ΠΟΣΠΕΡΤ: Περικοπή μισθοδοσίας υπαλλήλων

Αγία Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 2148
ΠΡΟΣ: ΕΡΤ Α.Ε.
ΓΔΔΟΥ – κ. Ε. Λουριδά
ΚΟΙΝ.: Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – κ. Β. Πατσιαντό
 
ΘΕΜΑ: Περικοπή μισθοδοσίας υπαλλήλων.


Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τα όσα απαράδεκτα συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα στην ΕΡΤ κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, του Γ.Κ.Π. της εταιρείας, αλλά και σε αντίθεση με κάθε έννοια συναδελφικής αλληλεγγύης και κατανόησης, και
αφορούν στην παράνομη απόφαση που έλαβε η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας να προβεί μονομερώς στην περικοπή των μισθολογικών αποδοχών συναδέλφων, οι οποίοι, μάλιστα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να
τους καλέσει να εκθέσουν τις απόψεις τους, ως όφειλε και υποχρεούταν!

Αντί αυτού με μόνη κοινοποίηση ενός εγγράφου, τους γνωστοποίησε την αυθαίρετη απόφασή της να προχωρήσει σε περικοπή σημαντικού ποσού της μισθοδοσίας τους, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των συναδέλφων, ιδίως
δε του δικαιώματός τους σε προηγούμενη ακρόαση, και καταδεικνύει την αντίληψη που υπάρχει σε πλήθος διευθυντικών στελεχών της εταιρείας σε σχέση με την τήρηση της νομιμότητας και εν γένει με τον τρόπο που αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους, ο οποίος
βρίθει αυθαιρεσιών, παρατυπιών, αρχομανίας και ρεβανσισμού!

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, στο άρθρο 6 του ΚΔΔια παρ.1, και όπως έχει διαμορφωθεί από μακρού ως γενική αρχή του δικαίου (ενδεικτικά, ΣτΕ 1811-
1831/1969), επιβάλλει στις αρχές αλλά και στις δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. 1 ΚΔΔια), όταν αυτές πρόκειται να λάβουν δυσμενή μέτρα ή να εκδώσουν διοικητική πράξη που έχει επαχθείς συνέπειες στα έννομα
συμφέροντα κάποιου να καλέσουν αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του με κλήση προς ακρόαση, η οποία πρέπει να είναι έγγραφη, ορισμένη και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης (ενδεικτικά,
ΣτΕ 715/2013).

Σύμφωνα με τα παγίως γενόμενα δεκτά η φύση της προηγούμενης ακρόασης είναι διττή, δηλαδή αυτή κατοχυρώνεται ως ατομικό διαδικαστικό δικαίωμα (ΣτΕ 921/2012, 1191/2016, 2703/2017, 555/2019) και ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας (ΣτΕ
433/1999, 3745/2007, 1877/2016, 869/2018). Η προηγούμενη ακρόαση αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητας σε εκείνον, τον οποίο θίγει η δυσμενής πράξη που πρόκειται να εκδοθεί, να προβάλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενώπιον του αρμόδιου
οργάνου σχετικά την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης, πριν την έκδοση της δυσμενούς πράξης, συνιστώντας ένα εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων άμυνας.
 
Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, ουδέποτε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΡΤ κάλεσε τους συναδέλφους να εκθέσουν τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τους σε σχέση με όσα τους καταλογίζει, αλλά προέβη αυθαίρετα στη λήψη αυτού του
δυσανάλογου μέτρου, το οποίο έχει επιφέρει στους συναδέλφους δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες, καθώς αυτοί όλως απροσδόκητα, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς καν να τους δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις εξηγήσεις τους,
αποστερήθηκαν σημαντικό μέρος των (ήδη χαμηλών) μηνιαίων αποδοχών τους σε μία περίοδο που, όπως προεκτέθηκε, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Είναι, άλλωστε, βέβαιο ότι εάν οι συνάδελφοι είχαν κληθεί από την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΡΤ να εκφράσουν τις θέσεις τους, μετά βεβαιότητας θα είχαν εκθέσει εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που συντρέχουν στο πρόσωπο τους και
συνιστούν ανυπαίτιο κώλυμα για παροχή εργασίας (ΑΚ 658) και σε κάθε περίπτωση θα είχε εξευρεθεί λύση. Αντ’ αυτού η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΡΤ, σε μία επίδειξη εκδικητικότητας, όχι μόνο προέβη στην αυθαίρετη ως άνω απόφασή της κατά
παράβαση της νόμιμης διαδικασίας, αλλά απείλησε, με το εν λόγω έγγραφο, τους συναδέλφους με επικείμενες πειθαρχικές διώξεις!

Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση που εξέδωσε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΡΤ, η οποία είναι προδήλως παράνομη καθώς παραβιάζει ευθέως το κατοχυρωμένο δικαίωμα
προηγούμενης ακρόασης των συναδέλφων και σας δηλώνουμε ότι τέτοιες αυθαίρετες συμπεριφορές από πλευράς στελεχών της εταιρείας δεν γίνονται ανεκτές από τους εργαζόμενους!

Σας καλούμε ως ιεραρχικά ανώτερo όργανο να ανακαλέσετε, όπως έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση, την ως άνω προδήλως παράνομη απόφαση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΡΤ, η οποία με τη λήψη τέτοιων αυθαίρετων και ανάλγητων
αποφάσεων εις βάρος των συναδέλφων εκθέτει την ΕΡΤ, την Γενική Διεύθυνση και τον εαυτό της.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στεκόμενη πάντα δίπλα στους συναδέλφους με αγωνιστικότητα, αλληλεγγύη και μαχητικότητα ενάντια σε κάθε μορφή εργοδοτικής αυθαιρεσίας, σας δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε τέτοια αυταρχικά και αντιδημοκρατικά μέτρα,
επιφυλασσόμεθα , δε, να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας, περιλαμβανομένης της αναζήτησης ενδεχόμενων ευθυνών από κάθε υπαίτιο φυσικό και
νομικό πρόσωπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΗΣ
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ