Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών

Ειδήσεις από την ΕΡΑ Σερρών  12/5/2015Σέρρες: Συντριπτικό το ποσοστό των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο για λουκέτο
 
Σαφείς τάσεις επιδείνωσης στο επίπεδο βιωσιμότητας, αλλά και της αγοράς χρήματος (καταθέσεις), επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ανατολική Μακεδονία (Καβάλα, Σέρρες, Δράμα), καταγράφει λεπτομερής έρευνα της εταιρείας Financial Business Systems (FBS), για το κομβικό διάστημα 2009 έως 2013, στη δίνη, δηλαδή, της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα...
 
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, την οποία επιμελήθηκε ο Δημήτριος Καμπούρης, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και επενδύσεων, και η οποία αφορά επιχειρήσεις με δημοσιευμένες καταστάσεις πωλήσεων μικρότερων των 15 εκατ. ευρώ, το επίπεδο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών παρουσιάζει δραματική συρρίκνωση.
 
Μεταξύ των κριτηρίων και δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων των τριών νομών ήταν:
 
1. Η Κεφαλαιακή επάρκεια των επιχειρήσεων
2. Η Δανειακή επιβάρυνση
3. Η Καθαρή χρηματοροή (κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων)
4. Η Ρευστότητα (ειδική ρευστότητα)
5. Ο Χρόνος αποπληρωμής του Κεφαλαίου
6. Η δυνατότητα αποπληρωμής των τόκων
 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα η ζώνη 0-2 χαρακτηρίζεται ζώνη υψηλού κινδύνου και μέχρι την κλίμακα (5) το σύνολο επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται  με μέσο κίνδυνο ενώ με βαθμολογία από (5) και άνω χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις με χαμηλό ως ανύπαρκτο κίνδυνο.
 
Λουκέτο για μία στις τρεις επιχειρήσεις
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 601 συνολικά επιχειρήσεων [Ν.Καβάλας (275), Ν.Δράμας (136), Ν.Σερρών (190)], από όλους τους κλάδους, εκ των οποίων ποσοστό 31,44%, ήτοι 189, «χάθηκαν» από τον πίνακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διερευνηθείσα χρονική περίοδο.
 
Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τις 189 επιχειρήσεις στο λουκέτο ήταν:
 
1. Η μείωση των πωλήσεων
2. Η αρνητική λειτουργική χρηματοροή
3. Ο μεγάλος δανεισμός και εξάρτηση από ξένα κεφάλαια
 
Εντούτοις, αρκετές από αυτές που διέκοψαν τη λειτουργία τους ή υπάρχουν στα χαρτιά θα μπορούσαν να σωθούν αν και εφόσον είχαν προχωρήσει σε μια λειτουργική και χρηματοδοτική αναδιοργάνωση, αναφέρει η μελέτη της FBS.
 
Ποσοστό 7,7% από τις εναπομείνασες 412 επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που επιβίωσαν και δημοσίευσαν ισολογισμούς από το 2009 έως το 2013, το 2009 διέτρεχαν πολύ υψηλό κίνδυνο (ζώνης 0-2). Τέσσερα χρόνια μετά, το ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς ανήλθε σε 13,59%.
 
Παράλληλα, το 2009 οι επιχειρήσεις με υψηλό κίνδυνο (ζώνες 0-5) έφθαναν στο 57,77%, ποσοστό το οποίο, στο τέλος του 2013, διαμορφώνεται στο 58,74%. Ως εκ τούτου, μείωσε παρουσίασε το ποσοστό αυτών που βρίσκονται εκτός κινδύνου (ζώνες 6-10) στο τέλος του 2013 (41,26%), εν συγκρίσει με το τέλος του 2009 (42,23%). Μάλιστα, υπερδιπλασιάστηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με πτώχευση (1,94% το 2009, 4,85% το 2013).
 
Συρρίκνωση σε πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη
 
Ταυτοχρόνως, τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις του δείγματος σε επίπεδο μέσου όρου, για την ίδια περίοδο, είναι:
 
1. Μείωση των πωλήσεων της τάξεως του 23%
2. Μείωση των λειτουργικών κερδών κατά 55%
3. Αύξηση τόκων κατά 15% και αδυναμία εξυπηρέτησής τους
4. Ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 50,47%
 
Ποιοι κινδυνεύουν και ποιοι αντέχουν
 
Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο βρίσκονται κυρίως στους παρακάτω κλάδους:
 
    Ξενοδοχεία              
    Αυτοκίνητα              
    Κατασκευές
    Τηλεοπτικές επιχειρήσεις
    Οικοδομικά υλικά
    Λατομεία, αδρανή υλικά
    Εμπορία επίπλων
    Επεξεργασία ξύλου
 
 
Στον αντίποδα, επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καλές επιδόσεις και υψηλές αντοχές ανήκουν στους κλάδους:
 
    Μάρμαρα
    Κλινικές
    Ιατρικές υπηρεσίες           
    Παραγωγή τροφίμων       
    - Super Market
    Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
    Ενέργεια
    Ποτοποιία
    Αγροτικά εφόδια
    Γαλακτοκομικά προϊόντα
 
Όπως σημειώνεται στη μελέτη, στον ίδιο κλάδο σαφώς υπάρχουν και προβληματικές και επιτυχημένες επιχειρήσεις αλλά αυτό οφείλεται στην ποιότητα του management των επιχειρήσεων.
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας με βάση το επίπεδο βιωσιμότητας για το 2013 σε αντιπαραβολή με του 2009.
 
 
Φτερά οι καταθέσεις
 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, μεγάλη συρρίκνωση καταγράφουν στον χρονικό ορίζοντα 2009 έως και 2014 οι καταθέσεις στους τρεις νομούς και εν γένει την περιφέρεια.
 
Συγκεκριμένα, ενώ στη χώρα παρουσιάζεται μείωση της τάξης του -32,56%, στην εν λόγω περιφέρεια αγγίζει το 27,2%. Αναλυτικότερα, στην Καβάλα, όπου φαίνεται να έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη εκροή, φτερά έκανε περίπου το 1/3 των καταθέσεων (-30%), στη Δράμα φθάνει το -25,89% και στις Σέρρες το -25,41%.
 
Σημειώνεται πως οι νομοί που εμφανίζουν ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας είναι ο Νομός Αττικής (-43%), ο νομός Εύβοιας (-32,9%) και ο νομός Κέρκυρας (-34,7%).
 
Μαύρη χρονιά το '13
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, η χειρότερη χρονιά στη συγκεκριμένη περιφέρεια προκύπτει το έτος 2013 στο οποίο στο σύνολο περιφέρειας οι καταθέσεις περιορίσθηκαν κατά 0,31% όταν στη χώρα σημειώθηκε αύξηση 1,04% αφού στους δύο νομούς Καβάλας και Δράμας περιορίσθηκαν οι καταθέσεις έναντι οριακής αύξησης στη χώρα.
 
Κοινό χαρακτηριστικό των καταθέσεων των νομών και των υπολοίπων νομών της χώρας αποτελεί  η μεταβολή του μίγματος των καταθέσεων με σημαντικό περιορισμό των καταθέσεων ταμιευτηρίου και αύξηση των προθεσμιακών καταθέσεων.
 
Καλύτερη εικόνα από πλευράς τάσεων  προκύπτει από τη μελέτη του πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος λαμβάνει τις καταθέσεις του 2009 ως έτος βάσης (=100). Από τον πίνακα αυτό προκύπτει πιο απλά ότι οι καταθέσεις του νομού Καβάλας το 2014 αποτελούν το 70% των καταθέσεων του έτους 2009 έναντι 67,4% στη χώρα και 74% στους νομούς Δράμας και Σερρών.
 
 Συμπερασματικά, η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων εγκατέλειψε τη «μάχη» της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά, βέβαια, και αυτοί που... έμειναν όρθιοι εξακολουθούν να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα βιωσιμότητας - ύπαρξης.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η FBS θα επιδιώξει να παρουσιάσει αναλυτικώς την ανωτέρα έρευνα σε επίπεδο νομών, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελετήρια.
Πηγή: Voria.gr

Εκδήλωση για την μονομερή διαγραφή του χρέους

Ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ Σερρών διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση με θέμα " Παύση πληρωμών , μονομερής διαγραφή του χρέους", την Πέμπτη 14 Μαΐου, στον Εργατικό Κέντρο , στις 8 το βράδυ. Θα μιλήσει ο κ. Λεωνίδας Βατικιώτης, Οικονομολόγος μέλος της " Πρωτοβουλίας Διαγραφή του Χρέους Τώρα".

Σιδηρόκαστρο : Ημερίδα για τον Σχολικό Εκφοβισμό

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου, διοργανώνει ημερίδα με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό, οι ενέργειες του Σχολείου και της Οικογένειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του,   την Τετάρτη 13 Μαΐου , στον χώρο του Σχολείου, στις 6.30 μ.μ. Θα μιλήσει η κυρία Μαρία Ανδρέου, Ψυχολόγος - Οικογενειακή Σύμβουλος.  

Σέρρες :  Εκλογές Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και  εθελοντική  αιμοδοσία
 
Την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 θα διεξαχθούν οι εκλογές του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Σερρών από τις 8:00-20:00.

Οι εκλογές θα αναδείξουν τα τοπικά όργανα ( Διοικούσα Επιτροπή-Εξελεγκτική και Αντιπροσώπους  του Π.Τ Σερρών) , καθώς και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Παράλληλα την ίδια μέρα διοργανώνεται σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Σερρών, εθελοντική αιμοδοσία των μελών του Περιφερειακού Τμήματος Σερρών (ώρες 9:00-11:00).

Παρακαλούνται τα μέλη να ασκήσουν μαζικά το εκλογικό τους καθήκον και να αποδείξουν την ευαισθησία τους στον άνθρωπο.
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12/05/2015 - 08:25