Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 1η Ιουνίου όσοι μη μισθωτοί έχουν οφειλές σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ

Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μένουν όσοι μη μισθωτοί έχουν οφειλές σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ. Σε τέσσερις ημέρες λήγει η καθολική ασφάλιση που είχε εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας.

Έτσι, από την 1η Ιουνίου ασφαλιστική ικανότητα θα συνεχίσουν να έχουν:

-Όλοι οι μη μισθωτοί που δεν έχουν οφειλές προς το ΚΕΑΟ.

-Όλοι οι μη μισθωτοί που παρόλο που έχουν οφειλές τις έχουν ρυθμίσει.

Από την 1η Ιουνίου 2022 όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: "Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών", https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το απαιτητό ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021 προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλλει το ποσό των 12Χ 55 = 660 ευρώ.
Έστω ασφαλισμένος αγρότης για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να έχει καταβάλει ή να καταβάλει το ποσό των 12 Χ 32 = 384 ευρώ.

Με εξαίρεση τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους π.χ. από τον μήνα Νοέμβριο του 2021 που δεν έχουν καταβάλει τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές και δεν δικαιώθηκαν ασφαλιστικής ικανότητας από 01/03/2022 θα πρέπει να πληρώσουν τον κλάδο υγείας μόνο του έτους 2021 (Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2021).

Επισημαίνεται ότι στη διάταξη αυτή προβλέπεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές του κλάδου υγείας έτους 2021 κάθε μη μισθωτού ασφαλισμένου και όχι η εξόφληση των εισφορών έτους 2021.
Ως καταβληθέν ποσό (εντός του 2021 ή εντός του 2022), έναντι των εισφορών που αντιστοιχούν στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα για το έτος 2021, λαμβάνονται υπόψη:
- Οι εξοφλημένες μηνιαίες εισφορές (σύνολο μηνιαίας εισφοράς) έτους 2021 και έτους
2022 με οποιαδήποτε ημερομηνία εξόφλησης και
- Οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο (με συμμετοχή στην εξόφληση)

Ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1/6/2022, θα ενημερώνονται από αυτές για την προκύπτουσα διαφορά (απαιτητό ποσό - καταβληθείσες εισφορές) και για την καταβολή της με τον κωδικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών (RF από 1/1/2020).

Για παράδειγμα ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος για όλο το έτος 2021 στην 1η ασφαλιστική κατηγορία:
- έχει εξοφλήσει τις εισφορές Ιανουαρίου 2021 (ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 ευρώ)

- έχει εξοφλήσει τις εισφορές Φεβρουαρίου 2022 (ποσό μηνιαίας εισφοράς 220 ευρώ)

- έχει πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 150 ευρώ

Συνεπώς, το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών είναι 590 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το απαιτητό ποσό εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021 για τον ασφαλισμένο είναι 660 ευρώ, για την χορήγηση παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από 1ης Ιουνίου 2022 – 28 Φεβρουαρίου 2023, πρέπει να καταβάλει 70 ευρώ (την διαφορά 660 ευρώ - 590 ευρώ) με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1ης Ιανουαρίου 2020.

Στην περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί καμία εισφορά 2021 ή 2022 το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με τον ισχύοντα κωδικό πληρωμής εισφορών (RF) από 1ης Ιανουαρίου 2020 είναι 660 ευρώ.
Με την επιβεβαίωση της καταβολής του παραπάνω ποσού, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν άμεσα, πριν την διενέργεια της αυτοματοποιημένης μηνιαίας διαδικασίας, να χορηγούν παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων που ανήκει ο ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ βάσει της επαγγελματικής του έδρας και ο ασφαλισμένος του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ βάσει του τόπου κατοικίας του θα χορηγεί υπηρεσιακό σημείωμα προς το Τμήμα Μητρώου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις για τα "μπλοκάκια” εντός του 2021, ως καταβληθέν ποσό λαμβάνεται:

- το ποσό εισφοράς μη μισθωτού που καλύπτεται από την εισφορά μισθωτής απασχόλησης ή υπαγωγής στις διατάξεις για τα "μπλοκάκια”

- οι καταβολές δόσεων εκκαθάρισης εισφορών 2021 (μετά την διενέργειά της) και

- τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.
Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω μισθωτούς ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις (2 μήνες ασφάλισης

- 50 ημερομίσθια) έχει ήδη χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται ανά μήνα.