Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων στην ψηφιακή πραγματικότητα του 21ου αιώνα

Στόχος του έργου My e-Pal (πλήρης τίτλος «My e-Pal: Προαγωγή του ψηφιακού εθελοντισμού στους ηλικιωμένους») είναι να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των ηλικιωμένων, μέσω της παροχής καινοτόμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και παρεμβάσεων (δηλ. τον εθελοντισμό, τη βιωματική μάθηση, την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, τεχνικές ευημερίας) και με τη συμπερίληψη πόρων από τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μέσω αυτής της καινοτόμου και δια δραστικής προσέγγισης, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων, βοηθώντας τους στη χρήση νέων τεχνολογιών μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου ολιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις μαθησιακές τους απαιτήσεις.

Οι οργανισμοί «Connect Brussels», στο Βέλγιο, και  «Blocks Health and Social Care», στη Βουλγαρία, συνεργάστηκαν για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο μέσω μιας μικρής κλίμακας εταιρικής σχέσης Erasmus+ στην εκπαίδευση ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από την AEF-Europe. Η AEF είναι η Εθνική Γαλλόφωνη Υπηρεσία για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, υπεύθυνη για το τμήμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την προώθηση, υλοποίηση και διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Οι στόχοι του έργου «My e-Pal» ήταν υψηλοί και είχαν ως στόχο: α) τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νεαρών εθελοντών του έργου, β) βελτίωση του επιπέδου ζωής και της ευημερίας των ηλικιωμένων (60+), τα οποία επιδεινώθηκαν λόγω του lockdown και της αβεβαιότητας της πανδημίας, γ) ενίσχυση των ψηφιακών μαλακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων, δ) ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ευεξίας και της ενεργούς γήρανσης και ε) αναβάθμιση των χαρτοφυλακίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Κατά τη διάρκεια του ενός έτους, οι δύο οργανισμοί-εταίροι συνεργάστηκαν αρμονικά με απομακρυσμένο τρόπο για να καταλήξουν στα ακόλουθα αποτελέσματα, τα οποία υλοποιήθηκαν και στις δύο χώρες.

·         Ένα εγχειρίδιο για νέους εθελοντές προκειμένου να ασχοληθούν με ηλικιωμένους. Το Εγχειρίδιο θα διατεθεί στο κοινό για όλους τους πολίτες ή τους επαγγελματίες που επιθυμούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ηλικιωμένων ενηλίκων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Στο πλαίσιο του έργου, 20 εθελοντές εκπαιδεύτηκαν αρχικά στο Εγχειρίδιο και στη συνέχεια αξιολόγησαν το περιεχόμενό του, κάτι που βοήθησε την ομάδα να το βελτιώσει και να διαμορφώσει την τελική του έκδοση, η οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκε για τις παρεμβάσεις της τοπικής κοινότητας.

·         Παρεμβάσεις τοπικής κοινωνίας στη Βουλγαρία και στο Βέλγιο. Το περιεχόμενο του Εγχειριδίου χρησιμοποιήθηκε από νέους εθελοντές (18-30 ετών) για τη διοργάνωση τεσσάρων εργαστηρίων και την παροχή ποιοτικής και δια δραστικής εκπαίδευσης πληροφορικής σε ηλικιωμένους, γεφυρώνοντας έτσι στιγμιαία το χάσμα μεταξύ των γενεών και αφήνοντας ελπίδες ότι αυτή η παρέμβαση θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και θα αξιοποιηθεί από άλλους ακτιβιστές. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες προτύπων που παράγονται μέσω αυτών των παρεμβάσεων από τους εθελοντές μας, παρέχουν περαιτέρω ανατροφοδότηση και καθοδήγηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιοποιηθούν τον Απρίλιο του 2023 σε διάφορες ιστοσελίδες, ως μέρος των προωθητικών δραστηριοτήτων και δράσεων βιωσιμότητας του έργου.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

·          Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Έργου Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

·          Η ιστοσελίδα μου e-Pal: https://myepal.eu/

·          Η σελίδα του έργου στο Facebook e-Pal: https://www.facebook.com/myePalFosteringdigitalvolunteerismintheelderly

·          Ιστοσελίδα Connect Brussels: https://connectbrussels.eu/

·          Connect Brussels Facebook Page: https://www.facebook.com/ConnectBrussels

·          Blocks Facebook Page : https://www.facebook.com/BlocksHealthAndSocialCare