Υπότροφοι ΙΚΥ ζητούν παράταση για τα διδακτορικά τους λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού

Επίσημο αίτημα προς το ΙΚΥ, την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ (2014-20) και στα αρμόδια Υπουργεία  απέστειλαν οι Υποψήφιες/οι Διδακτόρισσες/ες Υπότροφοι, ζητώντας να δοθεί ολιγόμηνη παράταση για την παράδοση των διδακτορικών τους διατριβών, εξηγώντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής των τελευταίων δύο ετών οδήγησε πολλές και πολλούς στην αναζήτηση εργασίας και συνεπώς μειώθηκε ο χρόνος που μπορούσαν να δαπανήσουν στις επιστημονικές τους έρευνες.

Συγκεκριμένα οι ΥΔ αιτούνται:


Τη χορήγηση οριζόντιας παράτασης 2,5 μηνών της υποβολής του Τελικού Παραδοτέου, δηλαδή του τελικού έργου της Διδακτορικής Διατριβής τους.
Την άρση του όρου περί επιστροφής των τροφείων σε περίπτωση μη επιτυχούς υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής.
Τη μέριμνα οικονομικής ενίσχυσης

Όπως αναφέρουν σε επιστολή που έστειλαν στα ΜΜΕ και στο koutipandoras.gr, η κύρια αιτία συνίσταται στην έλλειψη χρηματοδότησης κατά το διάστημα των δύο τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την άνοδο του πληθωρισμού και τη γενικότερη ακρίβεια που παρατηρείται στις παρούσες συνθήκες διαβίωσης. Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλές/ούς από τις/τους Υποτρόφους στην αναζήτηση εργασίας για βιοποριστικούς λόγους, καθώς δεν υφίσταται εναλλακτική πηγή εσόδων, με συνέπεια ο διατιθέμενος χρόνος αφοσίωσης κατά την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών να μειωθεί δραματικά. Επιπλέον, λόγω παύσης των διοικητικών εργασιών τη θερινή περίοδο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, οι Υποψήφιες/οι Διδακτόρισσες/ες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εξαιρετικά χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία η οποία προηγείται της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους τον Ιούνιο, ώστε να υποστηρίξουν το έργο τους έως τις 30/9/2023, όπως ορίζει το ΙΚΥ. Ως εκ τούτου, το πολύτιμο διάστημα των θερινών μηνών καθίσταται μη αξιοποιήσιμο για τη συγγραφή των διδακτορικών διατριβών.

Επιπλέον, οι Υπότροφοι αιτούνται την κατάργηση του όρου περί επιστροφής των τροφείων σε περίπτωση μη επιτυχούς υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών, από όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο σχετικό ΕΣΠΑ και όλες τις μελλοντικές προκηρύξεις και συμβάσεις διδακτορικών υποτροφιών. Σε διαφορετική περίπτωση, επιθυμούμε από το ΙΚΥ και κάθε αρμόδιο φορέα να εκδώσει τροποποιητική απόφαση για τον επανορισμό του τι αποτελεί Παραδοτέο Έργο. Το ενδεχόμενο μη επιτυχούς αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής, λόγω διορθώσεων και επαναξιολόγησης, δεν πρέπει να αποτελεί λόγο επιστροφής των τροφείων. Οι Υποψήφιες/οι Διδακτόρισσες/ες έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια και μελέτη για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις εκθέσεις προόδου, οι οποίες έχουν σταλεί στον κρατικό φορέα του ΙΚΥ και περιλαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επαχθής όρος, τον οποίο επικαλείται το ΙΚΥ και αφορά στην ανάκτηση των τροφείων σε περίπτωση μη έγκαιρης επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής, όρο τον οποίο σήμερα το ΙΚΥ επικαλείται, επείγει να καταργηθεί. Επιπλέον, το δικαίωμα ανάκτησης τροφείων χωρίς άλλη ενημέρωση από τον φορέα-ΙΚΥ, αποκαλύπτει το μέγεθος της ανισότητας ανάμεσα στη σχέση των δύο συμβαλλόμενων μερών ήδη από την κατάρτιση της σύμβασης.

Τέλος, το τρίτο αίτημα αφορά στη μέριμνα όλων των αρμόδιων φορέων για μια οικονομική ενίσχυση που θα καλύπτει την ανάγκη για οικονομική στήριξη των ΥΔ-Υποτρόφων του ΙΚΥ, που έκαναν χρήση της οριζόντιας παράτασης που δόθηκε από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Σημειώνουμε ότι για τις/τους ερευνήτριες/ές ΥΔ-Υποτρόφους του ΙΚΥ δεν υπήρξε καμία οικονομική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας αλλά και με συναδέλφισσες/ους ερευνήτριες/ές σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Στόχος των Υποτρόφων Υποψηφίων Διδακτορισσών/ων, είναι, όπως και σε προηγούμενες επικοινωνίες με το ΙΚΥ, η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την εκπόνηση και παραγωγή αξιόλογου και ολοκληρωμένου επιστημονικού έργου, το οποίο θα ανταποκρίνεται τόσο στον στόχο όσο και στον τίτλο τους.
Με εκτίμηση