας, παλεύοντας συνολικά για τα δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας, που βρίσκονται ανάμεσα στις συμπληγάδες της «εξυγίανσης» και του «λουκέτου». (Διαβάστε εδώ αναλυτικά).

Στην κινητοποίηση καλούν και οι Λαϊκές Επιτροπές όλης της Θεσσαλονίκης. 

Στην Καβάλα

Οι εργαζόμενοι στα δύο καταστήματα του Μαρινόπουλου στην Καβάλα θα συμμετάσχουν στην απεργία και στην περιφρούρηση της, δηλώνοντας ότι κανένας εργοδοτικός μηχανισμός δεν θα ανακόψει τις αγωνιστικές διαθέσεις τους.

Η κεντρική συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στο κεντρικό κατάστημα της πόλης μετά από κάλεσμα των Επιτροπών Αγώνα στον Μαρινόπουλο και του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καβάλας.

Στο Ηράκλειο

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, από κοινού με την Επιτροπή Αγώνα στα καταστήματα και τις αποθήκες του «Μαρινόπουλου» στο νομό καλούν στην απεργία και την συγκέντρωση στις 10.30 στην Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου.

Στο Βόλο

Η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις του ομίλου «Μαρινόπουλου» στο Βόλο και τη Ν. Ιωνία καλεί τους εργαζόμενους της επιχείρησης στην απεργία και τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 09.00 π.μ. στο κατάστημα της 2ας Νοεμβρίου.

«Ενώ η κωμικοτραγική κατάσταση με τα διάφορα "έναντι" των 50 και 100 ευρώ καλά κρατεί, οι περιβόητες "διαβεβαιώσεις" της εταιρείας ότι “όλα θα πάνε καλά - κάντε λιγάκι υπομονή” συνεχίζονται, ενώ τα μαγαζιά συνεχίζουν να παραμένουν άδεια από εμπορεύματα και πελάτες. Εμείς δεν εφησυχάζουμε. Οι σχεδιασμοί του "Μαρινόπουλου" για μειώσεις προσωπικού, περικοπές μισθών, κλείσιμο καταστημάτων και τη λεγόμενη “εξυγίανση” με ή χωρίς "επενδυτή" δεν θα μείνουν αναπάντητοι με 'μάς απλούς θεατές», αναφέρει στο κάλεσμά της.

πηγή 902.gr
ΠΟΣ: 24η απεργία αύριο σε σιδηροδρομικό δίκτυο και προαστιακό - Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Μεταφορών στις 9:00

ΠΟΣ: 24η απεργία αύριο σε σιδηροδρομικό δίκτυο και προαστιακό - Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Μεταφορών στις 9:00

Δευτέρα, 11/07/2016 - 23:02
Ακινητοποιημένα θα είναι αύριο, Τρίτη 12 Ιουλίου, τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και ο προαστιακός σιδηρόδρομος, λόγω της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Λόγω της απεργίας δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα «Δουκίσσης Πλακεντίας»-«Αεροδρόμιο» και αντίστροφα.

Η ΠΟΣ, με ανακοίνωσή της, αντιδρά στην «επιβαλλόμενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων συνολικά στον Σιδηρόδρομο και ιδιαίτερα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετά τη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσαν οι Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι («TRENITALIA») και στη μη υπογραφή ΣΣΕ και καλεί τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών αύριο στις 9:00.
Απεργία διαρκείας έως τις 12 Ιουλίου σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο

Απεργία διαρκείας έως τις 12 Ιουλίου σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο

Δευτέρα, 11/07/2016 - 07:00
Ακινητοποιημένα συνεχίζουν να παραμένουν τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος από σήμερα Παρασκευή έως και την ερχόμενη Τρίτη, 12 Ιουλίου, μετά την απόφαση εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για συνέχιση των κινητοποιήσεων τους.

Ως εκ τούτου ακυρώνονται τα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, στα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και στα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Κιάτο-Πάτρα και αντιστρόφως.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκίσσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

Τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών του ομίλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ και ζητούν υπογραφή ΣΣΕ.

Σε ανακοίνωση της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) αναφέρεται: 

«Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο κτίριο του ΟΣΕ σήμερα το πρωί όταν οι συνάδελφοι προσερχόμενοι στη δουλειά τους αντίκρισαν τα ΜΑΤ.
Στις διαμαρτυρίες της ΠΟΣ ο επικεφαλής των ΜΑΤ είπε πως βρίσκονται εκεί για  να αποτρέψει πιθανά επεισόδια και κατάληψη του κτιρίου από τους εργαζόμενους. Ύστερα από διαβουλεύσεις οι δυνάμεις των ΜΑΤ αποχώρησαν αλλά τα ερωτηματικά είναι πολλά. Ο ΟΣΕ εξέδωσε δελτίο τύπου για το θέμα με το οποίο αποποιείται κάθε ευθύνη για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και αποδίδει την παρουσία τους στις «πληροφορίες» που είχε η ίδια η αστυνομία.

Φυσικά αυτή η εκδοχή δεν πείθει κανέναν και αφήνει έκθετους κάποιους. Η ουσία όμως είναι ότι τέτοια κωμικοτραγικά γεγονότα δεν έχουν συμβεί στον σιδηρόδρομο άλλη φορά. Και είναι η δεύτερη φορά που τα ΜΑΤ παρουσιάζονται σε δράσεις του σιδηροδρομικού συνδικαλιστικού κινήματος με «αριστερή» Κυβέρνηση. Ντρέπεται κανείς;».

Πηγές: ΑΠΕ και Π.Ο.Σ.
Eργαζόμενοι στην Ιδιωτική Υγεία: Απεργία την Παρασκευή 1 Ιούλη

Eργαζόμενοι στην Ιδιωτική Υγεία: Απεργία την Παρασκευή 1 Ιούλη

Πέμπτη, 30/06/2016 - 19:10
Απεργούν την Παρασκευή, οι εργαζόμενοι στην Ιδιωτική Υγεία με απόφαση της Ομοσπονδίας τους και τη στήριξη των σωματείων εργαζομένων Αθήνας και Πειραιά.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στη διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ με ισχύ κλαδικής συλλογικής σύμβασης, η οποία έρχεται να προστεθεί στην κατάπτυστη σύμβαση που υπέγραψε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) το 2012 και να δώσει «ένα ακόμα βάρβαρο χτύπημα στη ζωή και τα δικαιώματά μας».

Ενδεικτικά, η απόφαση του ΟΜΕΔ: «Καταργεί το επίδομα εξομάλυνσης. Απαιτεί να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι αναδρομικά στους εργοδότες το επίδομα εξομάλυνσης για το 2016, που αντιστοιχεί σε ποσά από 900 - 3.000 ευρώ! Επιβάλλει νέα μείωση στο βασικό μισθό -0,5%. Καταργεί το 5νθήμερο και επιβάλλει το 6ήμερο. Παγιώνει τον απαράδεκτο μισθολογικό διαχωρισμό νέων και παλιών εργαζόμενων», σημειώνουν τα κλαδικά σωματεία.

Την ημέρα της απεργίας θα γίνει συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) στο «ΥΓΕΙΑ» (Μαρούσι), ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί και γίνονται εξορμήσεις και συζητήσεις σε χώρους δουλειάς.

Τα σωματεία απαιτούν: Να αποσυρθεί η απόφαση του ΟΜΕΔ. Μία σύμβαση για όλο τον κλάδο, που θα έχει υποχρεωτική ισχύ. Κλαδική σύμβαση με αυξήσεις στους μισθούς με κάλυψη των απωλειών. Επαναφορά ειδικών ωραρίων και αδειών. Κανένας διαχωρισμός νέων και παλιών εργαζομένων.πηγή 902.gr
Σε 48ωρη απεργία από τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στην «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ»

Σε 48ωρη απεργία από τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στην «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ»

Κυριακή, 26/06/2016 - 21:06
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας αποφάσισε 48ωρη απεργία την Δευτέρα 27 Ιούνη και την Τρίτη 28 Ιούνη για τους εργαζόμενους της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» που απασχολούνται στα έργα ΔΕΔΔΗΕ στην περιφέρεια Αττικής.

Η απεργία αποφασίστηκε ύστερα από συνελεύσεις και ψηφοφορίες που έγιναν το πρωί της Παρασκευής στα εργοτάξια Βοτανικού και Αχαρνών, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων ψήφισε υπέρ της απεργίας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

 • Άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων
 • Όχι στην εντατικοποίηση της εργασίας, να γίνουν προσλήψεις ώστε να υπάρχει επαρκές προσωπικό
 • Να δίνεται ο μισθός σταθερά κάθε μήνα, σε ημερομηνία που θα δεσμευτεί η εργοδοσία. Να δίνονται στους εργαζόμενους κάθε μήνα οι καταστάσεις μισθοδοσίας
 • Να τηρούνται τα μέτρα Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους (να χορηγούνται ζώνες με ημερομηνία λήξης, σκάλες ασφαλείας τύπου ΔΕΗ, καλαθοφόρα οχήματα, βομβητές εντοπισμού ρεύματος, πέδιλα, εξοπλισμός ατομικής προστασίας).
 • Να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες Υγιεινής στους εργασιακούς χώρους (ντους, φωριαμούς, νιπτήρες, τουαλέτες, μέσα μεταφοράς προσωπικού στο χώρο εργασίας κ.ά.)
 • Να δώσει η εταιρεία τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως είναι υποχρεωμένη και όχι να τα αγοράζουν οι εργαζόμενοι με δικά τους χρήματα.πηγή 902.gr
Νέα 48ωρη απεργία των λιμενεργατών στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ σήμερα και αύριο

Νέα 48ωρη απεργία των λιμενεργατών στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ σήμερα και αύριο

Τετάρτη, 15/06/2016 - 14:04
Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους την Τετάρτη και την Πέμπτη, στα πλαίσια της αρχικής απόφασης για 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Οι λιμενεργάτες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παρά τις υποσχέσεις για «νομική θωράκιση» των γενικών και ειδικών ρυθμίσεων στο νέο διαμορφωμένο περιβάλλον, δεν καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις.

«Μετά από 20 μέρες απεργίας, πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες, ότι διέξοδος δεν υπάρχει παρά μόνο η θεσμική θωράκιση - κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων. Tο κλειδί της λύσης είναι αποκλειστικά στα χέρια της Κυβέρνησης και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι χρήστες των Λιμανιών και η Ελληνική κοινωνία» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.