Επιδοτούμενο Σεμινάριο Πιστοποίησης Ειδικοτήτων 1.700 € - ανακοίνωση του εργατικού κέντρου Ελευσίνας

Πληροφορίες για τις ειδικότητες και το διαδικαστικό σκέλος των αιτήσεων, από το εργατικό κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Σεμινάριο Πιστοποίησης Ειδικοτήτων 1.700 €

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής θέλοντας να στηρίξει τους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής συμμετέχει στο πρόγραμμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά με τίτλο « επαγγελματική Κατάρτιση, συμβουλευτική Υποστήριξη, Πιστοποίηση Τεχνικής Ικανότητας, 2.500 επαπειλούμενων με ανεργία, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007- 2013 « ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» ( ΟΠΣ 488597) και χρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα (1) από τα 11 προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αφορούν στις εξής ειδικότητες, ανεξάρτητα από το αν τις είχαν πραγματοποιήσει στο παρελθόν:

    Τεχνικός συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
    Τεχνίτης Ελασματουργός
    Τεχνίτης σωληνουργός
    Τεχνίτης εργαλειομηχανών
    Τεχνικός – Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού & αυτομάτου Ελέγχου
    Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων ( Αμμοβολιστής- Υδροβολιστής)
    Τεχνίτης Ξυλουργός
    Τεχνίτης Ψυκτικός
    Τεχνίτης Μόνωσης
    Τεχνίτης Ικριωμάτων
    Χειριστής κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων Έργου

Κάθε Πρόγραμμα κατάρτισης διαρκεί 250 ώρες ( 200 ώρες διδασκαλία στην αίθουσα και 50 ώρες Πρακτική).

Την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής και της Κατάρτισης , ακολουθεί η διαδικασία της Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας του ωφελούμενου στην ειδικότητα στην οποία καταρτίστηκε.

Ο συμμετέχων λαμβάνει Εκπαιδευτικό επίδομα 7€ ανά ώρα κατάρτισης, μικτά, υπό την προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσε Κατάρτιση και συμβουλευτική, και έλαβε μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Εργαζόμενοι επαπειλούμενοι με ανεργία, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, συμβάσεις έργου, εκ περιτροπής απασχόλησης.

Ο τόπος απασχόλησης , όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, πρέπει να ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής, ώστε να καταχωρηθεί και να αξιολογηθεί η σχετική υποψηφιότητα.

    φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αιτούντος/της αιτούσης.
    φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ του αιτούντος/της αιτούσης για την οικονομική χρήση 1.1.2013- 31.12.2013
    Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος/της αιτούσης, η οποία περιέχει τα στοιχεία για τ χαρακτηριστικά της απασχόλησης  του αιτούντος/της αιτούσης και για τον τόπο απασχόλησής του/της.

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία που περιέχονται στις πρότυπες υπεύθυνες δηλώσεις για το έργο, όπως αυτές είναι αναρτημένες στον ισότοπο του Ε.Β.Ε.Π. (www.pcci.gr), οι οποίες διατίθενται και στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
    «Ατομικός ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ασφάλισης» του αιτούντος/της αιτούσης, από 1.1.2013 μέχρι 30.9.2014. Αφορά μόνον στους αιτούντες/τις αιτούσες, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
    φωτοαντίγραφο των εκδοθέντων παραστατικών («φύλλων») ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ Υπηρεσιών του αιτούντος/της αιτούσης, από 1.1.2014 μέχρι 30.9.2014. Αφορά μόνο στους αιτούντες/ στις αιτούσες, αυτοαπασχολούμενους.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από επιτροπή του Ε.Β.Ε.Π.

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο σεμινάριο μπορούν να πραγματοποιούν τις αιτήσεις τους στην γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, Χαριλάου 28 στην Ελευσίνα, στον 1ο όροφο, από τις 8:00 έως τις 14:30 και από τις 17:00 έως τις 19:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5546321, 210 5546237
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/06/2013 - 23:54