Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 27 Αυγούστου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Μία νέα κυβέρνηση καλείται να αναλάβει το πολιτικό κόστος των κακών χειρισμών που οδήγησαν τη νικήτρια Ελλάδα σε δεινή θέση τον Αύγουστο του 1922. ‘’Η νέα υπό τον εξ Ευβοίας πολιτευτήν Κυβέρνησις πώς θα δυνηθή ν’ αντιμετωπίση τον ενώπιόν της άθλον, ο οποίος και δι’ άλλους, ισχυροτέρους, θα ήτο ανυπολογίστως επίμοχθος;’’ Η αποκάλυψη της αλήθειας, παρά τη λογοκρισία στον Τύπο, αναδεικνύει ‘’εν και μόνον καθήκον […] Την μέριμναν διά την συντήρησιν της τάξεως’’. Λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της καταστροφής…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΜΕ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ

«Αλλ’ αν πρόκειται να διαδεχθώσι τους ηττημένους νεκροθράπτας της εθνικής τιμής και μωραίνοντες – υπνοβάται φύλακες της εσωτερικής τάξεως θα αντιδράσωμεν δι’ όλης ημών της ψυχής κατί του νέου συγκροτήματος. Η ανατροπή του και προ της εν τη Συνελεύσει εμφανίσεώς του θα είνε έργον υπέρ του Έθνους, υπέρ της Δυναστείας, υπέρ της κοινωνικής γαλήνης. Διότι βρυκολάκων υπολείμματα δεν αντικρύζουσι ζώσαν πραγματικότητα, όπως ούτε με παλαιάς καραμπίνας διεξάγονται μάχαι κατά πανόπλων διά πολυβόλων εχθρών»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ

«Η αλήθεια των εν Μικρά Ασία συμβαινόντων εγνώσθη ήδη, όσον και αν εζήτησε να την αποσιωπήση ηλιθίως επεμβαίνουσα η λογοκρισία του τύπου. Η γνώσις δε της πραγματικής καταστάσεως εν και μόνον καθήκον επιβάλλει σήμερον εις όσους Έλληνας έχουν ακόμη ασυσκότιστον από το πολιτικόν πάθος τον νουν και αμόλυντον την ψυχήν από τας αθεμίτους επιδιώξεις. Την μέριμναν διά την συντήρησιν της τάξεως»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΩΜΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

«Είναι βαρύ και επίμοχθον το έργον της νέας Κυβερνήσεως. Αλλ’ υπάρχει ελπίς ότι ο πατριωτισμός όλων των Ελλήνων δεξιώς, χειραγωγούμενος, θα επιτύχη όπως το Έθνος εξέλθη της δεινής κρίσεως με τας ολιγωτέρας, όσον είνε δυνατόν θυσίας. Και το έργον της εξομαλύνσεως της εθνικής περιπετείας δεν απόκειται μόνον εις την μέριμναν της νέας κυβερνήσεως. Είνε έργον το οποίον ανήκει σήμερον εις όλους τους Έλληνας. Συσπειρωθώμεν περί την νέαν Κυβέρνησιν χάριν της σωτηρίας της Πατρίδος»

ΕΘΝΟΣ

 • ΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ

«Οι πολιτευόμενοι, οίτινες, επιβάλλοντες σιγήν εις τα ατομικά των αισθήματα, εζήτησαν την συνεργασίαν του Ελευθερίου Βενιζέλου, δεικνύουν τον δρόμον, ον πρέπει ν’ ακολουθήση η Ελλάς. Αυτός μόνος, ο δημιουργήσας την μεγάλην Ελλάδα, δύναται να σώση ό,τι υπολείπεται»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΓΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΩΝ ‘’ΤΑΪΜΣ’’ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΔΟΘΗ ΚΑΜΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
 • ΤΙ ΑΞΙΟΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
 • Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΕΞΩ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 • ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΔΩΣΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

«Δεν δικαιούται η Κυβέρνησις, πρό τοιούτων κινδύνων, να σκεφθή κατά τας τραγικάς ταύτας ώρας, άλλο τι ειμή μόνον την Ελλάδα και να καλέση εις τον κοινόν υπέρ αυτής αγώνα, όλους τους Έλληνας και πρώτιστα εκείνον του οποίου, η υπογραφή μετά των υπογραφών του κ. Μιλλεράν και του κ. Λόϋδ Τζώρτζ είναι εις την Συνθήκην των Σεβρών»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΒΟΥΛΟΥΣ ΠΙΠΤΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥΣ

«Με την εγκεφαλικήν αρτηριοσκλήρωσιν, με την μεγάλην της φαυλοκρατίας σημαίαν, με το συνυπεύθυνον διά την εθνικήν απόγνωσιν, καλείται το Κράτος να ενισχύση το μέτωπον! Ο γενναίος μας στρατός ΕΠΡΟΔΩΘΗ. […] Αλλ’ έως πότε θα εμπαίζετε και θα τυραννήτε και θα βασανίζετε τον δυστυχισμένον αυτόν Λαόν; Θαυμάστε τους εκλεκτούς της 1ης Νοεμβρίου!»…

 • ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ…

ΕΣΤΙΑ

 • … ΕΚΑΜΑΝ ‘’ΠΛΗΓΗΝ’’

«Οι άτολμοι και οι δειλοί και οι άνανδροι εξηπάτησαν τον λαόν διά να λάβουν την εξουσίαν, τον εξηπάτησαν διά να τον συγκρατήσουν και προσπαθούν να των ξεπατώσουν και τώρα που φεύγουν πανικόβλητοι μετά την καταστροφήν. Με την συκοφαντίαν αυτήν ήλθον, με την συκοφαντίαν έμειναν, την συκοφαντίαν αφίνουν πίσω των»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΜΑΤΑΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Είνε Κυβέρνησις ματαία και ανωφελής. Και επειδή κατά την κρίσιμον ώραν ενός εσχάτου κινδύνου, παν μέτρον λαμβανόμενον οπωσδήποτε δέον να συντελή εις αποτροπήν του κινδύνου τούτου, παν δε άστοχον μέτρον συντελεί αναντιρρήτως εις επαύξησιν αυτού, δύναται να θεωρηθή ως γεγονός βέβαιον ότι η Κυβέρνησις ούτω καταρτιζομένη αντί να μειώση τον εθνικόν κίνδυνον, διά της αρνητικής της επιδράσεως θα επαυξήση αυτόν μέχρις ακροτάτου»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ – ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
 • ΤΑ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΜΕΤΡΑ
 • Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Αλλ’ η κωμωδία αυτή την οποίαν σκηνοθετεί από διετίας ο κ. Γούναρης πρέπει να τελειώση, διότι θα έχη πολύ τραγικήν λύσιν. Ο φαύλος αυτός κύκλος προσώπων εναλλασσομένων, διά να κατεργάζεται την καταστροφήν της Ελλάδος ο κ. Γούναρης, πρέπει να λήξη και να λήξη μάλιστα το ταχύτερον. Δεν είνε δυνατόν να καταδικασθή επ’ άπειρον ο λαός να βλέπη εν ατελείωτον πολιτικόν καρναβάλι»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Δεν είναι, όμως, κυβερνητική η κρίσις, την οποίαν διανύει η Χώρα σήμερον. Εις κρίσιν κυβερνητικήν ευρίσκεται από πολλού, αφού υπό τόσας κυβερνήσεις ήχθη εις το τελευταίον όριον της εθνικής ακυβερνησίας. […] Η νέα υπό τον εξ Ευβοίας πολιτευτήν Κυβέρνησις πώς θα δυνηθή ν’ αντιμετωπίση τον ενώπιόν της άθλον, ο οποίος και δι’ άλλους, ισχυροτέρους, θα ήτο ανυπολογίστως επίμοχθος; Το ερώτημα προβάλλεται αυθορμήτως»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Επί του παρόντος χρειάζεται Κυβέρνησις κύρους και επιβολής, διά να επιβάλη την τάξιν και ΕΞΥΓΙΑΝΗ την εσωτερικήν Διοίκησιν. Τούτο προέχει και εις τούτο πρέπει να επιδοθή το Στέμμα. Οι άνθρωποι του παρελθόντος δεν εμπνέουν ουδεμίαν εμπιστοσύνην εις τον Λαόν. Την δε Κυβέρνησιν του κ. Καλογεροπούλου την αποδέχεται ο Ελληνικός Λαός ως προσωρινήν τοιαύτην με την προϋπόθεσιν, ότι τώρα που εξέλιπεν η Μικρά Ασία είνε ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ να προβώμεν εις την οργάνωσιν του Εσωτερικού μετώπου»

 • ΔΙΑΤΙ Ο ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

«Εις την τραγικήν παραλίαν της Μικράς Ασίας, όπου εκτυλίσσεται αυτήν την στιγμήν η τελευταία πράξις του ανιστορήτου πολεμικού δράματος, το οποίον κινεί το αόρατον νήμα του στυγνού Πεπρωμένου των Αισχυλείων εμπνεύσεων, δεν εναυάγησαν μόνον πόθοι ελληνικοί από τους προσφιλεστέρους. Κινδυνεύει να ναυαγήση μαζύ των η Ανατολική πολιτική της Δυνάμεως εκείνης, η οποία το έτερον σκέλος της ακμής της και του μεγαλείου της στηρίζει εις την Προποντίδα και την Μεσόγειον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΑΜΕΣΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ) ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
 • ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
 • ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ – ΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ – ΑΙ ΝΗΟΩΙΑΙ – ΑΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΕΙΣ ΥΠΟΛΑΝΑΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

«Η εν Μικρά Ασία πολεμική περιπέτεια όσον και αν απέβη καταστρεπτική, δεν καταστρέφει δυστυχώς και το όλον τραγικόν ζήτημα από Ελληνικής απόψεως. Φοβούμεθα μήπως αποτελεί την αρχήν  μειζόνων δεινών. [….] Τα εφ’ ημίν διαβλέπομεν ταύτα εν τη ανεπαρκεία, εν τη ελλείψει των χρησίμων εις την ζωήν, αυτών  των τροφίμων»

Πηγή: ertnews.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27/08/2022 - 13:40