ΝΕΡΙΤ: Δαπάνες 2,5 εκατομμυρίων Ευρώ σε 3 μήνες με απευθείας αναθέσειςΣτη γενική συνέλευση της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 28 Μαΐου 2014 μίλησαν δύο απολυμένοι της ΕΡΤ, ζήτησαν μεταξύ άλλων οικονομική στήριξη και επισήμαναν ότι στους 12 μήνες της κλειστής ΕΡΤ μετράνε 12 θανάτους συναδέλφων. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η απόδοση των πετσοκομένων αποζημιώσεών τους. Την επομένη, στις 29/5/2014 αναρτήθηκαν στη Διαύγεια 7 εγκρίσεις εκταμίευσης δαπανών της ΝΕΡΙΤ. Ψάχνοντας εντόπισα ότι μέσα σε επτά μόλις μέρες, από τις 22 έως τις 29 Μαΐου 2014, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια εγκρίσεις εκταμίευσης δαπανών ύψους 456.838,08 ευρώ (τετρακοσίωνπενήντα έξι χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και οκτώ λεπτών), ενώ στις 19/5/2014 εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών στη Nielsen έναντι ποσού 295.000,00 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για 751.838,08 ευρώ μόνο μέσα στο Μάιο.


Εν τω μεταξύ, τον Μάρτιο 2014 εγκρίθηκαν 10 εκπομπές, εξωτερικές παραγωγές, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των οποίων που ανέρχεται σε 1.693.943,26 ευρώ. 


Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και ο τρόπος παρουσίασης των αποφάσεων στη Διαύγεια σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στο σχηματισμό συνολικής εικόνας των δαπανών. Πρέπει να μπαίνεις στο κάθε αρχείο ξεχωριστά και δεν βγάζεις πάντα άκρη.

 

Πάντως λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για όλους.


Το μόρφωμα λειτουργεί χωρίς να έχουν αποδοθεί τα οφειλόμενα στους απολυμένους της ΕΡΤ και χωρίς να έχουν προσληφθεί οι επιτυχόντες δημοσιογράφοι του διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ.

Ακολουθούν στοιχεία από τις αναρτήσεις στη Διαύγεια, σε πλάγια οι αποφάσεις για το ίδιο θέμα με άλλη ημερομηνία:

Αναρτημένες στις 29/5/2014 εγκρίσεις δαπανών για τη ΝΕΡΙΤ στη Διαύγεια


32.918,00
53.100,00
947,10
4.674,00
72.447,00
35.543,87
35.543,87

1. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €32.918,00(τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ), πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή της «ΒΑΣ. ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε» στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 289 (24/04/2014). [σ.σ. σκηνικά] ΒΙΙΨΟΞΝΛ-ΓΨΒ

2. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €53.100(πενήντα τρείς χιλιάδες εκατό ευρώ), πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή της MED FOCUS LTD στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρακτικού 25 (09/04/2014). [«Ανάθεση παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος» (ΑΔΑ: ΒΙΗ30ΞΝΛ-ΙΧΚ) – από 23.4.2014 σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής μεταξύ αφενός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και αφετέρου της εταιρίας MED FOCUS ΕΠΕ]ΒΙΙΨΟΞΝΛ-Ω41

[Ημερομηνία Ανάρτησης 19/05/2014


ΒΙΦΧΟΞΝΛ-593
Θέμα 14ο : Επέκταση της σύμβασης με την εταιρία GREEN OLIVE
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης της
εταιρίας MED FOCUS ΕΠΕ, προκειμένου να παράξει τα σήματα της ενημερωτικής
τηλεοπτικής εκπομπής «ΕΞΙ-ΔΕΚΑ», 20 αρχεία με βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν
ως backgrounds των trailers και τις λοιπές παραγωγές που αναφέρονται στη σχετική
εισήγηση των Γενικών Διευθυντών Ανάπτυξης & Τεχνολογίας και Περιεχομένου. Το
συνολικό κόστος της επέκτασης ανέρχεται σε 22.500,00€, πλέον ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το έτος 2014. Η ανάθεση γίνεται
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2.2.1 του Κανονισμού Προμήθειας Τηλεοπτικού
και Ραδιοφωνικού Προγράμματος της ΝΕΡΙΤ.]

[Ημερομηνία Ανάρτησης 14/05/2014 και 23/4/2014
ΒΙΦΣΟΞΝΛ-ΚΣ4
Επίσης, έχοντας υπόψη:
3. Την από 9.4.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (αρ.
πρακτικού 25, θέμα 7ο: «Ανάθεση παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος» (ΑΔΑ: ΒΙΗ30ΞΝΛ-ΙΧΚ),
4. Την από 23.4.2014 σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής μεταξύ αφενός της
ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και αφετέρου της εταιρίας MEDFOCUS ΕΠΕ και ιδιαιτέρως το άρθρο
αυτής που αναφέρεται στους όρους, στις προϋποθέσεις και στον τρόπο καταβολής
σε αυτής της συμφωνηθείσας αμοιβής της,
5. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της εταιρίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €18.000,00 (δεκαοχτώ χιλιάδων
ευρώ), πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή της εταιρίας MED FOCUS ΕΠΕ στο πλαίσιο της
ανάθεσης παραγωγής οπτικοακουστικού έργου.]

3. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €947,10 (εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά), πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή της «BIOSAFETY Α.Ε.» [ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών, με αριθμό πρωτοκόλλου 176(24/03/2014) - από 01/04/2014 σύμβαση μεταξύ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και της BIOSAFETY A.E.] ΒΙΙΨΟΞΝΛ-ΩΒΗ

4. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €4.674,00 (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ), πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή του «ΧΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε.Ε.» στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 318(02/05/2014). [«Μίσθωση εξοπλισμού Video Wall» με αριθμό πρωτοκόλλου 318(02/05/2014). - από 30/04/2014 σύμβαση μεταξύ ΝΕΡΙΤ Α.Ε και «ΧΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».] ΒΙΙΨΟΞΝΛ-ΝΜΨ

5. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €72.447,00 (εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ), πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή της «BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.»- «Ανάθεση Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών» - από 23/04/2014 σύμβαση μεταξύ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και «BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣΑ.Ε.» ΒΙΙΨΟΞΝΛ-ΔΧΙ

6. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €35.543,87(τριάντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 126/11.3.2014. [από 11.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 20, Θέμα 8ο «Έγκριση Εκπομπών» - ΑΔΑ : ΒΙΞ4ΟΞΝΛ-Ε1Ι). - από 28/03/2014 σύμβαση μεταξύ «ΝΕΡΙΤ Α.Ε» και
«ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».] Αριθμός Πρωτοκόλλου 418 ΒΙΙΨΟΞΝΛ-ΨΘΑ. [Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 11 επεισοδίων, διάρκειας 120΄ το καθένα, με τίτλο «ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΜΩΝΟΥΜΕ» στην εταιρία «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»,
έναντι του ποσού των 28.897,46 €(πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της
σειράς συνολικού ύψους 317.872,06 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του 2014 της ΝΕΡΙΤ.] (όλες οι εκπομπές στο τέλος του κειμένου)

7. έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού €35.543,87 (τριάντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 126/11.3.2014. [από11.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 20,Θέμα 8ο «Έγκριση Εκπομπών» - ΑΔΑ :
ΒΙΞ4ΟΞΝΛ-Ε1Ι). - από 28/03/2014 σύμβαση μεταξύ «ΝΕΡΙΤ Α.Ε» και «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Ι.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».] Αριθμός Πρωτοκόλλου 420 ΒΙΙΨΟΞΝΛ-0Ο1

Αναρτημένες στις 26/05/2014 αποφάσεις της ΝΕΡΙΤ στη Διαύγεια
43.497,00
20.000,00
5.500,00
590,00

1. αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της υπηρεσίας παροχής στοιχείων σχετικών με τη διαφημιστική δαπάνη της εταιρίας για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο, με προϋπολογιζόμενο κόστος 43.497,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ΙΙ της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο των παρασχεθησόμενων υπηρεσιών. ΒΙΙ7ΟΞΝΛ-ΓΛ8 [Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψιν του την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία είναι η εταιρία «MEDIASERVICES Α.Ε.» μοναδική εταιρία που παρέχει εξειδικευμένη μέτρηση διαφημιστικής δαπάνης.

Κατόπιν αυτού, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της υπηρεσίας παροχής στοιχείων σχετικών με τη διαφημιστική δαπάνη της εταιρίας για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο, με προϋπολογιζόμενο κόστος 43.497,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ΙΙ της παρ. 13του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο των παρασχεθησόμενων υπηρεσιών.]

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου μέσω λογισμικού στην εταιρία ASKEW SERVICES LIMITED ,για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες, με κόστος 4.000,00 €, πλέον ΦΠΑ ανά μήνα και 4.000,00 € κόστος εγκατάστασης, με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος 20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο
την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσία διαχείρισης πωλήσεων με το λογισμικό προϋπολογισμού, για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 50.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. ΒΙΙ7ΟΞΝΛ-ΟΥΟ

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την τηλεοπτική κάλυψη των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014, αποφασίζει την ανάθεση στην εταιρία DPA Α.Ε., κατασκευάστρια εταιρία του σκηνικού, της πραγματοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών στο σκηνικό του Studio 4, με συνολικό κόστος 5.500,00 €, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά που υπεβλήθη. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην ατομική επιχείρηση του κ.
Κωνσταντίνου Γ. Παπαδόπουλου με διακριτικό τίτλο «Sign Art Papadopoulos» τη δημιουργία εκτυπώσεων για το σκηνικό των Εκλογών 2014, συνολικού κόστους 590,00€, πλέον ΦΠΑ, μετά τη λήψη προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.ΒΙΙ7ΟΞΝΛ-Σ3Ο

Αναρτημένα στις 23/5/2014


5.500,00
159,75
19.600,00
8.000,00
70.066,86

1. ανάθεση στον κ. ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ της υπηρεσίας χορδίσματος και συντήρησης των πιάνων των Μουσικών Συνόλων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. για ένα χρόνο και μέχρι 100 χορδίσματα, μετά τη λήψη προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 €, πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ για το οικονομικό έτος 2014. ΒΙΙΟΟΞΝΛ-Μ4Τ

2. ανάθεση στην εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, κατά παντός κινδύνου ατυχήματος, για τους απεσταλμένους της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. σε δημοσιογραφική αποστολή στη Σάμο. Το κόστος ασφάλισης για κάθε άτομο ανέρχεται σε 53,25€, με συνολικό κόστος 159,75 €, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, το οποίο είναι το ελάχιστο που μπορούσε η εταιρία να παρέχει. ΒΙΙΟΟΞΝΛ-ΛΛΒ

3. ανάθεση στην εταιρία 3Π Τεχνική Βιοτεχνική & Εμπορική Α.Ε της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, αποτελούμενο από συστήματα: (...) με άδεια χρήσης για μέχρι 1000 εργαζόμενους και για απεριόριστους χρήστες, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014. ΒΙΙΟΟΞΝΛ-420

4. Α π ο φ ασ ί ζ ο υ μ ε Τη συμμετοχή της ΝΕΡΙΤ Α.Ε στη διεξαγωγή των κοινών exit polls των εταιριών δημοσκόπησης που θα διενεργηθούν τις ημέρες των εκλογών στην Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων, στις οποίες λαμβάνουν μέρος και τα υπόλοιπα κεντρικά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδική ςεμβέλειας, σε συνεργασία με την εταιρία ALCOΑ.Ε.. Το μέγιστο ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€, πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ για το οικονομικό έτος 2014. ΒΙΙΟΟΞΝΛ-ΠΗ4

[Ημερομηνία Ανάρτησης 14/05/2014
ΒΙΦΣΟΞΝΛ-Σ1Π
Θέμα 13ο : Εταιρία Δημοσκοπήσεων και δημοσκόπου για τις εκλογές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει :


• Την ανάθεση στην εταιρία ALCO Α.Ε. της διενέργειας δύο δημοσκοπήσεων, μία πριν από κάθε γύρο των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτών των δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με την πρόταση συνεργασίας που υπεβλήθη από την εν λόγω εταιρεία, με αντί τιμήματος 9.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, και

• Τη συμμετοχή της ΝΕΡΙΤ Α.Ε στη διεξαγωγή των κοινών exit polls των εταιριών δημοσκόπησης που θα διενεργηθούν τις ημέρες των εκλογών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος και τα υπόλοιπα κεντρικά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, σε συνεργασία με την εταιρία ALCOΑ.Ε.. Το ποσό που αναλογεί στην εταιρεία για την υπηρεσία αυτή ανέρχεται στις 20.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
Οι αναθέσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών της εταιρίας (αρθρ. 8 παρ. 1).
Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της εταιρίας για
το έτος 2014.]


5.ΑΠΟΦΑΣΙΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 70.066,86 (εβδομήντα χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή της εταιρίας 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚ ΦΙΛΜΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της σύμβασης συμπαραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας «ΧΕΝΙΑ». ΒΙΙΟΟΞΝΛ-24Λ

[Ημερομηνία Ανάρτησης 22/04/2014
ΒΙ04ΟΞΝΛ-Ο7Π

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη συμμετοχή στην κινηματογραφική ταινία με τίτλο «XENIA» της παραγωγού εταιρίας «100% ΣΥΝΘΕΤΙΚ ΦΙΛΜΣ ΕΠΕ», σε σκηνοθεσία και παραγωγή ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΤΡΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ, με το ποσό των 130.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, επί συνολικού προϋπολογισμού1.627.976,00 €, σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση της παρ. 2.2.1. του Κανονισμού Προμήθειας Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Προγράμματος, δεδομένης της επιλογήςτης εν λόγω ταινίας προκειμένου να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Καννών (Official Selection 2014). Ο τρόπος συνεκμετάλλευσης της ταινίας θα καθορισθεί με τη σύμβαση που θα συναφθεί, για την υπογραφή της οποίας εξουσιοδοτείται η Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος.


Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί στην παραγωγό εταιρία «100% ΣΥΝΘΕΤΙΚ ΦΙΛΜΣ
ΕΠΕ» ως εξής :


Α) 1η δόση ποσού 65.000,00 € (+ΦΠΑ) το αργότερο μέχρι την 30η
Απριλίου 2014 και
Β) 2η δόση ποσού 65.000,00 € (+ΦΠΑ) το αργότερο μέχρι την 15η
Ιουνίου 2014 με
την παράδοση σε beta digital και αφού διενεργηθεί ο απαιτούμενος τεχνικός/ποιοτικόςέλεγχος (εντός 10 ημερών από την παράδοση) από τα εργαστήρια της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., κατά τα ειδικότερα συμφωνηθησόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί μέχρι την25/4/2014.]Αναρτημένα στις 22/5/2014


3.605,00 (x 4)
3.605,00
3.605,00
3.605,00
2.060,00
25.988,63
2.952,00
3.330,00

1. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 3.605,00 (τριών χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή της Θεοδώρας Αναγνωστοπούλου στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ.πρωτ. 21/20-01-2014. ΒΙΙΠΟΞΝΛ-ΗΕΓ

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 3.605,00 (τριών χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του Κωνσταντίνου-Θεόφιλου Φραγκόπουλου στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιώνμε αρ. πρωτ. 20/20-01-2014. ΒΙΙΠΟΞΝΛ-ΥΟΥ


3. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 3.605,00 (τριών χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του Εμμανουήλ Ανδριωτάκη στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ.23/20-01-2014. ΒΙΙΠΟΞΝΛ-ΔΛ0


4. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 3.605,00 (τριών χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του Αλέξανδρου Μελίδη στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ.22/20-01-2014. ΒΙΙΠΟΞΝΛ-5ΓΑ


5. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 2.060,00 (δύο χιλιάδων εξήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του Νικολάου Κουλούρη στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 95/21-02-2014.[υπ'αριθμ. 11/14.1.2014 «Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» - ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ] ΒΙΙΠΟΞΝΛ-ΤΞΑ

6. ΑΠΟΦΑΣΙΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 25.988,63 (είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακόσιαογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΥΘΥΝΗΣ» στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ.122/10.3.2014. [από 7/3/2014 σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, από 10/3/14και με αρ. πρωτ. 122 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ περί ανάθεσης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών] ΒΙΙΠΟΞΝΛ-ΔΣΠ[Ημερομηνία Ανάρτησης 19/05/2014
ΒΙΦΧΟΞΝΛ-ΤΦΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με την εταιρία «ΑΝΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την παραγωγή, μέσω έγκριτων ραδιοφωνικών παραγωγών επιλογής του αναδόχου, ακουστικού (ραδιοφωνικού) έργου (σειράς ραδιοφωνικών προγραμμάτων), με τους ίδιους όρους και συμφωνίες που διέπουν την αρχική συμφωνία, για χρονικό διάστημα δύο επιπλέον μηνών από τη λήξη της αρχικής σύμβασης στις 10.05.2014. Το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για την κατά τα ανωτέρω παράταση ορίζεται στο ποσό των €85.151,1, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.]

7.ΑΠΟΦΑΣΙΙΖΟΥΜΕ την έγκριση και εκτέλεση της δαπάνης ποσού € 2.952,00 (δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή του Παναγιώτη Αγραπίδη στο πλαίσιο της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 167/21.3.2014 ΒΙΙΠΟΞΝΛ-Ρ6Φ

8.Εγκρίνουμε την εκταμίευση ποσού προκαταβολής με τραπεζικό έμβασμα ύψους 3.330,00 € στην Αρχηγό της Ελληνικής Αποστολής κα Ν. Παπαχατζή για κάλυψη των εξόδων διατροφής και μετακινήσεων εκτός από αεροπορικά εισιτήρια των 3 μελών της Ελληνικής αποστολής [για το πρόγραμμα European Young Musicians 2014]ΒΙΙΠΟΞΝΛ-ΟΥΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης 19/05/2014
ΒΙΦΧΟΞΝΛ-Λ9Μ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψιν του την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Περιεχομένου, καθώς και τη βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας Nielsen –
AGB Α.Ε., σύμφωνα με την οποία είναι η μοναδική εταιρεία που διενεργεί μετρήσεις τηλεθέασης στην Ελλάδα με τη μέθοδο «people meters». Κατόπιν αυτού, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της υπηρεσίας παροχής στοιχείων τηλεθέασης έως την 31.12.2014 στην ανωτέρω εταιρεία, με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος 295.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη διάταξη της δεύτερης περίπτωσης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και την αντίστοιχη διάταξη του ΠΔ 60/2007. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο των παρασχεθησόμενων υπηρεσιών.

Ημερομηνία Ανάρτησης 13/05/2014


ΒΙΦ2ΟΞΝΛ-Τ05

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και σύμφωναμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενεργείας και Αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού, αποφασίζει την ανάθεση υπηρεσιών στατικής φύλαξης της εγκατάστασης επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432 στην εταιρία ΙΝΤΕΡΣΤΑΡΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Το μηνιαίο κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 17.326,70 € πλέον ΦΠΑ.Το
μέγιστο ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ανέρχεται στο ποσό των 51.980,10 € πλέον ΦΠΑ.

32.918,00
53.100,00
947,10
4.674,00
72.447,00
35.543,87
35.543,87
43.497,00
20.000,00
5.500,00
590,00
5.500,00
159,75
19.600,00
8.000,00
70.066,86
3.605,00
3.605,00
3.605,00
3.605,00
2.060,00
25.988,63
2.952,00
3.330,00=
456.838,08 εγκεκριμένες εκταμιεύσεις από 22έως 29 Μαΐου
+ 295.000,00 έγκριση ανάθεσης στη Nielsen
= 751.838,08 μέσα στο Μάιο

Συνολικό ύψος κόστους 10 εγκεκριμένων εκπομπών τον Μάρτιο = 1.693.943,26

11.3.2014
ΑΔΑ:ΒΙΞ4ΟΞΝΛ-Ε1Ι
Θέμα 8ο :Έγκριση εκπομπών.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής των παρακάτω αναφερομένων τηλεοπτικών προγραμμάτων και εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο να υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις ανάθεσης:

1. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 60 επεισοδίων,διάρκειας 50΄ το καθένα, με  τίτλο «ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» στην εταιρία «boo productions», έναντι του ποσού των6.590,47 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού
ύψους 395.482,20 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

2. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 9 επεισοδίων ,διάρκειας 30΄ το καθένα, με τίτλο «ΓΡΑΦΩ e-στορία» στην εταιρία «Talent Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», έναντι του ποσού των 7.740,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 69.660,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

3. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 12 επεισοδίων ,διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» στην εταιρία «KaBel», έναντι του ποσού των 11.700,00 €(πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 140.400,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ. 

4. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 13 επεισοδίων, διάρκειας 110΄ το καθένα, με τίτλο «ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» στην εταιρία «FOSS S.A ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», έναντι του ποσού των 22.599,00 €(πλέον ΦΠΑ) ανά
επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 293.787,00€ (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

5. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 6 επεισοδίων ,διάρκειας 30΄ το καθένα, με  τίτλο «ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΒΕΣ» στην εταιρία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΗ», έναντι του ποσού των 8.008,00€ (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 48.048,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

6. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 12 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ» στην εταιρία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ», έναντι του ποσού των 8.922,00 €(πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 107.064,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

7. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 10 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ» στην εταιρία «ΦΙΛΜΙΚΗ ΠΡΟΝΤΑΚΤΙΟΝΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των11.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 115.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

8. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 11 επεισοδίων, διάρκειας 120΄ το καθένα, με τίτλο «ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΜΩΝΟΥΜΕ» στην εταιρία «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», έναντι του ποσού των 28.897,46 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 317.872,06 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

9. Tην ανάθεση εκτέλεσης εκτέλεσης παραγωγής 10επεισοδίων, διάρκειας 26΄ το καθένα, με τίτλο «ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ» στην εταιρία «FILMELLON», έναντι του ποσού των11.483,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 114.830,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

10. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 8 επεισοδίων, διάρκειας 52΄ το καθένα, με  τίτλο «Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» στην εταιρία «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ», έναντι του ποσού των 11.475,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 91.800,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/f/nerit/


Γεωργία Μυλωνάκη, δημοσιογράφος σε επίσχεση εργασίας στην Ελευθεροτυπία

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30/05/2014 - 23:35