Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: εργασία - ERT Open
Τον Ιούνιο θα φτάσουν στους δήμους τα 8μηνα της Κοινωφελούς 2020

Τον Ιούνιο θα φτάσουν στους δήμους τα 8μηνα της Κοινωφελούς 2020

Σάββατο, 09/05/2020 - 08:00

Τον Ιούνιο θα πρέπει να υπολογίσουν οι δημοτικές αρχές ότι θα ξεκινήσουν να έρχονται τα 8μηνα της νέας Κοινωφελούς Εργασίας των 36.500 θέσεων.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύουν τα dikaiologitika.gr ο σχεδιασμός για την νέα κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ, με αριθμό απόφασης 0.1503 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1256 Τεύχος Β της 9ης Απριλίου 2020 προβλέπει την υποβολή αιτήσεων μέσα στον Μάϊο προκειμένου στο τέλος Ιουνίου να μπουν οι πρώτοι επιτυχόντες στις θέσεις τους αν και δεν έχουν ολοκληρωθείακόμη οι διαδικασίες στο ΑΣΕΠ προκειμένου να ληφθεί έγκριση για την προκήρυξη των θέσεων.

Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άνεργοι που έλαβαν μέρος στα προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 του ΟΑΕΔ.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει την έγκριση από το ΑΣΕΠ, την δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ η οποία θα ορίζει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και στην συνέχεια την υποβολή αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

Η δράση περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Παράλληλα γίνεται μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων. Στο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνονται 150 ώρες, όπου ουσιαστικά γίνεται η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Πως θα υποβληθεί η αίτηση

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο δυνητικά ωφελούμενος αποκλείεται από την διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από την διαδικασία τοποθετήσεων βάσει αυτού.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην δημόσια πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η αίτηση του δυνητικά ωφελούμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον δυνητικά ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης.

Ο δυνητικά ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Συμπληρώνει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία που θα οριστούν στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες, οι οποίες ακυρώνονται.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στην διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

Να σημειωθεί ότι ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 2.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνεται από τον Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδοσή του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.

Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών: Όταν η εργασία στο ΕΚΠΑ καταλήγει σε...εθελοντισμό

Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών: Όταν η εργασία στο ΕΚΠΑ καταλήγει σε...εθελοντισμό

Τετάρτη, 12/02/2020 - 08:00

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΤΑΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ...ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Το ΕΚΠΑ συνηθίζει να πρωτοπορεί στην εφαρμογή αντιδραστικών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων, τόσο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και στον τομέα των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Μετά από πολλούς αγώνες που δώσαμε όλοι μας για την απεμπλοκή του ΕΚΠΑ από εταιρείες εργολάβων, που κοστίζουν ακριβά και πληρώνουν μισθούς πείνας (όταν θυμούνται να πληρώσουν) στους μονίμως υπό καθεστώς εκφοβισμού εργαζόμενους, το Ίδρυμα, από το Νοέμβρη του 2019, προχώρησε στην πρόσληψη 104 καθαριστών/τριών με απευθείας σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ασφαλώς, η Διοίκηση συνέχισε να αναθέτει σε εργολάβους την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Ιδρύματος. Εργολαβική εταιρεία, στέλεχος της οποίας ενεπλάκη, όπως λέγεται, σε επιχειρήσεις τύπου μαφίας, έχει τη φύλαξη και τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων. Σε εργολάβο έχουν ανατεθεί επίσης τα κυλικεία και η σίτιση.

Μετά την αναμφίβολα θετική εξέλιξη των απευθείας προσλήψεων, οι εργαζόμενοι/ες στον καθαρισμό πίστεψαν ότι, επιτέλους, θα δούλευαν με καλύτερους όρους εργασίας και κάπως καλύτερους μισθούς. Ωστόσο, παρότι δουλεύουν κανονικά, είναι απλήρωτοι/ες ως τώρα. Κάποιοι/ες πληρώθηκαν μόνο για το Νοέμβρη, για το Δεκέμβριο δεν πληρώθηκε κανείς, κι ο Γενάρης είναι σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα. Αδιαφορία; Ανοργανωσιά; Υποστελέχωση; Γραφειοκρατία; Αδιάφορο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι συνάδελφοί μας δουλεύουν και δεν πληρώνονται και κανείς δεν τους ρωτάει πώς επιβιώνουν.

Μετά από συνεχείς πιέσεις, έγιναν τελευταία στιγμή κάποιες κινήσεις από τη Διοίκηση για να πληρωθεί επιτέλους ο Δεκέμβριος (και ο Νοέμβριος για κάποιους/ες) ως τα τέλη Γενάρη. Δεν καρποφόρησαν. Οι εργαζόμενοι/ες παραμένουν απλήρωτοι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει ελπίς να πληρωθούν στις 13/2 για τους απλήρωτους μήνες του 2019 και στις 27/2 για τον Ιανουάριο του 2020. Φαίνεται δε πως αποφασίστηκε το προσωπικό της καθαριότητας να πληρώνεται σταθερά (;) στις 27 κάθε μήνα (κι όχι στις 13, όπως οι υπόλοιποι συμβασιούχοι του Ιδρύματος) για τον προηγούμενο μήνα, πράγμα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

·         ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΕ 13 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

·         ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

·         ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

·         ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Επισημαίνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε οι “δυσκολίες” που παρατηρούνται στην πληρωμή των εργαζομένων στον καθαρισμό να αποτελέσουν βολικό άλλοθι για την επιστροφή στις εργολαβίες.

Η Κυβέρνηση αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες, είναι υπεύθυνη για την ομηρία χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ήμασταν και θα είμαστε πάντα ΕΝΑΝΤΙΑ στις πολιτικές υπέρ του κεφαλαίου και κατά της κοινωνίας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

--
Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών
Σχήμα διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ


Μαρία Καραμεσίνη: 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 88.500 ανέργους

Μαρία Καραμεσίνη: 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 88.500 ανέργους

Σάββατο, 06/10/2018 - 17:30

Περισσότερες από 88.000 θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν με τα 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, που θα προκηρυχθούν έως τον Μάρτιο του 2019, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η διοικήτρια του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη. Ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρουν και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε η κα Καραμεσίνη.

«Για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για διάφορες κατηγορίες ανέργων, έχουμε προγράμματα τα οποία «τρέχουν» και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά και από τους ανέργους, εφόσον κληθούν να υποβάλουν οι ίδιοι αιτήσεις» δήλωσε η διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και πρόσθεσε πως έχουν καλυφθεί όλες οι κατηγορίες ανέργων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν προγράμματα για τους άνω των 50 ετών που είναι μόνιμα προγράμματα και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόσληψη των ανέργων αυτών σε νέες θέσεις εργασίας.

Η κα Καραμεσίνη τόνισε ότι και στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αντιμετωπίζεται ο σκληρός πυρήνας της ανεργίας, ενώ, ταυτόχρονα, «τρέχουν» τα προγράμματα για τους νέους και θα «τρέξουν» και άλλα προγράμματα για τους νέους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου.

Μεταξύ άλλων, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ υποστήριξε ότι μπαίνουμε με μία τροχιά ανάπτυξης λίγο πιο καθυστερημένα και «αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αποκλιμάκωση της ανεργίας δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα». «Ο πρωθυπουργός έχει θέσει στόχο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη μείωση της ανεργίας στο τέλος της επόμενης πενταετίας στο 10%» σημείωσε η κ. Καραμεσίνη, σχολιάζοντας ότι είναι ένα άθλος, «καθώς ξεκινήσαμε από πολύ πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας, στο 28% περίπου».

«Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, είχαμε μία μικρή ανάκαμψη, αλλά τα προηγούμενα είχαμε μία στασιμότητα ή μικρή ύφεση στην οικονομία, καταγράφηκε αποκλιμάκωση της ανεργίας κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες» τόνισε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι ήδη μία κατάκτηση και σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, είπε ότι η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια «θα μας επιτρέψει να φτάσουμε το στόχο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός και να τον ξεπεράσουμε, αν μπορέσουμε».

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ

Έρευνα του ΟΟΣΑ: Τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Έρευνα του ΟΟΣΑ: Τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Δευτέρα, 12/02/2018 - 11:00
Στην Ελλάδα δουλεύουμε περίπου 70 ώρες παραπάνω σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο


Την πρώτη θέση στις περισσότερες ώρες δουλειάς το χρόνο καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα σε σχέση με τους εργαζόμενους των χωρών της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που έγινε στις πιο αναπτυγμένες 35 χώρες μέλη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν 2.035 ώρες το χρόνο.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ καταρρίπτουν τον μύθο πως στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν που αξιοποιήθηκε σαν πρόσχημα για να “ντυθούν” επικοινωνιακά αντεργατικές αλλαγές.

Στη Γερμανία δουλεύουν 1.363 ώρες το χρόνο και είναι κατά 27% πιο παραγωγικοί από τους εργαζόμενους στη Βρετανία που δουλεύουν 1.680 ώρες το χρόνο. Στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι δουλεύουν 1.783 ώρες τον χρόνο και βρίσκονται στο μέσο της κατάταξης, ενώ σε Ολλανδία, Γαλλία και Δανία οι εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερες από 1.500 ώρες τον χρόνο κατά μέσο όρο.

Ο ΟΟΣΑ στο μέσο όρο του ετήσιου χρόνου εργασίας υπολογίζει όλες τις μορφές εργασίας, την πλήρη και την μερική απασχόληση.Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων και κοσμήτορας της σχολής πολιτικών επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιάννης Κουζής, δηλώνει ότι τα στοιχεία του ΟΟΣΑ έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα, κατά καιρούς, λέγονταν- ότι, δηλαδή, «στην Ελλάδα δουλεύουμε λίγο».
Ο καθηγητής τονίζει ότι ο συμβατικός χρόνος εργασίας υπολογίζεται σε 40 ώρες, εβδομαδιαίως, ενώ επισημαίνει ότι, αν ληφθεί υπόψη και ο χρόνος των ετήσιων αδειών με αποδοχές, αλλά και οι αργίες, που έχουν να κάνουν με το συνολικό ετήσιο χρόνο εργασίας,
"στην Ελλάδα δουλεύουμε περίπου 70 ώρες παραπάνω σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο συμβατικός χρόνος εργασίας, χωρίς να συνυπολογιστεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας, που είναι οι υπερωρίες, η υπερεργασία, κτλ. Αν συνυπολογιστεί και αυτός, οι ώρες εργασίας στην Ελλάδα πραγματικά εκτοξεύονται σε σύγκριση με το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη"
Επιστρέφουν στις δουλειές τους οι απολυμένοι στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

Επιστρέφουν στις δουλειές τους οι απολυμένοι στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

Κυριακή, 24/12/2017 - 09:00
Χθες το βράδυ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου Εργαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (Β.Φ.Λ.), προκειμένου να ανακοινωθούν και να επικυρωθούν οι αποφάσεις της τριμερούς διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων, της εργοδότριας εταιρείας και του υπουργείου Εργασίας.

Αποφάσεις που δικαιώνουν τον πολύμηνο αγώνα των εργαζομένων και έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων και επιστροφή στις θέσεις εργασίας τους.

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν ανάμεσα στους εργαζομένους και την εργοδότρια εταιρεία και την πρόταση που κατέθεσε η τελευταία, μετά από παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται μεταξύ άλλων: α) η άμεση επιστροφή όλων των απολυμένων στις αρχικές τους θέσεις μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2018, β) η άμεση καταβολή ποσού 4.000 ευρώ ως έναντι των δεδουλευμένων που έχουν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, γ) η καταβολή έντεκα ισόποσων δόσεων μέχρι 31/12/2018 για τη συνολική εξόφληση των δεδουλευμένων που θα λαμβάνουν μαζί με τον μηνιαίο μισθό τους.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο κ. Βογιατζής στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης η εργοδότρια εταιρεία εντός του 2018 θα προχωρήσει σε εξυγίανση της βιομηχανικής μονάδας και θα θέσει σε εφαρμογή ελκυστικό πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου όσων εργαζομένων το επιθυμούν.

Ο πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σταδιακή αποκατάσταση τους κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργαζόμενους και την εταιρεία, ενώ μετέφερε την άποψη του υπουργείου ότι κρίνει θετικά την υποβληθείσα πρόταση της εργοδότριας εταιρείας. Επίσης, χαρακτήρισε τον 18μηνο αγώνα των εργαζομένων αγώνα δικαίωσης, υπογραμμίζοντας ότι επιστρέφουν στη δουλειά με αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα.

ΑΠΕ
ΕΣΗΕΑ: Kήρυξη νέων 6ωρων στάσεων εργασίας 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου από τις 08.00 έως τις 14.00 στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ FM»

ΕΣΗΕΑ: Kήρυξη νέων 6ωρων στάσεων εργασίας 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου από τις 08.00 έως τις 14.00 στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ FM»

Τετάρτη, 27/09/2017 - 07:00
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε την κήρυξη νέων 6ωρων στάσεων εργασίας από τις 08.00 έως τις 14.00 της Τετάρτης 27, της Πέμπτης 28 και της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2017 για όλους τους δημοσιογράφους, που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ FM».


Οι στάσεις εργασίας αποφασίστηκαν, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στους συναδέλφους, τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και την ομαλή λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Σοφία Σακοράφα στο Ε.Κ.: ‘Συνεχίζετε να συντηρείτε τις αιτίες που γεννούν τον ναζισμό και τον ακραίο εθνικισμό’

Η Σοφία Σακοράφα στο Ε.Κ.: ‘Συνεχίζετε να συντηρείτε τις αιτίες που γεννούν τον ναζισμό και τον ακραίο εθνικισμό’

Σάββατο, 17/12/2016 - 20:00
Το κείμενο της παρέμβασης της Ευρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ε.Κ.
σχετικά με τις Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα.

Στρασβουργο, 14 Δεκεμβρίου 2016

«Κύριοι συνάδελφοι,
Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιείτε σε τι συμπράττει αυτό το κοινοβούλιο.
Συζητάμε για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και καταψηφίζετε τροπολογίες που τα υπερασπίζονται.
Μιλάμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ακρωτηριάζετε στο όνομα της παντοδυναμίας των νόμων της αγοράς.

Βλέπουμε να θεριεύουν ο ναζισμός και ο ακραίος εθνικισμός και συνεχίζετε να υποστηρίζετε και να συντηρείτε τις αιτίες που τα γεννούν.

Φτώχεια, ανεργία, εργασιακός μεσαίωνας.
Πιστεύετε πραγματικά ότι η σημερινή συζήτηση αφορά και περιορίζεται στην Ελλάδα;

Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω εκπτώσεις σε ότι ακόμα ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο;

Κύριοι συνάδελφοι συμπράττουμε στη σταδιακή αποσάθρωση της ενωμένης Ευρώπης.

Γνωρίζετε κύριε Επίτροπε, ότι κάποιοι κερδίζουν πολλά από αυτό. Και βρίσκουν πρόθυμους και υπάκουους.

Νομίζετε ότι μπορείτε να μας πείσετε και εσείς και το Συμβούλιο ότι η Ελλάδα των εκατομμυρίων ανέργων, εκατομμυρίων φτωχών και αποκλεισμένων είναι το επιτυχημένο σας πείραμα;
Όχι φυσικά.

Σχέδιο υπηρετείτε.

Και αδιαφορείτε και για τις συνέπειες και για τα αποτελέσματα.»

Λιγότερες κατά 16.128 οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα - Επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης

Λιγότερες κατά 16.128 οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα - Επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης

Τετάρτη, 21/09/2016 - 20:00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων για το μήνα Αύγουστο, διαχρονικά από το 2012, δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η τάση κυριαρχίας των ελαστικών και προσωρινών μορφών απασχόλησης.
Σχετικά με το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων, τον Αύγουστο του 2016 έγιναν 16.128 απολύσεις περισσότερες από τις προσλήψεις.

Τον Αύγουστο του 2012 οι απολύσεις ήταν περισσότερες κατά 2.178, το 2013 και το 2014 οι προσλήψεις ήταν περισσότερες κατά 10.969 και 1.311 αντίστοιχα και το 2015 οι απολύσεις ήταν περισσότερες κατά 441. Επίσης, οι προσλήψεις σε θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης τον Αύγουστο του 2016 αποτελούν το 53,3% επί του συνόλου των προσλήψεων, όπως συμβαίνει και με τους προηγούμενους μήνες. Από τον Αύγουστο του 2013, οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης έχουν αυξηθεί κατά 135%, οι εκ περιτροπής κατά 266% και συνολικά (μερική και εκ περιτροπής) κατά 161%!

Συνεχόμενη αυξητική τάση παρουσιάζουν και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στοιχείο που δείχνει την προσωρινότητα της απασχόλησης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς από τα στοιχεία που αφορούν στη λήξη τέτοιων συμβάσεων. 
Έτσι, τον Αύγουστο του 2016 έληξαν 53.212 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αυξημένες κατά 170% συγκριτικά με τις 19.670 συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν τον Αύγουστο του 2013.
Τέλος, τεράστια είναι η αύξηση των αποκαλούμενων «οικειοθελών» απολύσεων αφού από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2016 έχουν αυξηθεί κατά 310%!
πηγή 902.gr
Νέο χτύπημα στη σταθερή και μόνιμη εργασία μέσω ΕΑΒ

Νέο χτύπημα στη σταθερή και μόνιμη εργασία μέσω ΕΑΒ

Δευτέρα, 08/08/2016 - 14:00
Με την αιτιολογία, ότι οι διατάξεις τροπολογίας που αφορούν σε πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού χρόνου στην ΕΑΒ (και εντάχθηκαν στο νόμο πλέον «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις»), πως «επιτρέπουν στην ΕΑΒ ΑΕ να είναι ευέλικτη στην πρόσληψη προσωπικού χρόνου για την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, τα οποία ανακύπτουν περιοδικά στα πλαίσια της όλης επιχειρηματικής δραστηριότητας και των κανόνων της αγοράς», ηκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεπικουρούμενη από τα άλλα κόμματα του μνημονιακού τόξου, επέφερε ένα άκομα πλήγμα στο δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Είναι ξεκάθαρο και σε αυτήν την περίπτωση, πως η σημερινή συγκυβέρνηση υπηρετεί τους συνολικότερους σχεδιασμούς των δανειστών για ένα εργασιακό «Ελ Ντοράντο» στη χώρα μας, με παράλληλο ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού σε όφελος της κερδοφορίας των «ολίγων».

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πιστέψουν επουδενί πως έτσι θα σωθεί η ΕΑΒ αλλά και οι ίδιοι. Πολλώ δε μάλλον, όταν η γενίκευση της εργολαβικής εργασίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι αρνητική εξέλιξη τόσο για τους εργολαβικούς όσο και για τους μόνιμους εργαζομένους, αφού στόχος της κυβέρνησης και των δανειστών είναι η δημιουργία εργαζομένων – ειλώτων, εργαζομένων πολλών ταχυτήτων, χειραγωγημένων εργαζομένων, εργαζομένων σε συνεχή ομηρία, με αδυναμία αντίδρασης και διεκδίκησης μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Και η αδυναμία αντίδρασης, έγκεται στα σχέδιά τους για αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο, με σημείο αιχμής την κατάργηση του δικαιώματος του «απεργείν» και την επαναφορά της ανταπεργίας – απεργοσπασίας (lockout).

Όπως έχει υπογραμμίζει το ΜΕΤΑ, αυτή η επίθεση στο δικαίωμα στην μόνιμη εργασια, στην ασφάλιση, στο δικαίωμα της απεργίας, η νέα επίθεση που ετοιμάζεται από το φθινόπωρο στο εργασιακό, για να αντιμετωπιστεί απαιτεί τον συντονισμό της εργατικής πλευράς με τα άλλα πληττόμενα, από τα μνημόνια κοινωνικά στρώματα, για την οικοδόμηση ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώπου για την κατάργηση των μνημονίων και όλων όσοι τα υποστηρίζουν και τα υλοποιούν και τη σύγκρουση και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός φιλολαϊκού προγράμματος για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και την οικονομική της ανάπτυξη σε όφελος του λαού και του τόπου.

  • ΕΔΩ ο νόμος, όπως ψηφίστηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.
  • ΕΔΩ η τροπολογία.

πηγή ergasianet
Στους 432.033 οι νεόπτωχοι εργαζόμενοι της Ελλάδας των μνημονίων & των ελαστικών σχέσεων εργασίας

Στους 432.033 οι νεόπτωχοι εργαζόμενοι της Ελλάδας των μνημονίων & των ελαστικών σχέσεων εργασίας

Δευτέρα, 25/07/2016 - 13:00
Τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων εξαιτίας της ύφεσης, της έκρηξης της ανεργίας, της κυριαρχίας των ελαστικών μορφών απασχόλησης και της απότομης βύθισης των μισθών την περίοδο 2010 - 2015 αποτυπώνει το κείμενο θέσεων για τις εργασιακές σχέσεις που απέστειλε το υπουργείο Εργασίας στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας περιέχουν αναλυτικά δεδομένα για τις μισθολογικές ανισότητες και φωτογραφίζουν μια μεγάλη κατηγορία νεόπτωχων εργαζομένων που αμείβονται με πενιχρούς μισθούς οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι ακόμη και από το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου:

  • 126.956 εργαζόμενοι αμείβονται με μικτό μηνιαίο μισθό έως 100 ευρώ.
  • Συνολικά 343.760 εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίους μισθούς από 100 έως και 400 ευρώ μεικτά.
Ουσιαστικά πρόκειται για εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασία 2, 3 ημερών την εβδομάδα ή ακόμη και μερικών ωρών την εβδομάδα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση κυμαίνεται από 400 ευρώ μικτά έως και 420 ευρώ μικτά το μήνα.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στην Ελλάδα ο αριθμός των νεόπτωχων εργαζομένων που αμείβεται με μισθούς έως και 510 ευρώ μικτά ανέρχεται συνολικά σε 432.033 άτομα.

neoptoxoi1

Σε τέσσερις θεματικές ενότητες


Το κείμενο των θέσεων του υπουργείου Εργασίας αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες οι οποίες καταγράφουν:

α) την κατάσταση που διαμορφώθηκε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις εξαιτίας των νόμων των μνημονίων,

β) τα όρια και τις αμοιβές των κατώτατων μισθών,

γ) το θεσμικό πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων και

δ) τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982.

Το κείμενο επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της χαμηλής ανταγωνιστικότητας που έχει.

Μάλιστα, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας χαρακτηρίζεται ως «δομικό πρόβλημα» που σχετίζεται κυρίως με την εξειδίκευση του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας σε συνδυασμό με τις μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης της ελληνικής οικονομίας και όχι με το κόστος εργασίας.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η οικονομική ύφεση λειτούργησε ως επιταχυντής της διεύρυνσης των μορφών μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα ειδικά μετά το 2012 να έχουμε εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με μερική απασχόληση, αλλά και αύξηση των μετατροπών των συμβάσεων εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής εργασία.

neoptoxoi-simvaseis

Μετατροπή επί τα χείρω για 152.636 συμβάσεις

Από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι στο διάστημα από 1/7/2013 έως και τον Ιούνιο του 2016 είχαμε 152.636 μετατροπές συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι από το 2013 και μετά έχουμε κάθε χρόνο σταθερή αύξηση των μετατροπών συμβάσεων εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής είτε με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων είτε με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι μορφές ελαστικής απασχόλησης, ενώ το 2004 κάλυπταν στην Ελλάδα μόνο το 4,5% του συνόλου των εργαζομένων, μέσα σε διάστημα 10 ετών παρουσίασαν αύξηση σχεδόν 100% φτάνοντας το 2014 στο 9,3%.

Είδος υπό εξαφάνιση οι κλαδικές συμβάσεις

Από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση, ενώ, αντίθετα, τα τρία τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, καθώς και οι συμβάσεις που υπογράφουν οι «ενώσεις προσώπων».

Έτσι, προκύπτει ότι τα τρία τελευταία χρόνια οι επιχειρησιακές συμβάσεις που υπέγραψαν τα συνδικάτα ανέρχονται συνολικά σε 492, ενώ οι επιχειρησιακές συμβάσεις που υπογράφηκαν από τις «ενώσεις προσώπων» έφθασαν τις 407.

neoptoxoi-simvaseis2

Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι οι κατώτατοι μισθοί στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους μισθούς άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Μάλτας ή της Σλοβενίας, υπέστησαν δραστική μείωση κατά 192,86 ευρώ μετά το 2012, όταν με την υπογραφή του 2ου μνημονίου καταργήθηκε η δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να διαπραγματεύονται ελεύθερα τους μισθούς.

Μάλιστα, μετά το 2012 οι αντίστοιχοι κατώτατοι μισθοί των χωρών αυτών δεν έμειναν στα ίδια επίπεδα αλλά παρουσίασαν αυξήσεις είτε οριακές, όπως στην Ισπανία, στην οποία από τα 748,3 ευρώ το 2011 ανήλθαν στα 756,7 ευρώ το 2015, στη Μάλτα (από 664,95 ευρώ στα 720,46 ευρώ σήμερα), ενώ στην περίπτωση της Σλοβενίας είχαμε σημαντική αύξηση, αφού από τα 748,1 ευρώ το 2011 ο κατώτατος μισθός έφθασε στα 790,73 ευρώ το 2015.Πηγή: naftemporiki.gr
Σελίδα 1 από 2