«Στη δουλειά & στον αγώνα»: 10η Αντιρατσιστική Γιορτή στη Γεωπονική, 10-11 Ιούνη (βίντεο)

Στην 28η εκπομπή, «Στη δουλειά & στον αγώνα», που παρουσιάζει και επιμελείται ο Γιώργης Χρήστου και μεταδίδεται από το ραδιόφωνο της ΕΡΤopen στους 106,7 FM, ο Μάριος Αυγουστάτος, από τον Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό» μιλά για τη 10η Αντιρατσιστική Γιορτή, που διοργανώνεται στη Γεωπονική Σχολή, στην Ιερά οδό, στις 10 και 11 Ιούνη.

Όπως τονίζει, «ο ρατσισμός δε πολεμιέται με ρατσισμό, αλλά με την αλληλεγγύη και τους κοινούς αγώνες εργαζομένων και λαού».

Πα­ρεμ­βαί­νει το στέ­λε­χος του ΜΕΤΑ Κα­τε­ρί­να Γιαν­νού­λια που μιλά για το ρα­τι­σμό στο χώρο ερ­γα­σί­ας και όπως επι­ση­μαί­νει «δεν είναι εύ­κο­λο για τη Χρυσή Αυγή να “χωθεί” στους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους, όπου η συλ­λο­γι­κό­τη­τα και η αλ­λη­λεγ­γύη είναι πιο “σφι­χτή”» και το­νί­ζει ότι από τη «φύση» της είναι με το κε­φά­λαιο και την ερ­γο­δο­σία.

«Η Αρι­στε­ρά, σε τέ­τοια φαι­νό­με­να τύπου Χρυσή Αυγή, οφεί­λει να απα­ντά με συλ­λο­γι­κό­τη­τα και κοι­νούς αγώ­νες», συ­μπλη­ρώ­νει και εξη­γεί ότι αυτό που επι­διώ­κει το φα­σι­στι­κό μόρ­φω­μα είναι οι συν­θή­κες γα­λέ­ρας και ερ­γα­σια­κού με­σαί­ω­να και για τους έλ­λη­νες ερ­γα­ζο­μέ­νους, όταν, για πα­ρά­δειγ­μα, «ζητεί» να φύ­γουν οι ξένοι ερ­γά­τες από τους χώ­ρους δου­λειάς, που δου­λεύ­ουν πολ­λές φορές απλή­ρω­τοι. «Η Χρυσή Αυγή δεν εν­νο­εί να φύ­γουν οι ξένοι για να πά­ρουν τη θέση τους οι Έλ­λη­νες. Εν­νο­ούν να φύ­γουν για να πά­ρουν οι Έλ­λη­νες τις θέ­σεις τους με τις ίδιες συν­θή­κες, που τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φορές είναι συν­θή­κες τύπου Μα­νω­λά­δας, και όχι θέ­σεις ερ­γα­σί­ας με πλήρη ερ­γα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα».

Η εκ­πο­μπή με­τα­δό­θη­κε στις 04-06-16.αναδημοσίευση από ergasianet.gr