Νομική μελέτη του Ν. Τσερπάνη για το Άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας και το γήπεδο της ΑΕΚ

Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε τη "Νομική γνωμοδότηση του Νικολάου Τσερπάνη για την προσπάθεια οικονομικής εκμετάλλευσης και έμμεση αλλαγή των όρων, του παραχωρηθέντος το 1934 δασικού και αναδασωτέου δημόσιου κτήματος, στην ερασιτεχνική ΑΕΚ".

"Με το άρθρο 42 (υπό τον τίτλο :Κανονιστικό πλαίσιο -Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού) του Νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄ 156/1-8-2014),  και

Με την παράγραφο 1 : για την ανέγερση Κέντρου Αθλητισμού, (Μνήμης και Πολιτισμού), παραχωρήθηκε κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση, στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία <<Α(θλητική)  Ε(νωση) Κ(ωνσταντινούπολης)», που ιδρύθηκε με την αριθ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τ.τμ. περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού.


Με την παράγραφο 2 : για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με τη σύμβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1.

Ερμηνευτικά, κατά την επιστημονική μου γνώση, με την παράγραφο αυτή (τη 2), και σε συνδυασμό με την παράγραφο 3, ορίζεται ότι το ερασιτεχνικό σωματείο, με την ειδική προγραμματική σύμβαση αθλητικής ανάπτυξης, με τον οικείο Δήμο, ή την οικεία Περιφέρεια, τα Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1 (για την ανέγερση του αθλητικού Κέντρου, Μνήμης και Πολιτισμού) και όχι με ιδιωτικούς φορείς, πρόσωπα ή ενώσεις και ανώνυμες εταιρείες.

Τι ορίζει η παράγραφος 3 :
               3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμβαλλομένων, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Περαιτέρω :

 Με το εδάφιο β΄ της 2ης παραγράφου του άρθρου 42 του ίδιου νόμου 4277/2014, ορίζεται ότι : Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α'121) δεν εφαρμόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.

Τι ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α'121) : Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις :

2.        Η εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των κατά την παρ. 1 του παρόντος γυμναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε περιπτώσεις απευθείας η μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων. Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συμφωνία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή της ομοσπονδίας ή του σωματείου και του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.

3. Η μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης.

4.      Η ανωτέρω καταβολή ενεργείται απευθείας από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται από τη μισθώτρια το δικαίωμα της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων και το οποίο παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από τα οφειλόμενα στη μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο Η άρνηση ή η καθυστέρηση καταβολής πέραν του μηνός, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και η άσκησή του, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δικαιώματος της εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου η της αθλητικής εγκατάστασης επανέρχεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση αυτού.

Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών (2, 3, 4) του άρθρου αυτού (56), ορίζονται ότι μίσθωμα ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων (γυμναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε  περιπτώσεις απευθείας η μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων) καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης από τη μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο.

Το ερώτημα που προκύπτει από τα ανωτέρω, είναι το ποιος είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο <<εκμισθωτής>>, διότι ιδιοκτήτης της παραχωρηθείσας, με την παράγραφο 1, του άρθρου 42, του Νόμου 4277/2014, κατά χρήση εκτάσεως 29.121 περίπου τ.μ. είναι το πρώην Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, (ως προσφυγικό ακίνητο).

Τι ορίζουν τα εδάφια β΄ και γ΄ , της παραγράφου 1, του άρθρου 67, του Νόμου 2527/1999 (ΦΕΚ, Α΄121/17.6.1999) :

Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτή, στην περίπτωση που το ζητήσει, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της ομάδας της σε επίσημες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών της έναντι ανταλλάγματος, με ποσό που ισούται με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μισθώματος για τη χρήση των εθνικών γυμναστηρίων. Κατά τα λοιπά, η χρήση και η εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο, με την επιφύλαξη του άρθρου 56 του παρόντος νόμου.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω : Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α'121), ως άνω ορίζουν (ότι : μίσθωμα ποσοστούδεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασηςπαραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων ….), δεν εφαρμόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού (του άρθρου 42 του Νόμου 4277/2014 με το οποίο παραχωρήθηκε κατάχρήση, διοίκηση και διαχείριση, στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία <<Α(θλητική)  Ε(νωση) Κ(ωνσταντινούπολης)», που ιδρύθηκε με την αριθ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τ. μ. περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού), συμπεραίνεται ότι το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία <<Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ), δεν θα λαμβάνειμίσθωμα ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων του Αθλητικού Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού, που θα ανεγερθεί για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών όταν θα εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους,  συμβάλλεται με αυτούς και όταν εν γένει θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1, και όταν εν γένει με τη σύμβαση της παραγράφου 3, του άρθρου 42, του Νόμου 4277/2014, με την ειδική προγραμματική σύμβαση αθλητικής ανάπτυξης, με τον οικείο Δήμο, ή την οικεία Περιφέρεια, τα Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και συμβάλλεται με αυτούς.