ΠΟΣΠΕΡΤ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΑΣυνάδελφοι


Η ΠΟΣΠΕΡΤ δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο την εργασιακή μας σχέση που αναβίωσε καθώς και καμία διεκδίκηση των εργαζομένων, πόσο μάλλον την ένταξη στην ΚΥΑ για την οποία η ίδια πίεσε και με τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις της αλλά και με διαβούλευση με το αρμόδιο Υπουργείο, για να εκδοθεί.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στο προσωπικό μεγάλη ανασφάλεια η οποία όμως δεν προκύπτει από πουθενά όσον αφορά τις διαδικασίες κατάθεσης.

Γνωρίζετε ότι το θέμα βρίσκεται στην κρίση του ΣτΕ και μέχρι την απόφαση ασφαλιστικών - η ημερομηνία ακόμα δυστυχώς δεν έχει προσδιορισθεί ! - δεν μπορεί να κινηθεί εναντίον κανενός καμία διαδικασία κύρωσης, πόσο μάλλον των συμμετεχόντων – αιτούντων σε αυτήν.

Χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε την δικαιοσύνη είμαστε σίγουροι για τη θετική έκβαση της δίκης.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ με το αρμόδιο Υπουργείο θα συναντηθεί άμεσα για τα θέματα της ΚΥΑ μετά την επιστροφή του Υπουργού από την Κίνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πεποίθησή μας είναι έως και βεβαιότητα ότι δεν θα κινηθεί καμία διαδικασία, πέρα του ότι δεν υπάρχει καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο ποινών και η αοριστία που επαπειλείται είναι έωλη και νομικά αβάσιμη (μην ξεχνάτε ότι για να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των καναλιών, περίμεναν πρώτα την απόφαση του ΣτΕ).

Ακόμα κι αν περάσει η ημερομηνία κατάθεσης είναι οξύμωρο να τιμωρηθούν εργαζόμενοι, για αυτή την καθυστέρηση.

Προτείνουμε λοιπόν σε όλους σας και με βάση τα παραπάνω να κάνετε υπομονή μέχρι την τελευταία στιγμή για να καταθέσετε δική σας αίτηση σχέδιο εκ δύο σελίδων την οποία σας επισυνάπτουμε και μόνο ο,τι αυτή αναφέρει, αφού πάρετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το αρμόδιο γραφείο.

Το αρμόδιο πρωτόκολλο της ΕΡΤ θα είναι ανοιχτό σε συνεχή ροή και τη Δευτέρα 15/05/2017 έως αργά το βράδυ, για όσους τους έχει κυριεύσει το άγχος της κατάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση η συλλογική δράση είναι η δύναμή που πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όταν τα εργασιακά – θεσμικά – οικονομικά θέματά μας συρρικνώνονται ή απειλούνται.Συνημμένα : Αίτηση

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………


ΑΙΤΗΣΗ

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Με την παρούσα αιτούμαι να υπαχθώ στις ρυθμίσεις της υπ’ αριθ. 920/24.04.2017 Απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1387 Β΄/24.04.2017), ως εξής:

  1. Δεν περιλαμβάνω ανέκκλητη παραίτηση από δικαστικές μου διεκδικήσεις ούτε σχετική υπεύθυνη ή άλλη δήλωση (διάταξη παρ. Β5 της ως άνω ΚΥΑ), δεδομένης της αντισυνταγματικότητας της εν λόγω πρόβλεψης,

  2. Δεν συνομολογώ εφαρμογή του Ν. 4024/2011, όσον αφορά στην ένταξή μου στο ενιαίο μισθολόγιο (διάταξη παρ. Β2 της ως άνω ΚΥΑ), το οποίο δεν είναι εφαρμοστέο εν προκειμένω,

  3. Αιτούμαι να με ενημερώσετε, αναλυτικώς και εγγράφως, για κάθε ποσό το οποίο προκύπτει κατ’ εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ ως καταβλητέο σε εμένα ή ως καταβλητέο (επιστρεπτέο) από εμένα, με αναφορά της αιτίας, ποσού, χρονικής περιόδου αναφοράς και τρόπου υπολογισμού κάθε σχετικού κονδυλίου.

  4. Επιφυλάσσομαι να αιτηθώ περαιτέρω συμψηφισμό κάθε ποσού το οποίο ενδεχομένως προκύψει ως καταβλητέο (επιστρεπτέο) από εμένα, κατ’ εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ, με κάθε ποσό το οποίο οφείλεται σε εμένα, από την εν γένει εργασιακή μου σχέση με την ΕΡΤ ΑΕ από την αρχική μου πρόσληψη σε αυτή και μέχρι σήμερα, αφού λάβω πλήρη γνώση των αιτουμένων υπ’ αριθ. 3 ως άνω στοιχείων.
Του/Της (Επώνυμο) ……………………………

(Όνομα) ………...………………………………

του (όνομα και επώνυμο πατέρα) ………………………………………………

Της (όνομα και επώνυμο μητέρας) …………………………………………..…..

Με Α.Δ.Τ. ………...……………………………

Κατοίκου …………….………………………..

Οδός ………..…………………………………..

Αριθμός …………..…………..............……….

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

……………………………………………….
Επισυνάπτω τα ακόλουθα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα:1. Βεβαίωση του Ειδικού Διαχειριστή του άρθρου 4Α της οικ. 2/11.06.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1414/11.06.2013), σχετικά με την καταβληθείσα σε εμένα αποζημίωση απόλυσης από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. ποσού, € ……………….
2. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ/ΤΣΠΕΑΘ σχετικά με το επίδομα/βοήθημα ανεργίας που μου καταβλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ έως την αναβίωση της σύμβασης εργασίας μου.
3. Βεβαίωση του ………………………., σχετικά με τις αποδοχές που έλαβα κατά το χρονικό διάστημα από ……….. έως …………. .

Από τον ανωτέρω για παροχή εργασίας / έργου / υπηρεσιών (διαγράφεται ανάλογα). Από την εν λόγω βεβαίωση προκύπτει επίσης ο φορέας ασφάλισης (…….)

και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ποσού ……………. €

(επαναλαμβάνεται τόσες φορές, όσες και οι βεβαιώσεις αποδοχών που προσκομίζονται),
4. Βεβαίωση του …………………… (αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας) από την οποία προκύπτει το ποσό που έλαβα ως σύνταξη ……………….. (αναγράφεται το είδος της σύνταξης) κατά το χρονικό διάστημα από την 11.06.2013 έως την αναβίωση της σύμβασης εργασίας μου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ρητά και αναλυτικά, για όλο το χρονικό διάστημα από την 11.06.2013 έως την αναβίωση της σύμβασης εργασίας μου ο εκάστοτε φορέας απασχόλησης μου, η εργασιακή σχέση και η διάρκεια απασχόλησης μου κάθε φορά, καθώς και ότι δεν έλαβα κανένα άλλο ποσό εκτός των δηλωθέντων στη φορολογική μου δήλωση.

Ως προς όλα τα συναφή ζητήματα που απορρέουν από την προβλεπόμενη με την ως άνω Κ.Υ.Α. διαδικασία συμψηφισμού, αλλά και ως προς τα κάθε είδους ζητήματα που εγείρονται από την αναβίωση εργασιακής μου σχέσης, δυνάμει του Ν. 4324/2015, ιδίως δε ως προς τις κάθε είδους οικονομικές απολαβές και διεκδικήσεις μου, επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματος μου.

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

Ο/Η αιτών/-ούσα