Εκπαιδευτικοί Νέας Σμύρνης: Σχετικά με τη συμμετοχή μας στην Απεργία – Αποχή της ΔΟΕ

Eνημερωτικό δελτίο από το σύλλογο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης:"Με  αφορμή  ερωτήματά για  τις  συνέπειες  που  μπορεί  να  επιφέρει  η  συμμετοχή  στην απεργία  –  αποχή  που  έχει  κηρύξει  η  ΔΟΕ  σχετικά  με  τις διαδικασίες  της  αυτοαξιολόγησης  –  αξιολόγησης παραθέτουμε το νομικό καθεστώς που διέπει την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

Τι είναι απεργία;

Απεργία είναι η συλλογική αποχή των μισθωτών από την εργασία, η οποία αποφασίζεται και  κηρύσσεται  από  νόμιμα  συνεστημένες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  με  σκοπό  τη διαφύλαξη  και  προαγωγή  των  οικονομικών, εργασιακών  (άρθρο  23,  παρ.   2  του  Συντ.) συνδικαλιστικών  και  ασφαλιστικών  γενικά  συμφερόντων  της  (άρθρο  19  του  Ν.  1264/82).  Το δικαίωμα της απεργίας ανήκει στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του Συντάγματος, ενώ και ο νόμος 1264/82 ορίζει ότι «η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις» (άρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 1264/82). 

Ποιους αφορά η κήρυξη απεργίας;

Η απόφαση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για απεργία αφορά - κατ' αρχήν - στα μέλη της. Μπορούν, όμως, να απεργήσουν και όσοι μισθωτοί δεν είναι μέλη της, ασκώντας το ατομικό δικαίωμα  της  απεργίας  (άρθρο  20,  παρ.  1  του  Ν.  1264/82).  Το δικαίωμα της αποχής από την εργασία ανήκει, βέβαια, στους μισθωτούς, αλλά από το άλλο μέρος οι μισθωτοί ως μέλη  της  συνδικαλιστικής  οργάνωσης  έχουν  υποχρέωση   υπακοής   στις  αποφάσεις  των συλλογικών οργάνων και πίστης στην εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος, το οποίο χειρίζεται υπεύθυνα η συνδικαλιστική οργάνωση.

Προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας

Σύμφωνα  με  την  παρ.  8  του  άρθρου  30  του  Ν.  1264/82  όπως  ισχύει,  προκειμένου  για απεργία Δημοσίων Υπαλλήλων απαιτείται η κήρυξη αυτής από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση και η γνωστοποίησή της - εντός συγκεκριμένης προθεσμίας - με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   Η   απεργία   -   αποχή   που   βρίσκεται   σε   εξέλιξη   κηρύχτηκε   από δευτεροβάθμιο  συνδικαλιστικό  όργανο  (ΔΟΕ)  και  κοινοποιήθηκε  εξωδίκως  (αρ.  πρωτ. 1201/31-10-2014, έγγραφο της Ομοσπονδίας) στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Πρόκειται, συνεπώς, για μια νόμιμη απεργία.

Πότε κρίνεται μια απεργία παράνομη;

Μια απεργία είναι δυνατόν να κριθεί παράνομη - τόσο επί του τύπου (την τήρηση των προϋποθέσεων κήρυξής της) όσο και για το ίδιο της το περιεχόμενο (τα αιτήματα και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν) - από τα διοικητικά δικαστήρια, αν προσφύγει σε αυτά ο εργοδότης (σ.σ. στην περίπτωσή μας το αρμόδιο Υπουργείο). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Μέχρι  σήμερα,  ο  εργοδότης  μας δεν έχει προσφύγει στα δικαστήρια, ώστε να αμφισβητηθεί, (αν αμφισβητηθεί), με  την  έκδοση  απόφασης  του  δικαστηρίου,   η  νομιμότητα  της   απεργίας  -   αποχής   των εκπαιδευτικών από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Ποιες οι συνέπειες συμμετοχής σε απεργία;

Σύμφωνα  με  τη  σχετική  διάταξη  του  Ν.  1264/82  (άρθρο  30,  παρ.  7,  εδ.  β’)  ο  χρόνος απεργίας  των  Δημοσίων  Υπαλλήλων  θεωρείται  ως  χρόνος    πραγματικής  δημόσιας  υπηρεσίας, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αποδοχές του χρόνου απεργίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΟΕ (1207/10-11-2014) δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων, αφού στη συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση εκτελούν πλήρως το εκπαιδευτικό τους έργο και όλα τους τα καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί - πλην των διαδικασιών αξιολόγησης.

Υπάρχουν συνέπειες για τη διεκδίκηση θέσης Στελέχους Εκπαίδευσης λόγω της συμμετοχής στην «απεργία - αποχή» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης;

Σχετικά με τη διάταξη του Ν. 3848/10, η οποία προβλέπει ότι «στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής   στη   διαδικασία   Επιλογής   Στελεχών   εκπαιδευτικοί,   οι   οποίοι   με   δική   τους υπαιτιότητα  δεν  συμμετείχαν  στις  διαδικασίες αξιολόγησης  που  προβλέπονται  από  τις  σχετικές διατάξεις» (άρθρο 11, παρ. 11), επισημαίνουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, δικαίωμα,  μάλιστα,  που  κατοχυρώνεται  απευθείας  από  το  Σύνταγμα,  δεν  αποτελεί  υπαίτια πράξη του υπαλλήλου για την οποία μπορεί να του επιβληθεί στέρηση διεκδίκησης δικαιωμάτων που απορρέουν από  την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, «περιεχόμενο του δικαιώματος της απεργίας,  είναι  ακριβώς  η  δυνατότητα,  η  οποία  παρέχεται  σε κάθε  μισθωτό,  όταν  κηρύσσεται νόμιμα  απεργία,  να  απέχει  από  την  εργασία  του,  χωρίς  να  επιβαρύνεται  με  αστικές, πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις από μόνο το λόγο ότι απεργεί ασκώντας το δικαίωμά του»  (Καρακατσάνης, 1992).

Μπορεί ο αξιολογητής να αξιολογήσει εκπαιδευτικό, εφόσον αυτός απεργεί;

ΟΧΙ,  ασφαλώς.  Ο  αξιολογούμενος  δεν  μπορεί  να  κριθεί  για  καθήκοντα  που  του  έχουν ανατεθεί,  εφόσον δηλώσει ότι παίρνει μέρος στην απεργία - αποχή που κήρυξε η Ομοσπονδία. Σε περίπτωση που ο αξιολογητής προχωρήσει στην αξιολογική διαδικασία τότε θα αναζητηθούν πειθαρχικές, ποινικές και αστικές ευθύνες του με τη συνδρομή της Ομοσπονδίας (αρ. πρωτ. 1020/5-9-2014, απόφαση της Ομοσπονδίας για πλήρη κάλυψη των απεργών).

Μπορεί ο Διευθυντής/τρια να αποφασίσει χωρίς το Σύλλογο Διδασκόντων;

ΟΧΙ, ασφαλώς. Η εγκύκλιος με αρ. πρ. 155922/Γ1-30/9/2014 και θέμα «υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» θέτει με σαφήνεια το θέμα που πρέπει να έχει η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σειρά ενεργειών που ζητά το ΥΠΑΙΘ από τη σχολική μονάδα.

Συγκεκριμένα από το σημείο Α, προκύπτει το θέμα (ετήσιος προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014 – 2015 σύμφωνα με την π2 του άρθρ 2 της με αρ. 30972/Γ1/5-3-2013 – ΦΕΚ 614/2013 τ.β., Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, Υ.Α.) αλλά και το περιεχόμενο της συνεδρίασης.

Προκύπτει και ο αρμόδιος για το θέμα : Λέει συγκεκριμένα «Η διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων προγραμματίζουν…» κλπ κλπ.

Δεν λέει «η Διεύθυνση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων», επομένως ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

Παρακάτω προβλέπεται ότι οι διευθυντές «μέχρι τις 30-11-2014 καλούνται να επισκεφτούν

το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ…να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2014-2015 της σχολικής μονάδας», δηλαδή, ό,τι ο Σύλλογος Διδασκόντων

παρήγαγε στην ως άνω συνεδρίαση.

Τι σημαίνουν αυτά :

Ότι ο/η διευθυντής/τρια πρέπει να συγκαλέσει Σύλλογο Διδασκόντων με το θέμα «ετήσιος προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014 – 2015 σύμφωνα με την π2 του άρθρ 2 της με αρ. 30972/Γ1/5-3-2013 – ΦΕΚ 614/2013 τ.β., Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, Υ.Α.»

Εάν ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν έχει απαρτία, επειδή οι συνάδελφοι συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της ΔΟΕ, τότε ο διευθυντής δεν έχει κανένα προγραμματισμό να ανεβάσει στο παρατηρητήριο. Γράφει στο βιβλίο πράξεων ή στο πρακτικό του ΣΔ εάν υπάρχουν και άλλα θέματα, ότι συγκάλεσε Σ.Δ. και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει απαρτία για το θέμα, αφού η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι συμμετέχει στην αποχή της ΔΟΕ.

Ο/η διευθυντής/τρια δεν έχει το δικαίωμα να παρακάμψει το Σύλλογο Διδασκόντων.Δεν μπορεί να επικαλεστεί τη συνεδρίαση των αρχών Σεπτέμβρη γιατί δεν έγινε συνεδρίαση με τέτοιο θέμα, αλλά με το πάγιο θέμα κατανομής τάξεων, αρμοδιοτήτων κλπ.Δεν μπορεί να καταθέσει δικό του προγραμματισμό, αφού είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων η κατάρτισή του. Δεν μπορεί να αυτοσχεδιάσει στο θέμα του προγραμματισμού που έχει ημερομηνία λήξης στις 30 Νοέμβρη. Στο Παρατηρητήριο δεν μπορούν να αναρτηθούν ατομικές δράσεις ή απόψεις γιατί η αυτοαξιολόγηση, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, αποτελεί κατά πλειοψηφία αποτίμηση της σχολικής μονάδας και όχι ατομική άποψη. Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι παράνομη".
--
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54