Τί συμβαίνει με το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας και το γήπεδο της ΑΕΚ?

Σχόλιο του Χρήστου Τσερπάνη, πρώην προέδρου του συλλόγου Φίλων του Δάσους Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Ιωνίας, καθώς και επισυναπτόμενο υλικό μετά από δουλειά δεκαετιών και σκληρής δικαστικής μάχης, με αφορμή δημοσιεύματα εφημερίδων για συμφωνία (υπό όρους) του ΣΥΡΙΖΑ με την ΑΕΚ για το θέμα της κατασκευής του γηπέδου:

"Θα χρειαστούν ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ επειγόντως απο τον ΣΥΡΙΖΑ,και τον νέο Δήμαρχο Νέας Φιλαδελφείας για την κατά το δημοσίευμα αυτό νέα Συμφωνία.

Ποια συμφωνία έγινε,πως παραχωρούνται και με πιο συνταγματικώς νόμιμο τρόπο δασικά και αναδασωτέα στρέμματα του δασικού και αναδασωτέου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας,με ποιανού συνταγματικώς νόμιμη και δημοκρατική έγκριση,και βάση ποιά προγραμματική προεκλογική δέσμευση,θέση και διακήρυξη;

Ποιά δήθεν άλλα στρέμματα,το κατεξοχήν μη αληθινό και μόνομο επιχείρημα των κάθε λογής εργολάβων-κατασκευαστών που τσιμεντοποιούν τις πόλεις και τις ζωές μας-ανάσες μας;ποιός τους είπε ότι αυτό είναι και συνταγματικώς νόμιμο να τσιμεντοποιείς δασικό και αναδασωτέο χώρο,στο όνομα δήθεν ανταλλαγής ανύπαρκτου έως και παραπλανητικού άλλου δήθεν χώρου;όταν ειδικά υπάρχει σχετική και ισχυρή ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Άυτή είναι η προεκλογική προγραμματική θέση και δέσμευση για κατασκευή του γηπέδου στα ήδη παραχωρηθέντα 26.5 στρέμματα στην Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ,που όλοι μας συμφωνούμε και θέλουμε";Aριθμός απόφασης 2078/2013 το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας(τμήμα 2ο)...............................9.Επειδή,στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989(Α 8) ορίζεται ότι "οι αποφάσεις της Ολομέλειας ,ακυρωτικές και απορριπτικές,καθώς και των Τμημάτων,αποτελούν μεταξύ των διαδίκων ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης Αρχής,κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε απο το Συμβούλιο".Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το δεδικασμένο που προκύπτει απο απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας καλύπτει κάθε ζήτημα που κρίθηκε με την απόφαση ότι συναρτάται προς το συμπέρασμα,το οποίο έγινε δεκτό με την απόφαση ,και αποτελεί αναγκαίο του στήριγμα(Σ.Τ.Ε. 2658/2011,3802/2000,484/1991).10.Επειδή στο άρθρο 24 π;ρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι :"1.Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.....Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων .Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δημόσιων δασών και των δημόσιων δασικών εκτάσεων ,εκτός κι αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση,που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον".Εξάλλου στο άρθρο 3 του ν.998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (φ.289 Α) ορίζεται ότι : "4.εΙς τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και αι εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών ευρισκόμεναι εκτάσεις,αι οποίαι καλύπτονται υπο δασικής βλαστήσεως φυσικώς ή τεχνικώς δημιουργημένης (πάρκα και άλση) ως και οπουδήποτε δημιουργούμεναι δενδροστοιχίαι ή δασικαί φυτείαι.5........6.Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου :α).....ε)Αι περιοχαί δια τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπο οικισμών προυφισταμένων του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομησίμων εκτάσεων οικιστικών περιοχών του Ν.947/1979. στ)......"Επίσης στο άρθρο 4 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι:1.......2.........Απο της απόψεως της θέσεως των δασ'ων και δασικών εκτάσεων εν σχέσει προς τους χώρους ανθρωπίνης εγκαταστάσεως και δραστηριότητας διακρίνονται:α)Πάρκα και Άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών,β)......"Τέλος στο άρθρο 49 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:1".Τα εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή εντός οικιστικής περιοχής υφιστάμενα πάρκα ή άλση και δενδροστοιχίαι,υπο την επιφύλαξιν των εν άρθρ. 48 παρ.1 και 52 παρ.1 προβλεπομένων δεν δύνανται να μεταβάλλουν προορισμόν ή χρήσιν. 2......."Απο τις ανωτέρω διατάξεις που εξομοιώνουν με δάση και παρέχουν την ιδιαίτερη Συνταγματική προστασία και στα Άλση ή πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (βλ. Σ.Τ.Ε. 281/1990,Ολ.55/1993),σε αρμονία με τις προστατευτικές του περιβάλλοντος διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος ,προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή της χρήσεως ή του προορισμού των εντός σχεδίου πόλεων κοινόχρηστων εκτάσεων,οι οποίες καλύπτονται απο βλάστηση που έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς (πάρκα και άλση),ειμή μόνον κατ'εξαίρεση για τις περιπτώσεις που ο Δασικός νόμος περιοριστικώς καθορίζει............

............................11.Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ,απο τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα:Με την υπ'αριθμ. 12419/1041/2.5.1969 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας παραχωρήθηκε οριστικώς κατά κυριότητα στον Δήμο Νέας Φιλαδέλεφειας έκταση 122 στρεμμάτων ,μέρος του Δημοσίου δασυλλίου Νέας Φιλαδέλφειας ,συνολικής έκτασης 470 περίπου στρεμμάτων,ή οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα.Σύμφωνα με την απόφαση αυτή,ο πρός ον η παραχώρηση Δήμος υποχρεούτο να επιμελείται με δαπάνες του για την συμπλήρωση ,βελτίωση και πλήρη συντήρηση του δασυλλίου.Περαιτέρω,υποχρεούτο "να διευκολύνει την επιιτέλεσιν του επιδιωκομένου δια της αναδασώσεως της παραχωρούμενης εκτάσεως σκοπού τ.έ. την υγιεινήν και αισθητικήν εκ μέρους των πολιτών απόλαυσιν του δασυλλίου" και τέλος "να μεριμνά δια την διατήρησιν της ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του".Στην ίδια απόφαση ορίσθηκαν οι περιπτώσεις ανακλήσεως της παραχώρησεως,μεταξύ των οποίων είναι "ή άνευ εγκρίσεως του Υπουργείου Γεωργίας χρησιμοποίησις της εκτάσεως εν όλω ή εν μέρει δια σκοπούς διαφόρους εκείνων χάριν των οποίων αύτη εκηρύχθη ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ." Επακολούθησε η υπ'αριθμ. 192233/1463/21.7.1970 απόφαση του ίδιου Υπουργού με την οποία επαναχωρήθηκε στον ίδιο Δήμο,προσωρινώς κατά χρήση,το υπόλοιπο της έκτασης του δασυλλίου της Νέας Φιλαδέλφειας (περίπου 348 στρέμματα),"προς συμπλήρωσιν,βελτίωσιν και συντήρησιν της αναδασώσεως".Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι 'ουδεμία ΜΕΤΑΒΟΛΗ της ιδιοκτησίας ή της χρήσεως,εν όλω ή εν μέρει του δασυλλίου ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ" προ της παροχής ειδικής έγγραφης άδειας απο το Υπουργείο Γεωργίας......H ως άνω παραχωρηθείσα έκταση στον Δήμο Νέας Φιλαδελεφείας είχε κηρυχθεί ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ με το απο 18.3.1915 Β.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. Α'101/18.2.1915) και είχε συμπεριληφθεί εκ νέου στην υπ'αριθμ. 108426/13.9.1934 (Φ.Ε.Κ.  Β' 133) απόφαση υοθ Υπουργού Γεωργίας περί κηρύξεως ορισμένων εκτάσεων της Αττικής ως ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ.Περαιτέρω,στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Φιλαδέλφειας (υπ'αριθμ.52894/3374/11.7.1999 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,Φ.Ε.Κ Δ' 527) ορίζεται ότι το Άλσος εντάσσεται στο σχέδιο ως ζώνη ειδικών χρήσεων και παραμένει ΑΛΣΟΣ.........................

...............................14..........Ο λόγος αυτός,με τον οποίο αμφισβητείται ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης επι της οποίας διενεργήθηκαν οι επίδικες κατασκευές,πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ,διότι απο την 974/2005 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκύπτει ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ως πρός το ζήτημα ότι το Άλσος Νέας Φιλαδελφείας αποτελεί ΔΑΣΟΣ παραχωρηθέν στον Δήμο Νέας Φιλαδελφείας ,κατά το μεγαλύτερο μέρος κατά χρήση και κατά το μικρότερο και ως πρός την κυριότητα,η συνολική έκταση του οποίου τελεί υπο την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των διατάξεων του άρθρου 24 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και υπο το ειδικό καθεστώς που διαμόρφωσαν οι αλλεπάλληλες πράξεις του Υπουργείου Γεωργίας ...............


Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54