Με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ αναβαθμίζεται ενεργειακά μειώνοντας έτσι δραστικά τους εκπεμπόμενους ρύπους και το λειτουργικό κόστος


ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣΣτις 24/5/2019 η  Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ  δημοσίευσε  πρόσκληση  προς την ΕΡΤ,  να καταθέσει και επισήμως τη μελέτη  για  την ενεργειακή αναβάθμιση του ραδιομεγάρου,  προκειμένου αυτή να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί  στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Πριν  ενάμισυ περίπου χρόνο στα πλαίσια της απόφασης του προηγούμενου Δ.Σ  να δραστηριοποιηθεί  η δημόσια  ραδιοτηλεόραση  στα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης ΕΣΠΑ και στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, η ΕΡΤ  κατέθεσε την καινοτόμα  μελέτη  ενεργειακής αναβάθμισης  του ραδιομεγάρου  που είχε εκπονήσει  η συνάδελφος  μηχανικός Νανά Μπέτση και η ομάδα έργου ΕΣΠΑ της ΕΡΤ , της οποίας είναι υπεύθυνη, ως πρόταση  στην  ειδική γραμματεία διαχείρισης  του ευρωπαϊκου ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης.

Δεν άργησαν  τότε  να έλθουν τα πρώτα "συγχαρητήρια"  απο την πλευρά  της ειδικής γραμματείας  των Ευρωπαικών Προγραμμάτων, τονίζοντας  τον θαυμασμό τους όχι μόνο για  την αρτιότητα  αυτής της μελέτης , αλλά κυρίως για  τα τεράστια περιβαλοντικά  οφέλη που θα προκαλέσει η εφαρμογή της μετατρέποντας  το  ενεργοβόρο ραδιομέγαρο  σε ένα   σύγχρονο "πράσινο" δημόσιο κτίριο που  θα λειτουργεί  με δραστικά μικρότερο κόστος.

Το αποτέλεσμα  αυτής της  εξαιρετικής  δουλειάς  της Νανάς Μπέτση και των συναδέλφων  που  συνέδραμαν στην εκπόνηση αυτής  της  μελέτης, ήταν η δημοσίευση της πρόσκλησης  στην ΕΡΤ  απο την ειδική γραμματεία διαχείρισης τομεακών Επ ΕΤΠΑ και ΤΣ, η οποία σηματοδοτεί  και την αρχή της διαδικασίας  που θα οδηγήσει σύντομα στην χρηματοδότηση και εφαρμογή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο κείμενο της πρόσκλησης τονίζεται ότι  "...Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα μεγάλης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης στο δημόσιο τομέα που θα υλοποιηθούν μέσω σύμβασης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την υλοποίηση ανάλογων έργων σε δημόσια κτίρια..."

Να γιατί  διαρκώς η ΠΟΣΠΕΡΤ  επαναλαμβάνει  προς όλες τις κατευθύνσεις  ότι  η πραγματική  περιουσία της ΕΡΤ  είναι οι εργαζόμενοί της.

Μπράβο κι απο εμάς  στη Νανά Μπέτση και σε όλους τους άλλους συναδέλφους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της  μελέτης, η οποία  καθώς φαίνεται  όχι μόνο θα  προσπορίσει στην ΕΡΤ  οικονομικά οφέλη, θα κάνει  το  παλιό ραδιομέγαρο  φιλικώτερο στους εργαζόμενους αλλά και  στο περιβάλλον και  όπως όλα δείχνουν θα  γίνει  σημείο αναφοράς  για αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα.


Ακολουθεί όλοκληρο το κείμενο   της πρόσκλησης :


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 1 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΘΗΝΑ, 24/05/2019 Α.Π.: 3404/541/Α2 
Κωδικός Πρόσκλησης: 120 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3698 Έκδοση: 1/0 
Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, 11527, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας» 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ» 
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) "Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 
ΜΟΝΑΔΑ Α2 Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου 
Τηλ.: 2131503644 Fax: 2107473666 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 
Digitally INFORMATICS signed by DEVELOPMENT Date: 2019.05.24 AGENCY 10:55:43 EEST Reason: Location: Athens 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων". 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α192/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 5. Την υπ' αριθ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Τ. Σ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 6. Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ ́αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει. 9. Τον κατ ́ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όπως ισχύει. 10. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. 11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 12. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 14. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2014 για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (2014/C 200/01). 15. Την Οδηγία ΕΕ 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 16. Την Οδηγία ΕΕ 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση). 17. Την Οδηγία ΕΕ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση. 18. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014- 2020", αρ. απόφασης C(2014) 3542final/23.05.2014. 19 Την με ΑΠ 177229/15.12.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ : 7ΠΧΒ0-2ΥΜ) 20. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16MOPO001). 21. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β1248). 22. Την με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β ́ 5968/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ ́ αριθμ. 119427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β ́ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ ́ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/24.08.2015 (ΦΕΚ Β ́ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους φορείς – διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει. 23. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει. 24. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 2 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/ 21.12.2015). 25. Την με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα». 26. Το με Α.Π. 115150/ΕΥΚΕ 4023/02.11.2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων». 27. Το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ Α ́ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 28. To Νόμο 3855/2010 (ΦΕΚ Α' 95) για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (Άρθρα σε ισχύ 4, 5, 7, 10, 16, 17. Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Νόμου 4342/2015), όπως ισχύει. 29. Το Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α ́ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 30. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 23 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ Α ́ 165) «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 31. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α ́147), όπως ισχύει. 32.Την ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (ΦΕΚ Β' 236) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 33. Την ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017 (ΦΕΚ Β' 4003) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». 34. Τη με Α.Π. οικ. 178679 (ΦΕΚ Β' 2337) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. 35. Την από 25.06.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ. 36. Τη με Α.Π. 3232/1160A1/16.05.2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, μέσω της 40ής Γραπτής Διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης, καθώς και η Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-02 «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων». 
Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): 
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερης δράσης, η οποία έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 3 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε: 1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ., 2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ και 3) υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα (Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Ενεργειακούς Ελέγχους κτλ.) 
Στο πλαίσιο της γενικότερης αυτής δράσης αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, θα υλοποιηθεί έργο (πιλοτικό) που θα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση συστημάτων ΑΠΕ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, για την υλοποίηση του οποίου θα συνδυαστεί η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ με τη χρηματοδότηση μέσω Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Β+. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου από Ενεργειακό Ελεγκτή, τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα μεγάλης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης στο δημόσιο τομέα που θα υλοποιηθούν μέσω σύμβασης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την υλοποίηση ανάλογων έργων σε δημόσια κτίρια. Επίσης, ο συνδυασμός της δημόσιας χρηματοδότησης με σύμβαση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, προωθεί την ανάπτυξη και άλλων ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
Πίνακας 1 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΚΩΔ. 1 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: - 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 
ΚΩΔ. 03 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ΚΩΔ. 04 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 4 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης ΚΩΔ. 4c 
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου κτιριακού 
αποθέματος ΚΩΔ. 3.4 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 3 
2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι 
είναι: 
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
Ε.Π:1 Α.Π.: 03 ΤΑΜΕΙΟ: 
ΕΤΠΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4c 
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου κτιριακού αποθέματος ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
01301 Αριθμός δημόσιων κτηρίων με καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Αριθμός 
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
1,00 
CO32 
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 
Κιλοβατώρε ς κατ'έτος 
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
1.680.000,00 
CO34 
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 
Τόνοι Ισοδύναμου CO2 
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
416,50 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
3.1. Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.500.000,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 5 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
Πίνακας 4 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΚΩΔ: 1 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας ΚΩΔ: 03 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04 / 4c 
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (2) (3) (4) (5) 013 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο- στηρικτικά μέτρα 
4c-3.4-C:Ενεργειακή δημόσια κτίρια 
αναβάθμιση σε 
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
3.500.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ 3.500.000,00 
3.2 ΗΔ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.antagonistikotita.gr 
3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης. 
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 29/12/2023. Η 
ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 
4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι 
σχετικές πληρωμές. 
4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ). 
4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών 
Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή 
Α.1 Άμεσες δαπάνες 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 
5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και 
5.1.2 αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. 
Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης 
5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 6 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
από την 27/05/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 22/07/2019 16:00:00 (ημερομηνία λήξης 
υποβολής προτάσεων). Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527 
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. 
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 
Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. 
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης www. antagonistikotita.gr. 
5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. 
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης : 
03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 
05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 
07. Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται 
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, εφόσον απαιτείται 
20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται 
25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους 
30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται 
31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται 
33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 
44. Σχέδιο Δράσης 
50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον απαιτείται 
52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής 
53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης 
60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες 
61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 7 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 
64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται 
70. Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης κριτηρίων (ομάδες 1-4), εφόσον απαιτείται 
Λοιπά έγγραφα: α)Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β ́ 2337/10.07.2017) β) Συμπληρωμένη η λίστα ελέγχου του εγγράφου με Α.Π.115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel. 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης. 
Άμεση Αξιολόγηση 
6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) σε 
δύο στάδια: 
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης 
Β' Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο20, ν. 4314/2014) 
6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β'5968). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι: 
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α' της αξιολόγησης 
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β' της αξιολόγησης. 
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο. 
Η ΔΑ ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. 
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. 
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α' γίνει δεκτή, η ΔΑ ή ο ΕΦ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β'. 
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β' της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 8 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΑ ή ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης. 
6.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών του ΕΤΠΑ και ΤΣ, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης τουπροϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ή από το αρμόδιο όργανο τουΕΦ σύμφωνα με την απόφαση ορισμού του ΕΦ. 
6.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων 
αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις 
αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥ,2131503644, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 
Ευγενία Φωτονιάτα 
Συνημμένα: 
• Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων 
• Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr -Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης -Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης -Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης -Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου. 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ 2. Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 3. Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 4. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΝΕΚ 5. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ ΥΠΕΚΑ) 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ 2. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3. Μονάδες Α1, Α2, Β1 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 9 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα 
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α. προς τη ΔΔΕ. 
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. 
(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. (iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. 
(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης. 
(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 
(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην 
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
(viii) Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων 
(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ. 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 10 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα) 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 
(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 
(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή 
Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που 
παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται, 
γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, 
δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει. 
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 
(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και 
ειδικότερα: α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. 
β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό821/2014,αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 
γ) Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 11 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ). 
δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το 
επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 
ε) Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση 
πινακίδων ή πλακών. 
στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 
ζ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 
6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης. 
(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που 
τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς 
των Ταμείων: 
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει: 
• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 
• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 
• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 12 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΑΔΑ: 6Ξ14465ΧΙ8-ΘΜ2 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Τα παρακάτω στοιχεία θα συμπληρώνονται από τις ΔΑ ή τους ΕΦ μέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τα δεδομένα της πρόσκλησης. 
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ: 
1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι): OXI 
2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι) OXI 
3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): ΟΧΙ 
4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι): OXI 
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι): OXI 
6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι): ΟΧΙ 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) OXI 8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (ναι/όχι) OXI 
9. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(ναι/οχι): OXI 10. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ: 
1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή μερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι) 
OXI 
2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι) 
OXI 
3. Πράξεις που έχουν στόχο/συμβάλλουν (dedicated) στη βιώσιμη συμμετοχή και την 
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι) 
OXI 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οικονομική Δραστηριότητα ECO 22 (ID: 22) Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή 
Μορφή Χρηματοδότησης FIN 01 (ID: 801) Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 
Θεματικός Στόχος (ΕΤΠΑ/ΤΣ) OBJ 04 (ID: 29) Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 
Μηχανισμός Εδαφικής Διάστασης TDM 07 (ID: 1007) Δεν εφαρμόζεται 
Τύπος Εδαφικής Διάστασης TER 07 (ID: 907) Δεν εφαρμόζεται 
Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) EL30 (ID:55 ) Aττικής 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Σελίδα 13 
Ευρωπαϊκή Ένωση

// pospertgr.blogspot.com //
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54