Προτάσεις ΠΟΣΠΕΡΤ για το Σχεδίο Νόμου

           ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 -4-2015
ΠΡΟΣ

ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Παρατηρήσεις ΠΟΣΠΕΡΤ
Επί Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»

Ι.          Γενικές Παρατηρήσεις

Το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920» δημοσιοποιήθηκε από την Κυβέρνηση την 09.03.2015 και τέθηκε σε σύντομη δημόσια διαβούλευση . Χαρακτηρίζεται από  θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία, τα οποία ήδη επεσήμανε η ΠΟΣΠΕΡΤ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι, σε εκπλήρωση των σχετικών προεκλογικών δεσμεύσεων της νέας Κυβέρνησης, συνεχίζεται η εργασιακή σχέση όλων των απολυμένων την 11.06.2013 εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την πασίδηλη και θεσμική πλέον αναγνώριση του παράνομου και άκυρου της απόλυσής τους. Η ΠΟΣΠΕΡΤ χαιρετίζει αυτή την καθοριστική για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ εξέλιξη, η οποία και αποτελεί νίκη και δικαίωση για την ΠΟΣΠΕΡΤ και πρωτίστως για τους εργαζομένους της ΕΡΤ, την Ελληνική Κοινωνίας, την Ελευθεροφωνία και τη Δημοκρατία.

Ωστόσο, παρά τις επισημάνσεις που έγιναν στο Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση της 09.03.2015, το Σχέδιο Νόμου που τελικώς έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση στη Βουλή την 01.04.2015 εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ σοβαρά προβλήματα.

Πρώτο και θεμελιώδες πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου είναι ότι δεν επιφέρει επανασύσταση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως είχε συσταθεί και λειτουργούσε μέχρι την παράνομη κατάργησή της την 11.06.2013, αλλά περιορίζεται σε μία μετονομασία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. σε ΕΡΤ με ορισμένες επιμέρους τροποποιήσεις του ιδρυτικού νόμου της ΝΕΡΙΤ! Ασφαλώς, πανηγυρική εξαγγελία και δέσμευση της νέας Κυβέρνησης παγίως από την παράνομη κατάργηση της ΕΡΤ ήταν η επανασύσταση και επαναλειτουργία της, ως είχε. Παρότι οικονομοτεχνικοί και νομικοί λόγοι ενδεχομένως υπαγόρευσαν τη λύση της μετονομασίας της ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ ως τρόπο … επανασύστασης της ΕΡΤ, το αποτέλεσμα είναι από κάθε άποψη –πολιτική, ηθική, συμβολική, επικοινωνιακή– απογοητευτικό. Δεν μπορεί κανένας απολυμένος της ΕΡΤ να αισθανθεί δικαίωση και ενθουσιασμό με τη λύση που δίνεται από το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ως προς την επανασύσταση και επαναλειτουργία της ΕΡΤ και θεωρούμε ότι δεν είναι αργά για να υπάρξει αναθεώρηση της προτεινόμενης λύσης.

Επίσης, το Σχέδιο Νόμου συνοδεύεται και από αρκετές προβλέψεις που δεν είναι δυνατό να μην τύχουν σημαντικής κριτικής.

Καταρχάς, οι παράνομα απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Α.Ε. επιστρέφουν στην εργασία τους, στη νέα Εταιρεία, όμως προβλέπεται  ότι  πέραν της συνέχισης της εργασιακής τους σχέσης, η οποία ορίζεται απλώς πως αναβιώνει, η κατάργηση όλων των θεσμικών ,κανονιστικών διατάξεων και των ΣΣΕ που υπήρχαν καθώς επίσης τους μειώνει τους μισθούς κατά 25% ακόμα από τον ήδη κουτσουρεμένο κατά 45% μισθό τους από την ΣΣΕ 2007.Σε ποια θέση επιστρέφουν, με ποιο βαθμό, με ποιο κανονιστικό πλαίσιο, αφήνονται αρρύθμιστα. Το ίδιο και για τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την παράνομη απόλυσή τους, όπως ιδίως σχετικά με τους μισθούς υπερημερίας που δικαιούνται και τον συμψηφισμό αυτών προς τις αποζημιώσεις που ορισμένοι εξ αυτών έχουν λάβει, τα οποία επίσης παραμένουν αρρύθμιστα.

Περαιτέρω, πέραν ορισμένων ζητημάτων που ενδεχομένως οφείλονται σε αβλεψίες, υφίσταται μία σειρά προβλέψεων που προδίδουν αφενός σκοπό αυτοσυγκέντρωσης εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μάλιστα στον Διευθύνοντα Σύμβουλό της και αφετέρου σκοπό παράκαμψης των εκλεγμένων συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων στην ΕΡΤ και μάλιστα της ΠΟΣΠΕΡΤ. Αυτή η ενέργεια είναι πρωτοφανής και απαιτεί βεβαίως ορισμένη εξήγηση από την Κυβέρνηση.

Δεν καθορίζονται στο σχέδιο νόμου οι δομές της ΕΡΤ της 11/6/2013 όπως οι αποφάσεις και εξαγγελίες των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η ΕΡΤ επαναλειτουργεί χωρίς να αναφέρονται οι δομές και το πανελλαδικό εύρος των δραστηριοτήτων της, χωρίς να καθορίζεται η άμεση λειτουργία των περιφερειακών Ρ/Σ των δικτύων εκπομπής της δομής και της αυτοτέλειας της ΕΤ3. Παραπέμπει στις αποφάσεις του Δ.Σ με την δαμόκλειο σπάθη όμως, του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού αφού αφαιρούνται  από τα έσοδα της ΕΡΤ από το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ ( που θα έφτανε με σωστή διαχείριση ), 100 εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού.

Έτσι επέρχεται ο στραγγαλισμός σε δομές, πρόγραμμα και τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείτε για την εύρυθμη και ανταποδοτική λειτουργία της.

Πρέπει να ισχύσει το οργανόγραμμα της ΕΡΤ που ίσχυε  την 11/06/2013.    

Το μέγεθος της ΕΡΤ και η διάρθρωση της  είναι σημαντικός  παράγοντας  απρόσκοπτης  λειτουργίας  και  επίσης για να παρουσιαστούν οι εργαζόμενοι στις μονάδες τους, να παραλάβουν, να τις λειτουργήσουν αμέσως δηλώνοντας και την παρουσία τους.

Πρέπει  να υπάρξει μεταβατική διάταξη για την επικουρική ασφάλιση ως εξής :     

‘’Το προσωπικό της ΕΡΤ ΑΕ συνεχίζει με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση του στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ,στους ίδιους κλάδους σύνταξης ,νοσοκομειακής ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης ή πρόνοιας οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, που ήταν ασφαλισμένο πριν την 11-6-2013, καθώς και το εφεξής προσλαμβανόμενο προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η ΕΡΤ ως εργοδότρια έχει απέναντι στο προσωπικό της και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία τις ίδιες υποχρεώσεις που είχε η ΕΡΤ ΑΕ της 11-6-2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ,για την καταβολή των εισφορών’’.

Δεν υφίσταται στις μεταβατικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου πρόβλεψη για τη συνέχιση των δικών που έχουν ανοίξει πριν και μετά την παράνομη κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ και την παράνομη ομαδική απόλυση του προσωπικού της. Έτσι, π.χ., εάν εργαζόμενος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είχε ασκήσει αγωγή κατά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πριν την 11.06.2013, αντίδικός του θα εξακολουθεί να είναι (και μετά την ψήφιση του Σ/Ν εάν δεν διορθωθεί) όχι η επανασυστηνόμενη ΕΡΤ αλλά το Ελληνικό Δημόσιο. Το ίδιο ισχύει γενικότερα για δίκες που είχαν ανοίξει μετά την 11.06.2013 με διάδικο την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

(δεύτερη έκδοση, 01.04.2015)

«Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»

Άρθρο 1

1.Ο τίτλος του ν.4173/2013 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής: «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»

2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχόλιο αρθρο1,παρ.2 Περιλαμβάνει σε παρένθεση τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», ενώ προβλέπει ότι ο διακριτικός τίτλος θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.  Προτείνεται επομένως αυτή η αναφορά στο ΔΣ να αφαιρεθεί.

- Δεν αναφέρεται η έδρα – ΑΘΗΝΑ .

3.Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιουγια θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το Καταστατικό της εταιρείας, του οποίου οι ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη διαφορετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3429/2005. Το Καταστατικό της Εταιρείας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.»

Σχόλιο. αρθρο1,παρ.3 Προβλέπει ότι η Εταιρεία είναι δημόσια επιχείρηση, παραπέμποντας επίσης στις διατάξεις του Ν. 3429/2005 και του Κ.Ν. 2190/1920. Ασφαλώς η Εταιρεία είναι και πρέπει να είναι δημόσια επιχείρηση. Ωστόσο, η υπαγωγή της Εταιρείας στο καθεστώς των ΔΕΚΟ είναι προβληματική λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Εταιρείας (μη κερδοσκοπική επιχείρηση λειτουργούσα σε ανταγωνιστικό πλαίσιο και επί 24ωρης βάσης με την πολυπλοκότητα που υπάρχει σε ένα ραδιοτηλεοπτικό φορέα). Εάν όμως  επιλεγεί – ανορθόδοξα το καθεστώς ΔΕΚΟ πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις που αφορούν το σύνολο των ημερών εκτός έδρας, νυχτερινών κ.α. για να μπορέσει να λειτουργήσει  απρόσκοπτα. Σημειώνεται  ότι η ΕΡΤ από το 2006 -2012 είχε εξαιρεθεί από αυτό το καθεστώς.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΧΟΥΝ  ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ !!!

Eναι αδήριτη η ανάγκη για την  εξαίρεση του προσωπικού που ασχολείται με την προετοιμασία, παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος, τουλάχιστον από τους νομούς 3943/31.03.2011 άρθρο 45παρ.8 και  3899/2010 άρθρο 2  παρ. 20.

Η συνολική εφαρμογή των εκτός έδρας μετακινήσεων και των πρόσθετων θα είναι με συμφωνία του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ και της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης .

Στην παρ. 3 επίσης προβλέπεται αρχικά ότι το Καταστατικό της Εταιρείας εγκρίνεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς, αλλά δεν προβλέπεται από ποίον καταρτίζεται και προωθείται προς έγκριση. Στο τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι τροποποίηση του Καταστατικού τελείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ήτοι χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία.

4.Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει, με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, πανελλαδικούς και περιφερειακούς  τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού»

Σχόλιο . αρθρο1, παρ. 4

Παρότι υπήρξε διόρθωση ως προς την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (με απόφαση Γ.Σ. πλέον, όπως και το ορθό), παραμένει ως εξέχον πρόβλημα η διακριτική ευχέρεια που καταλείπεται στο Δ.Σ. της Εταιρείας να περιλαμβάνονται (δηλ. και να μη περιλαμβάνονται) στην Ε.Ρ.Τ. πανελλαδικοί και περιφερειακοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί – ασφαλώς επαναλειτουργία της Ε.Ρ.Τ. ως είχε πριν την 11.06.2013 δεν είναι νοητή χωρίς την πλήρη λειτουργία όλων των δομών της ως ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 Σκοπός – Αποστολή

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας  σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικώνσταθμών, διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου.

2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. χωρίς να επιδιώκει την απόκτηση κέρδους, συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και συμβάλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποιοτική στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα και καταρτίζει και εκπέμπει το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόμενο, διεπόμενη μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υπογράφει Συμφωνία Αρχών με το Ελληνικό Δημόσιο,  εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού, για την εδραίωση της ανεξαρτησίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. ΗΣυμφωνία Αρχών προβλέπει τους όρους διασφάλισης του πλουραλισμού και της πολυφωνίας στην ενημέρωση, την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και τους κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σχόλιο Στο άρθρο 2 παρ. 4  η πρόβλεψη για κατάρτιση Συμφωνίας Αρχών της Ε.Ρ.Τ. με το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι σαφής. Δεν ορίζεται ποια είναι η νομική φύση και δεσμευτικότητα της εν λόγω Συμφωνίας ούτε και ποια θα είναι η έννομη συνέπεια σε περίπτωση παράβασής της από την μία ή από την άλλη πλευρά. Επίσης, η πρόβλεψη για (λειτουργική) ανεξαρτησία της (νέας) Ε.Ρ.Τ. έναντι της κεντρικής Διοίκησης δεν συνάδει με τις προβλέψεις των λοιπών άρθρων του Σ/Ν που εισάγουν κανόνες αφενός διορισμού της πλειονότητας των μελών του Δ.Σ.της Εταιρείας απευθείας από την Κυβέρνηση και ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΣ την σε καθεστώς ΔΕΚΟ και αφετέρου υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στο Δ.Σ. της και ιδίως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές, με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό και με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

6. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεση των προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να έχουν κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται, για άτομα με αναπηρία, όπως είναι ιδίως τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία.

7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεταδίδει αδιαλείπτως, μέσω μίας εκ των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που της έχουν παραχωρηθεί από το κράτος, το Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης, μετά από συνεννόηση με το Προεδρείο της Βουλής και τη διεύθυνση του Καναλιού της Βουλής, αναμεταδίδει μέσω των δικών της προγραμμάτων σημαντικές εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.

Σχόλιο Το άρθρο 3 παρ. 7 χρήζει εξειδίκευσης. Π.Χ Οι απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤ έναντι της βουλής των ελλήνων και του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού της βουλής των Ελλήνων που είχαν αναληφθεί από τη ΝΕΡΙΤ ΑΕ, αναλαμβάνονται εκ νέου από την ΕΡΤ ΑΕ.

8. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ενώσεις δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή ενώσεις που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με το ρόλο και το σκοπό της.

9. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προβαίνει στην ψηφιοποίηση και πρόσφορη διαχείριση του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού που μεταδίδεται από τον εκάστοτε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό και για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, μπορεί δε να διατίθεται έναντι αντιτίμου σε ιδιώτες και εμπορικές εταιρείες. Επίσης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να καταρτίζει συμβάσεις με φορείς ή οργανισμούς που διατηρούν ψηφιοποιημένα ή μη οπτικοακουστικά αρχεία για το σκοπό της ελεύθερης και δωρεάν διάχυσης τους στο κοινό, μέσω των προγραμμάτων ή των ιστοτόπων της.

Σχόλιο Στο άρθρο 3 παρ. 9 ( Ν.4279 / άρθρο 7 παρ 1α) πρέπει να προστεθεί  το έντυπο και φωτογραφικό αρχείο.  Επίσης δεν αναφέρονται τα αρχεία του ΙΟΜ & ΕΟΑ, εάν παραμένουν στην ΕΡΤ ΑΕ, πρέπει  να διευκρινιστεί.

10. Στα μέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της περιλαμβάνονται ιδίως:

α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική εκπομπή,

 β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής  για ψηφιακή εκπομπή,

γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό,

 δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,

 ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,

στ) n παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,

ζ) η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία, η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικού υλικό τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης,

θ) η προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από προμηθευτές προγράμματος,

Σχόλιο Στο άρθρο 2 παρ. 10 η εισαγωγή της νέας περίπτωσης «θ» (προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από προμηθευτές προγράμματος) είναι αναγκαίο να συνοδευθεί από ορισμένο περιορισμό ως προς το ύψος της εν λόγω προμήθειας σε σχέση με το πρόγραμμα της Ε.Ρ.Τ.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει εισηγηθεί ότι τέτοιες προμήθειες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 35% του προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. δηλαδή το 65% ( περιλαμβανομένων των ειδησεογραφικών εκπομπών) να είναι εσωτερική παραγωγή .

ι) η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επεξεργασίας μεταφοράς οπτικοακουστικών υπηρεσιών και του συναφούς εξοπλισμού που καθιστούν τεχνικά εφικτή την εκπλήρωση του σκοπού της και η προμήθεια, χρήση και μίσθωση των σχετικών υπηρεσιών που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία των υποδομών της, στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το νόμο και

ια) η δημιουργία και αξιοποίηση οποιωνδήποτε τεχνικών υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού, μέσω των οποίων είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της και γενικά η εκμετάλλευση τεχνολογιών αιχμής, καθώς και προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τρόπο.

11. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 (Α 161) για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας, εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.»

Σχόλιο Η αναφορά στο άρθρο 3 παρ. 11 εκχώρησης συχνοτήτων στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο χρήζει εξειδίκευσης. Οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ με την παράνομη κατάργησή της μεταβιβάσθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και εν συνεχεία (μέρος αυτών) στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ. Δεν προκύπτει ποια είναι η συνολική αντιμετώπιση του θέματος πρέπει να αναφερθεί : όλες οι συχνότητες ραδ/κες και τηλ/κες συχνότητες που λειτουργούσε η πρώην ΕΡΤ ΑΕ καθώς και 2,5 πολυπλεξίες για το ψηφιακό σήμα.

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου

1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης, και της συνεργασίας των λαών.

2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου, την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών. Μέσω των εκπομπών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. προβάλλονται θέματα που αφορούν στην προστασία των θυμάτων εγκλημάτων κατά της   γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εμπορίας ανθρώπων και ρατσιστικής βίας. Προβάλλονται, επίσης, θέματα που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία των μειονοτήτων και της διαφορετικότητας.

3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών.

4. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπομπών προβάλλεται η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, δίνοντας τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους πνευματικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να προβάλλουν το έργο και της ιδέες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.

Σχόλιο   εδώ πρέπει να τονιστεί η συμβολή της ΕΡΤ και στον πολιτισμό και στη στήριξη  του, όλα αυτά τα χρόνια, έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να προβλέπετε ένα ποσό από το ανταποδοτικό τέλος, για το κέντρο κινηματογράφου και για νέους ντοκιμαντερίστες.

5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάξεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.

6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναλαμβάνει την αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων, καθώς και των υποψηφίων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των προγραμματικών θέσεων όλων των κομμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.

Άρθρο 4

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», αντικαθίσταται ως «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε».

Άρθρο 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ.8 του ν.4262/2014 (Α΄114), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ (3,00 Ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη, και απόδοση του αναλογούντος ποσού στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μέσα στον δεύτερο μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:

α) το Ελληνικό Δημόσιο,

β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους,

δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,

ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι και δέκα (10) Ευρώ μηνιαίως, στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών,  καθώς και τα νεκροταφεία,

ζ) οι παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, μπορεί να εξαιρούνται από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, ή από την αναπροσαρμογή αυτού, καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και να καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Σχόλιο Το άρθρο 5προβλέπει ότι το ανταποδοτικό τέλος δύναται να αναπροσαρμόζεται με ΚΥΑ. Θεωρούμε ότι λόγω της φύσης του ανταποδοτικού τέλους ο ορισμός και η αναπροσαρμογή του πρέπει να τελείται με τυπικό νόμο της Βουλής (και όχι με ΚΥΑ).

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Άρθρο 6

Το άρθρο 7 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη κάθε χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής., δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εκ των οποίων το ένα έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.

ΣχόλιοΜε το άρθρο 7 παρ. 1 αναπαράγεται το φαινόμενο της διαρχίας στη Διοίκηση της Εταιρείας, με διαχωρισμό της ιδιότητας του Προέδρου ΔΣ (χωρίς ουσιαστικά αρμοδιότητες) και του Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο είχε αποδειχθεί προβληματικό κατά τη λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ.

Επίσης  προβλέπεται εσφαλμένα ως υποχρεωτική η εκλογή από τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. ενός εργαζομένου που να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα, ως ένα από τα δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ.(μιας ειδικότητας από τις 110 που υπηρετούν στην ΕΡΤ ) Πέραν του ότι ο εν λόγω περιορισμός συνιστά αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη συνδικαλιστική ελευθερία των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. (καθώς οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να εκλέξουν λ.χ. δύο εκπροσώπους τους από τους οποίους ουδείς να μην έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα ή αντιθέτως και οι δύο να έχουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα, κατ’ ελεύθερη επιλογή τους και χωρίς να τους επιβάλλει ο Νόμος μία τέτοια… ποσόστωση), ο εν λόγω περιορισμός είναι αντίθετος και προς τη νομοθεσία για την ανάδειξη συνδικαλιστικών εκπροσώπων καθώς άγει υποχρεωτικά σε συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη εκπροσώπων εργαζομένων με περισσότερα ψηφοδέλτια.

2. Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1, επιλέγονται ως εξής: ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία διατυπώνει τη γνώμη της με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.

3. Τα μέλη της περ. δ’ της παρ.1 εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Σχόλιο Στο άρθρο 7 παρ. 3 δεν αναφέρεται ότι τις εκλογές για τους εκπροσώπους των εργαζομένων της διενεργεί η αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Εταιρεία με έξοδα της επιχείρησης απολογιστικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μετά την τήρηση των διαδικασιών των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω υπό την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των εργαζομένων ή την αναπλήρωση τυχόν παραιτηθέντος ή ελλείποντος της αυτής κατηγορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως χωρίς τα μέλη αυτά.

Σχόλιο το κρίσιμο διάστημα δηλαδή της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ και των κανονιστικών διατάξεων που θα την διέπουν οι εργαζόμενοι δεν θα είναι παρόντες !

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχόλιο Το άρθρο 7 παρ. 5 δεν δύναται να απαγορεύει την ανανέωση της θητείας πέραν της μίας φοράς για τα αιρετά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, καθώς η ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων αφορά μόνο στους ίδιους κατά την άσκηση της συνδικαλιστικής τους ελευθερίας.

6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη: α) Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, β) Με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γ) Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δ) Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και του προσώπου που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.

Σχόλιο Πρωτοφανές είναι το τιθέμενο με το άρθρο 7 παρ. 6 εδ. γ’ ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους ΔΣ της Εταιρείας και μέλους ΔΣ συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της Εταιρείας και ενώσεις εργαζομένων της Εταιρείας. Αποτελεί πρόδηλη παρέμβαση στην αυτονομία και ελευθερία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και της ελευθερίας τους στην επιλογή εκπροσώπων τους στο ΔΣ της Εταιρείας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα της διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που από το Καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία δεν ανατίθεται στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο της Εταιρείας, ιδίως δε αποφασίζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, επιλέγει τα πρόσωπα που καλύπτουν θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το Καταστατικό και τους σχετικούς Κανονισμούς της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό την σύνταξη εισηγήσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Σχόλιο Στις επιτροπές και ομάδες εργασίες κατά το άρθρο 7 παρ. 7 πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον το μήνα και σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Διευθύνων Σύμβουλος με τον προσφορότερο κατά τη κρίση του τρόπο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σχόλιο Η σύγκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 7 παρ. 8 δεν πρέπει να απευθύνεται με κάθε μέσο αλλά πρέπει να ορισθεί συγκεκριμένος τρόπος σύγκλησης Δ.Σ., ορισμού θεμάτων ημερησίας διάταξης, κατάθεσης εισηγήσεων προς λήψη αποφάσεων Δ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, υποστήριξη των εισηγήσεων με σχετικά έγγραφα κ.ο.κ. ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για τα θέματα επί των οποίων θα καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις.

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μέλος του ως αναπληρωτή του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται επίσης το χρονικό διάστημα και οι λόγοι της αναπλήρωσης.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους αναφορικά με την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας μετά από διαβούλευση ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Σχόλιο Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας, κατά το άρθρο 7 παρ. 10, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμά της και την επίτευξη του σκοπού της. Η αναφορά στην εν λόγω διάταξη σε διαβούλευση του Δ.Σ. της Εταιρείας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων δεν είναι ορθή, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μετέχουν στο Δ.Σ. της με δύο εκ των επτά μελών. Απαραίτητη είναι η διαβούλευση με εκπροσώπους που ορίζονται από την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Εταιρεία. Επίσης δεν αναφέρεται γιατί αυτό το στρατηγικό σχέδιο κατατίθεται στον Υπουργό Επικρατείας, για έγκριση; για ενημέρωση; δεν αναφέρει επίσης που απολογείται ο Διευθύνων Σύμβουλος αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου ( στον Υπουργό που κατατίθεται αυτό; στη Γεν. Συνέλευση; στη Βουλή, στο ΕΣΡ;) και  τι προβλέπεται αν οι στόχοι δεν επιτευχθούν χωρίς να υπάρχει επαρκώς αιτιολογημένη αιτία ή ανωτέρα βία;

11. α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων της ΕΡΤ ΑΕ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους. Β) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από Εισήγηση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΕΡΤ Α.Ε. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Γ) Μετά από Εισήγηση των Γενικών Διευθυντών ή κατά περίπτωση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχόλιο Η πρόβλεψη της  παραγράφου 11 στο άρθρο 7, για τον ορισμό των προϊσταμένων χωρίς καμία απολύτως διαδικασία και κανένα κριτήριο, αλλά κατά την απόλυτη κρίση των εκάστοτε ανωτέρων οργάνων της Εταιρείας, είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη. Το ίδιο ισχύει για την πρόβλεψη απόλυτης διακριτικής ευχέρειας στον ορισμό της διάρκειας θητείας των εν λόγω προϊσταμένων. Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει επισημάνει ότι είναι αναγκαία λειτουργία Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ) της Εταιρείας, η οποία θα ορίζει επακριβώς αυτά τα ζητήματα, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Εταιρείας. Μέχρι την κατάρτιση ενδεχομένως νέου ΓΚΠ, μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρείας και της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων σε αυτή, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει τονίσει ότι είναι αναγκαίο να λειτουργήσει ο ΓΚΠ/ΕΡΤ ως ίσχυε μέχρι την 11.06.2013.

12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η ως άνω αμοιβή και αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτερες αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται για Διευθύνοντες Συμβούλους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3429/2005. Η ανωτέρω αμοιβή και η αποζημίωση μπορούν να αναπροσαρμόζονται με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

Σχόλιο Στο άρθρο 7 παρ.12 πρέπει να προστεθεί ότι τα εκλεγμένα μέλη από τους εργαζόμενους στο Δ.Σ της ΕΡΤ Α.Ε, δεν δικαιούνται καμιάς αποζημίωσης. Στα μέλη του Δ.Σ τους παρέχεται απρόσκοπτη πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρίας και θα τους παρέχεται κάθε μέσον και η όποια υλικοτεχνική υποδομή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού που υπηρετούν.

Άρθρο 8

Μετά το άρθρο 9 του ν. 4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «9 Α» με τίτλο «Διευθύνων Σύμβουλος», ως εξής:

«Άρθρο 9Α

 Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διοικεί την Εταιρεία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της. β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκώντας όλες τις σχετικές διευθυντικές αρμοδιότητες. γ) Καταρτίζει τους κανονισμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, εξαιρουμένου του Κανονισμού Εργασίας ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 1876/1990, όπως ισχύει. Εισηγείται επίσης της κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ο οποίος ακολούθως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του. ε) Καταρτίζει και εισηγείται το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα καθώς και το περιεχόμενο των ιστοτόπων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος. στ) Εκπροσωπεί την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.

2.Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητες του. Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Σχόλιο επέρχεται υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ούτως ώστε παραμένει ασαφές ποίες αρμοδιότητες απομένουν στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας στο οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι εργαζομένων .

Δεδομένου ότι το Σχέδιο Νόμου δεν συνοδεύεται από Καταστατικό της Εταιρείας, προκύπτει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει απεριόριστη εξουσία και ευθύνη για τις δικαιοπραξίες της Εταιρείας ανεξαρτήτως φύσης και οικονομικού αντικειμένου τους. Αναγκαίος ο καθορισμός αρμοδιοτήτων μελών του Δ.Σ. τουλάχιστον βάσει ύψους οικονομικού αντικειμένου ενεργειών και συναλλαγών.

Τα προγράμματα ραδιοφώνου και τ/ο καθώς και το περιεχόμενο των ιστοτόπων πρεπει να καταρτίζονται από τους Γενικούς Δ/ντες ή τους καθ’ ύλην αρμόδιους .

Η αναφορά στο άρθρο 8 παρ. 1 περ. γ’ σε κατάρτιση των Κανονισμών της Εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο παραπέμπει στο άρθρο 14 και θα σχολιασθεί εκεί.

Στο Σ/Ν προβλέπονται σε επιμέρους διατάξεις διάφοροι Κανονισμοί της Εταιρείας, ενώ αφενός δεν υφίσταται πρόβλεψη του Καταστατικού της Εταιρείας (ούτε ενσωμάτωσή του στο Σ/Ν) αλλά ούτε ορίζεται ποιο θα είναι το ρυθμιστικό περιεχόμενο του κάθε Κανονισμού. Έτσι, με το άρθρο 8 (κατά τη νέα αρίθμηση) προστίθεται πρόβλεψη για «Κανονισμό Εργασίας» και «Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου» οι οποίοι ωστόσο πουθενά δεν εξειδικεύονται.

Άρθρο 9

Το άρθρο 10 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εποπτεία - Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.

2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποβάλλει στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την διαφάνεια στη χρήση του ανταποδοτικού τέλους.

4. Ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις σχετικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. .

Άρθρο 10

Το άρθρο 11 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί συμβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράμματος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχόμενου του προγράμματος, προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των προβλεπομένων προγραμματικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προς το σκοπό της αξιολόγησης των υπηρεσιών και της βελτίωσης της ποιότητας της λειτουργίας της. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο συγκεκριμένος αριθμός των μελών των συμβουλίων, οι θεσμοί και οι κοινωνικές συλλογικότητες που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία τους»

Σχόλιο είναι  εντελώς ασαφές και σίγουρα θα απαξιωθεί όπως οι ΑΣΚΕ .

Άρθρο 11

Το άρθρο 14 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κανονισμοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, προμήθειας προγράμματος, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται ύστερα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλιο άρθρο 11. Δεν είναι δίκαιο και σωστό πάνω από όλα, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ των οποίων αναβιώνουν οι συμβάσεις τους αυτό να αφορά την επαναπρόσληψη τους μόνο. Η αναβίωση των συμβάσεων πρέπει να έχει σαν ακρογωνιαίο λίθο τα κανονιστικά και θεσμικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, που έχουν επικυρωθεί μετά από την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

Καταργούνται  όλες οι ΣΣΕ που η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι είναι ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ !

Δεν είναι νοητό ο Κανονισμός Προσωπικού της Εταιρείας να καταρτίζεται μονομερώς με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν απλής (και μη δεσμευτικής) διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στην Εταιρεία.

Ο Κανονισμός Προσωπικού πρέπει να αποτελεί προϊόν της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, κατόπιν θεσμοθετημένης διαπραγμάτευσης, η οποία θα καταλήγει σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η διαπραγμάτευση και η κατάρτιση της εν λόγω Σ.Σ.Ε. πρέπει να τελείται μεταξύ της Εταιρείας και της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία.

Επίσης, η διαβούλευση για τους λοιπούς Κανονισμούς της Εταιρείας (Εσωτερικής Λειτουργίας, Προμηθειών και Υπηρεσιών κ.ο.κ.) πρέπει να τελείται με την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Εταιρεία.

Άρθρο 12

Το άρθρο 15 του ν.4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4203/2013 (Α΄235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν.4279/2014 (Α΄158), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, με εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, όπως ισχύουν.

2. Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και των αρμοδίων κατά το νόμο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

Σχόλιο Όπως και παραπάνω. σημειώθηκε, η κατάρτιση της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.  πρέπει να τελείται μεταξύ της Εταιρείας και της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία.

Η αναφορά στο άρθρο 12 παρ. 2 στην τήρηση ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών πρέπει σ’ αυτό το άρθρο να επαλειφθεί. Δεν μπορεί εσαεί και σε νόμο να αποτυπώνονται οι μνημονιακές λογικές του παρελθόντος, άλλωστε στην ΕΡΤ ΑΕ αποφασίζει για τον προϋπολογισμό και τα έσοδά της ο μέτοχος και ο υπουργός επικρατείας( δηλ. η κυβέρνηση ) το δε παραγόμενο έργο της ΕΡΤ ΑΕ ενώ είναι πολύτιμο, και άπτεται της δημοκρατίας  δε μπορεί να είναι μετρήσιμο.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να προσλάβει προσωπικό και με συμβάσεις έμμισθης εντολής μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι όροι του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού αυτού, οι οποίοι γνωστοποιούνται στην ανωτέρω δημόσια πρόσκληση, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος απασχολείται αποκλειστικά στην εταιρεία Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

5. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»

Σχόλιο  εδώ προβλέπετε ότι από την ΕΡΤ δεν θα σταματήσουν ΠΟΤΕ οι εργολάβοι και οι εργολαβίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία. Διεκδικούμε για όλουςμόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς σκλάβους και αφεντικά. Είναι κρίμα η ΕΡΤ που καλείται να προάγει τα πανανθρώπινα ιδεώδη να είναι το κακό παράδειγμα.

Άρθρο 13

Στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013, όπως ισχύουν, όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» αντικαθίσταται με τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».

Σχόλιο Σημαντικά περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεταβιβάσθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της ΚΥΑ 2/  11.06.2013 για την κατάργησή της. Πρέπει να προβλεφτεί  ρύθμιση για τα εν λόγω ακίνητα για  να επιτευχθεί η επιστροφή τους στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε επειδή της είναι απαραίτητα.

Άρθρο 14

Μετά το άρθρο 16 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «16 Α» ως εξής:

«Άρθρο 16Α

1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις

που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι μισθοί του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4024/2011 (Α226), προκειμένου δε για δημοσιογράφους από την Κ.Υ.Α. 2/17805/0022 (Β662/21.3.2013)

Σχόλιο Τα προβλήματα που είχαν εντοπισθεί στην αρχική έκδοση του εν λόγω άρθρου στο Σ/Ν δυστυχώς όχι μόνο δεν αντιμετωπίσθηκαν, στην πλειονότητά τους, κατά τη δεύτερη έκδοση, αλλά και επιδεινώθηκαν:

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση παρά τις επισημάνσεις όχι μόνο της ΠΟΣΠΕΡΤ αλλά και πλήθους φορέων ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν δύναται να λειτουργεί υπό καθεστώς ΔΕΚΟ, όχι μόνο δεν απένταξε αυτήν από το καθεστώς των ΔΕΚΟ, αλλά και ρητώς πλέον εντάσσει αυτή στο σχετικό νομικό και μισθολογικό καθεστώς.

Αυτή η ρύθμιση είναι αλυσιτελής, καθώς δεν θα επιτρέψει στην (νέα) Ε.Ρ.Τ. να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης’

Σε καμμία περίπτωση δεν είναι δικαιολογημένη η άνιση μισθολογική μεταχείριση που προβλέπει το Σ/Ν μεταξύ αφενός δημοσιογράφων και αφετέρου όλου του λοιπού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Η εξαίρεση των δημοσιογράφων από το ενιαίο μισθολόγιο, με ρητή παραπομπή στην Κ.Υ.Α. 2/17805/0022 (η οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο μάλιστα αποκτά ισχύ τυπικού νόμου!) δεν δικαιολογείται αντικειμενικά και καταδεικνύει ότι αντιμετωπίζονται με δύο σταθμά οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αλλά επίσης, και ότι είναι νομικά εφικτή η μη ένταξη των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. στο ενιαίο μισθολόγιο, η οποία ωστόσο επιλέγεται από το Σ/Ν εν προκειμένω μόνο για το προσωπικό που δεν έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Η εν λόγω άδικη άνιση μεταχείριση επιτείνεται εάν ληφθεί υπόψη ότι στο συνολικό προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. αναλογούν πολλοί δημοσιογράφοι σε σχέση με το λοιπό προσωπικό (περίπου 1/3 έναντι 2/3), ούτως ώστε η προτεινόμενη ρύθμιση θα συνεπάγεται πρακτικά ότι το υπόλοιπο  προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. που δεν θα επαρκεί για να καλύψει στοιχειωδώς τις ανάγκες υποστήριξης  του  παραγόμενου έργου της Ε.Ρ.Τ., ακόμη και εάν εργάζεται συνεχώς και υπερωριακά, η υποαμειβή  τους δε  έναντι των άλλων συναδέλφων – πληναδέλφων   δεν θα είναι  ότι καλύτερο για την παραγωγικότητα και το μεράκι που χρειάζεται το λειτούργημα που επιτελούμε !.

 Οι  εργαζόμενοι δεν μπορούν να χωρίζονται σε πατρικίους και πληβείους, εκτός αν  η μια ειδικότητα  υπερτερεί των άλλων 110 της ΕΡΤ και δεν είμαστε όλοι συμμέτοχοι στο παραγόμενο προϊόν. Η πρόθεση σας για ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο αυτό είναι προφανείς και η αντιπαλότητα δεδομένη μεταξύ των εργαζομένων γι αυτό  και πρέπει  να επαλειφθεί η πρόταση <<οι μισθοί του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4024/2011 (Α226), προκειμένου δε για δημοσιογράφους από την Κ.Υ.Α. 2/17805/0022 (Β662/21.3.2013)>>

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να  διατηρήσουν ότι ίσχυε  τον τελευταίο μήνα πριν την ομαδική παράνομη απόλυση τους , της 11.06.2013 (ήτοι την 01.05.2013) οι αυτοί μισθολογικοί, βαθμολογικοί και εν γένει εργασιακοί όροι, περιλαμβανομένου του κανονιστικού πλαισίου, για τους εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ των οποίων οι εργασιακές σχέσεις αναβιώνουν δυνάμει της εν λόγω διάταξης, ως εξής (προτεινόμενη προσθήκη με υπογράμμιση):

«1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τους αυτούς μισθολογικούς και λοιπούς εργασιακούς όρους ως ίσχυαν την 01.05.2013 και με το αυτό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου με αναγνώριση του πλήρους χρόνου υπηρεσίας του εν λόγω προσωπικού στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από την αρχική του πρόσληψη σε αυτή, με οποιαδήποτε σύμβαση πρόσφερε τις υπηρεσίες του και ως προς όλες τις έννομες συνέπειες.»

Εάν δεν συμπεριληφθεί η υπογραμμισμένη προσθήκη, θα υπάρξει ένταξη του προσωπικού με το μνημονιακό Νόμο 4024/11, θα δημιουργηθούν μεγάλες ανισότητες τόσο στο μισθολόγιο όσο και στην αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας (προβλέπεται δύο χρόνια  δοκιμαστικής υπηρεσίας; Συνολικά αναγνωρίζονται μόνο επτά έτη από το σύνολο πραγματικής προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου). Στο ήδη κουτσουρεμένο μισθολόγιο έως 45% από το 2007 και  την ακραία  εντατικοποίηση, η εφαρμογή του Ν4024/11 θα επιφέρει νέες μειώσεις έως και 25% ανισομερώς σε εργαζόμενους  με την ίδια ειδικότητα αλλά με διαφορετική υπηρεσιακή μονάδα. Κάτι τέτοιο αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος που αναφέρει ρητά ίση αμοιβή για ίδια εργασία και καταργεί όλες τις ΣΣΕ, που έχουν συναφθεί σε αντίθεση με τις εξαγγελίες και τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Επιπλέον γίνεται άλλος ένας μνημονιακός διαχωρισμός απαράδεκτος για την ισονομία ισοπολιτεία και δικαιοσύνη, που πρεσβεύει η σημερινή αντιμνημονιακή Κυβέρνηση με τους συναδέλφους δημοσιογράφους με τους οποίους δεν μας χωρίζει τίποτα πλην όμως διατηρούν το ίδιο οικονομικό και εργασιακό καθεστώς της 1/5/2013 (πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ) και αναρωτιόμαστε και με τους άλλους εργαζόμενους που μοχθούν νυχθημερόν για την επίτευξη του ίδιου σκοπού γιατί αυτός ο διαχωρισμός ; αυτό το μένος ;

Αυτή η πολυπλοκότητα με τις μεγάλες αδικίες που δημιουργούσε  καθώς και με τις ειδικότητες των εργαζομένων <<συνεχούς πυράς>> και 24ωρου βάρδιας που θα έπρεπε να ενταχτούν εκτός ή  εντός μισθολογίου καθιστούσε ανέφικτη την εφαρμογή του και γι’ αυτό διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις δεν το εφάρμοσαν αν και θα το ήθελαν πολύ γιατί ήταν η αιχμή του δόρατος τους.

Σε αυτό το άρθρο και με τον ίδιο τρόπο πρόσληψης , πρέπει να συμπεριληφθούν και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου που δούλευαν στην ΕΡΤ  πριν το «μαύρο» και έκαναν την επιλογή να παραμείνουν στον αγώνα καθώς και οι συνάδελφοι των καταργημένων οργανισμών ΙΟΜ & ΕΟΑ που είναι περίπου 15 έμπειροι συνάδελφοι με εξειδίκευση στο αντικείμενο του αρχείου.

Επίσης πρέπει να προβλεφτεί η πρόσληψη συμβολικά μικρού αριθμού αλληλέγγυων συμφώνα με τα τυπικά τους προσόντα και με τις ανάγκες τις ΕΡΤ, που πανελλαδικά βοήθησαν να κρατηθεί  ανοιχτή η ΕΡΤ.

Να ύπαρξη μέριμνα  για τις οικογένειες (πρόσληψη ενός μέλους Α βαθμού ) των 18 νεκρών μας.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν: α) εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση, β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν από τους εργαζομένους που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος, για την περίοδο μέχρι την από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναβίωση των συμβάσεών τους. γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.

Σχόλιο Η αντικατάσταση της αναφοράς σε «εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις» στη δεύτερη έκδοση της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, αντί για «μισθούς υπερημερίας» (όπως είχε στην αρχική έκδοση) σημαίνει, όπως φαίνεται, υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την σαφή θέση και δέσμευσή της μέχρι τούδε ότι όλοι οι (παρανόμως) απολυμένοι εργαζόμενοι της Ε.Ρ.Τ. την 11.06.2013 επανέρχονται στις θέσεις εργασίας τους και λαμβάνουν μισθούς υπερημερίας για το διάστημα που έχει μεσολαβήσει (προς τους οποίους βεβαίως συμψηφίζονται αποζημιώσεις απόλυσης και κάθε άλλη αποδοχή έλαβαν κατά το εν λόγω μεσοδιάστημα). Η (αρχική) σαφής αναφορά σε μισθούς υπερημερίας, που συνδέεται με την αναγνώριση από την Πολιτεία των απολύσεων της 11.06.2013 ως καταχρηστικών και παρανόμων και επομένως ακύρων, αντικαθίσταται από την ασαφή αναφορά σε εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις, δηλ. σε απαιτήσεις οι οποίες έχουν εγερθεί από τους απολυμένους και εκκρεμούν – χωρίς να προσδιορίζεται πού εκκρεμούν. Τέτοια υποβάθμιση ωστόσο δεν είναι συμβατή με την έννοια και το περιεχόμενο του όρου της «αναβίωσης» των εργασιακών σχέσεων.

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται: α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι (μετακλητοί υπάλληλοι). β) όσοι γνωστοποιήσουν με έγγραφη δήλωση τους στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της σύμβασης εργασίας τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ή όσοι δεν εμφανιστούν προς ανάληψη των καθηκόντων τους μέσα στην προθεσμία αυτή. γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Πλήρης είναι η σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα με τις απώτατες χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

Σχόλιο Στο άρθρο 14 παρ. 3 η προθεσμία των 20 ημερών είναι μικρή. Προτείνεται να τεθεί  προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών.

 Η πρόβλεψη στην παρ. 3 (γ) του άρθρου 14 (κατά τη νέα αρίθμηση) ότι εξαιρούνται της αναβίωσης της εργασιακής τους σχέσης όσοι έχουν λάβει όχι μόνο πλήρη αλλά και μειωμένη σύνταξη είναι αδικαιολόγητη αλλά και άδικη για πλήθος εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. οι οποίοι αναγκάσθηκαν για λόγους βιοποριστικούς να λάβουν μειωμένη σύνταξη ενόσω ήταν παρανόμως απολυμένοι και τώρα με την εισηγούμενη ρύθμιση τους στερείται το δικαίωμα επανένταξής τους στην εργασία ώστε να διεκδικήσουν πλήρη σύνταξη.

Επίσης δεν προβλέπετε τίποτα για τους πρώην εργαζόμενους και νυν  συνταξιούχους με άμισθη εντολή που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από την ΝΕΡΙΤ με ανάθεση υποθέσεων .

4. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών λύονται αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικατάστασή τους εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμειβόμενοι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους.

Σχόλιο   για  να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε χωρίς ρεβανσισμούς και αντιπαλότητες και με προσήλωση στο έργο μας πρέπει η αντικατάσταση των ανωτέρω να γίνει άμεσα.

5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου έχει την ευθύνη εντός τριμήνου από την συγκρότησή του σε σώμα και την πρώτη συνεδρίασή του να καταρτίσει τα ακόλουθα: α) τη Συμφωνία Αρχών, κατόπιν διαβούλευσης με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., β) το Καταστατικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του Κανονισμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δ) τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ε) το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Σχόλιο Άρθρο 14 Α παρ. 5 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής

«Οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τους αρχικούς κανονισμούς του ιδίου άρθρου. ¨Έως την κατάρτισή τους, ισχύουν οι κανονισμοί λειτουργίας της ΕΡΤ πριν την 11/6/2013. Δηλαδή ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, ο Υπηρεσιακός Οργανισμός, ο Κανονισμός Προμηθειών και λοιποί κανονισμοί, καθόσον μέρος δεν είναι αντίθετοι με  τον παρόντα νόμο.

Επίσης, έως την υπογραφή νέων Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με την ΕΡΤ και της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία. ισχύουν οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ΕΡΤ πριν την 11/6/2013.

Οι εργαζόμενοι που θα επιστρέψουν στην ΕΡΤ τοποθετούνται στη θέση που κατείχαν πριν την 11/6/2013, έως την κατάρτιση νέου Υπηρεσιακού Οργανισμού»

Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας από το πρώτο Δ.Σ. της, κατά το άρθρο 7, πρέπει όπως και ανωτέρω  σημειώθηκε, να τελείται με συμμετοχή της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην Εταιρεία.

Η πρόβλεψη στην παρ. 5 του άρθρου 14 ότι το πρώτο Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούται εντός τριμήνου από τη συγκρότησή του σε σώμα να καταρτίσει τη Συμφωνία Αρχών, τους Κανονισμούς της Εταιρείας κ.ο.κ., δεν συνοδεύεται από πρόβλεψη έννομης συνέπειας παράλειψης κατάρτισης αυτών εντός της εν λόγω προθεσμίας.

6. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ελέγχει το σύνολο των σε ισχύ συμβάσεων και δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η θητεία των οποίων εκκινεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν φέρουν ευθύνη για θέματα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.

7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) , όπως ισχύει, το έργο δε της διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας ο ειδικός διαχειριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονομικών.

Σχόλιο να αρθεί η ασυλία των διαχειριστών

8. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που απαιτούνται για την κάλυψη του δικτύου της υποχρεούται μέχρι την 30.10.2015 να καταθέσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση άδειας οι εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

9. Η μεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

10. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τρεις (3) ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει πόρισμα στους Υπουργούς Οικονομικών, Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Με  την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η αποζημίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επιτροπής. »

Άρθρο 15

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 12, 13 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4173/2013, όπως ισχύουν.

Άρθρο 16

Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση ως εξής: «Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει και ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας.

Σχόλιο Η πρόβλεψη στο άρθρο 16 (κατά τη νέα αρίθμηση) για έννομο συμφέρον του αρμοδίου Υπουργού Επικρατείας για λύση εταιρείας Μ.Μ.Ε. πρέπει να συνοδεύεται από προσθήκη ότι ειδικώς για τη λύση (ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάργηση) της (νέας) Ε.Ρ.Τ., ως δημόσιας επιχείρησης ραδιοτηλεόρασης, απαιτείται έκδοση τυπικού νόμου από τη Βουλή.

Άρθρο 17

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κύριε πρόεδρε, κύριε υπουργέ, Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Όλες οι πιο πάνω αντιρρήσεις  δεν είναι κακοπροαίρετες ούτε «συντεχνιακές». Δεν αφορούν στην εξυπηρέτηση ατομικών και ιδιοτελών μου σκοπιμοτήτων. Ευθύς εξ’ αρχής δήλωσα και ξαναδηλώνω ότι αν «το πρόβλημα είναι ο Καλφαγιάννης»  δηλώνω από σήμερα ότι δεν θα ζητήσω την επαναπρόσληψή μου στην ΕΡΤ. Αρκεί η δικαίωση και  η επαναπρόσληψη των συναδέλφων μου να είναι και μισθολογικά και κανονιστικά  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΝΑΒΙΩΣΗ της εργασιακής τους σχέσης δηλαδή των εργασιακών και μισθολογικών τους δικαιωμάτων ! Αλλιώς το μαύρο του Μνημονίου θα έχει αφήσει την σκιά του γκρί στην νέο ξεκίνημα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης την οποία όπως αποδείξαμε με τον συγκλονιστικό αγώνα της ERT OPEN είμαστε ΟΛΟΙ αποφασισμένοι να τιμήσουμε με την εργασία το μυαλό και τα χέρια μας φέρνοντας στη θέση που της αξίζει, κάνοντας περήφανους λαό και πολιτική ηγεσία για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην εργασία που σε λίγες ώρες θα γίνει ελπίζουμε  ξανά πραγματικότητα όχι μόνο  στο Ραδιομέγαρο αλλά και σε κάθε απόμακρη γωνιά της Πατρίδας   !

Αποδείξαμε σε όλους ότι η πραγματική περιουσία της ΕΡΤ δεν ήταν τα κτίρια, δεν ήταν οι συχνότητες δεν ήταν ο εξοπλισμός , είναι οι άνθρωποί της. Αυτοί οι άνθρωποι  που με ψυχή και καρδιά, με τόλμη και αποφασιστικότητα, με δάκρυ και αίμα με 18 νεκρούς σε έναν πόλεμο δίχως όπλα μείναμε όρθιοι με αξιοπρέπεια μέχρι τη ΝΙΚΗ.

 Μην προσπαθείτε να μας τσαλακώσετε η αξιοπρέπεια δεν παζαρεύετε η ΝΙΚΗ είναι δική μας και δεν την χαρίζουμε σε κανέναν και όπως λέει ο ποιητής « …εμείς γονατίζουμε μονάχα μπροστά στους νεκρούς μας».


Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20/04/2015 - 23:23