Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να φροντίζουν για τα αδέσποτα