Mάς κυβερνούν ανάξιοι καί επικίνδυνοι Ελληνες !

ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Υποψηφίου Βουλευτή στην Α’ ΑΘΗΝΩΝ με το κόμμα ¨ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ¨

                ΘΕΜΑ;Mάς  κυβερνούν ανάξιοι καί επικίνδυνοι Ελληνες!  

Α.Τό Αιγαίο Πέλαγος υπήρξε  η κοιτίδα τού Αιγαιακού πολιτισμού. Σύμφωνα,δέ,μέ τήν μυθολογία,τό όνομά 

του προέρχεται  από τόν Αιγέα, βασιλιά τής Αθήνας καί πατέρα τού Θησέα,ο οποίος έπεσε καί πνίγηκε στά 

νερά τού Πελάγους,από τόν Ναό τού Ποσειδώνα.Σήμερα,μέ τήν δική μας προδοτική αδράνεια,κινδυνεύουμε 

νά μάς τό λεηλατήσουν οι υποχθόνιοι <<γείτονές μας>.Ομως,τότε,αυτό θά σημάνει καί τόν εδαφικό 

ακρωτηριασμό τής πατρίδας μας.

Β.Μετά τήν αισχρή  Συμφωνία τών Πρεσπών,μεταξύ τών άλλων,καί  σχετικά μέ  τά εμπορικά σήματα τής Μακεδο

νίας μας,πού ιδιοποιούνται οι Σκοπιανοί,τώρα μάς έπληξε καινούργια εθνική ήττα μέ τό <<TurkAegean>>,δηλαδή,Τουρ

κοΑιγαίο>>.

Τό ιστορικό

Η κυβέρνηση,όχι μόνο άφησε τήν Τουρκία ανενόχλητη,νά αναγνωρίσει η ΕΕ,τό εμπορικό  σήμα <<TurkAegean>>,αλλά 

ακόμη καί σήμερα,επιχειρεί νά μάς παραπλανήσει.Μάλιστα,μετά από ένα ολόκληρο έτος,λέει, ότι τώρα, θά υποβάλει 

ένσταση κατά τής απόφασης.

Πιό συγκεκριμένα :

*Βάσει τών καταχωρημένων στοιχείων στό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας τής ΕΕ (EUTM), η Τουρκία κατέθεσε στίς 

16  Ιουλίου 2021,αίτηση,γιά τήν κατοχύρωση τού Εμπορικού σήματος<<TurkAegean>>.Η αίτηση δημοσιεύτηκε στίς 7

Σεπτεμβρίου.Η Ελληνική κυβέρνηση μπορούσε  νά καταθέσει  Αίτηση Ανακοπής σέ βάρος τής Τουρκικής Αίτησης 

εντός τριμήνου.

*Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής ΕΕ, η προθεσμία κατάθεσης τής Ανακοπής,διήρκεσε μέχρι καί τίς 7/12/21.Ομως,η Ελλάδα

ουδέποτε κατέθεσε τήν σχετική αίτηση, μέ αποτέλεσμα στίς 7/12/21 νά λήξει η προθεσμία πού είχαμε στή διάθεσή μας.

*Στίς 16/12/21 τό <<TurkAegean>>κατοχυρώθηκε από τήν Τουρκία καί τό σήμα δημοσιεύτηκε.Η καταχώρηση τού σήμα

τος  ισχύει μέχρι καί τίς 31/7/2031,οπότε καί λήγει η σχετική άδεια.

*Στά περιεχόμενα τού εγγράφου τού  σήματος αυτού,περιλαμβάνονται γιά τήν Τουρκία καί αρμοδιότητες Ερευνας καί 

Διάσωσης στό Αιγαίο(διακαής πόθος τής Τουρκίας).Ετσι στήν παράγραφο 39 τού Εγγράφου τής ΕΕ,γίνεται αναφορά 

σέ <<Επιχειρήσεις Διάσωσης οχημάτων καί αγαθών>>,στήν δέ 45η παράγραφο,γίνεται αναφορά σέ <<νομική διαδικα 

σία,γιά πνευματικά καί βιομηχανικά δικαιώματα,αλλά καί γιά παροχές υπηρεσιών Ασφαλείας σέ άτομα καί ιδιοκτησί

ες>>.

Γ.  Συνέπειες.

Η εξέλιξη αυτή πλήττει διεθνώς τό κύρος τής χώρας,ενώ υπονομεύει καί τίς προοπτικές τού Ελληνικού Τουρισμού, 

αλλά  καί τήν πορεία μιάς δύσκολης οικονομικής κατάστασης.Τό πλέον επώδυνο είναι η Γεωπολιτική υποβάθμιση τής 

Ελλάδας.Η αποδοχή τού σήματος<<ΤurkAegean>>>από τήν EE,φαινομενικά αφορά τήν τουριστική προβολή,όπως 

αθώα,αναφέρει η Τουρκική Αίτηση στήν ΕΕ,αλλά ουσιαστικά ο Ερντογάν αναδεικνύει τήν προβολή τών απαράδεκτων 

Τουρκικών διεκδικήσεων στό Αιγαίο καί τήν προκλητική αμφισβήτηση Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Προκύπτουν,όμως,εδώ,τά εξής κρίσιμα ερωτήματα καί απαντήσεις:

1.Tί έκανε σχετικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη γιά νά αποτρέψει τέτοια απόφαση; Ουδέν

2.Τί έπραξε τό ΥΠΕΞ; Πώς αντέδρασαν οι πρεσβευτές μας,όχι μόνο στήν Τουρκία,αλλά καί  σέ πολλές Ευρωπαϊκές 

χώρες,πού προβαλόταν στά ΜΜΕ η Τουρκική διαφημστική εκστρατεία μέ τό <<ΤurkAegean>>;Απάντηση;Μή μου τούς

κύκλους τάραττε!... 

3.Τί έπραξε,ο λαλίστατος,κατά τά άλλα,Υπουργός Ανάπτυξης(όπου υπάγεται καί ο τομέας  τών Σημάτων)Αδωνις Γεωρ 

γιάδης; Ουδέν 

4.Τί έκανε ο Ελληνας Επίτροπος καί Αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Επτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς,γιά νά υπερασπι 

σθεί τόν όρο <<Αιγαίο>>,πού υφάρπασαν οι Τούρκοι,καί πού κάποιοι ολιγάρχες,μάλιστα, τόν προωρίζουν γιά πρωθυ 

πουργό κυβέρνησης συνεργασίας ; Ουδέν. 

5..Τί έπραξαν οι ευρωβουλευτές μας,όλων τών κομμάτων,στίς Βρυξέλλες.;Δέν είχαν πληροφορηθεί τίποτα;Μόνο γιά 

τρυφηλή ζωή στίς Βρυξέλλες,μέ παχυλότατες αμοιβές καί προνόμια,καί γιά ερωτικές περιπέτειες,θά ακούγονται ;Πού 

είναι  η ενωμένη αντίσταση,στίς Τουρκικές προκλήσεις,καί μάλιστα,στήν έδρα τους,στίς Βρυξέλλες; Κατάντια καί 

Ντροπή!

6.Τό  ενδεχόμενο, νά τό γνώριζε η κυβέρνηση καί σκόπιμα νά απείχε από τήν σχετική διαδικασία,γιά νά <<ημερέψει τό 

τέρας>>,αυτό πλέον,άν συνέβη,μάς οδηγεί σέ πράξεις  εθνικής αυτοκτονίας.Γιατί είναι ηλίου φαεινότερο,ότι  η παραπά 

νω  επιτυχία  τής Τουρκίας,εμπεδώνει διεθνώς,ακόμη περισσότερο, τό αφήγημά της,περί <<Γαλάζιας Πατρίδας>>!

Δ.Τί οφειλε νά πράξει η Ελληνική κυβέρνηση;

*Η κυβέρνηση θά μπορούσε νά ανακόψει  τήν διαδικασία εντός 3(τριών) μηνών, από τήν ημερομηνία πού  έγινε τό 

Αίτημα τής Τουρκίας.Κάτι τέτοιο δέν έγινε.

*Η κυβέρνηση θά μπορούσε  νά προσφύγει εντός 2(δύο)μηνών από τήν ημερομηνία ικανοποίησης τής προσβαλλόμε 

νης απόφασης,οι δέ λόγοι προσφυγής έπρεπε νά υποβληθούν εντός 4(τεσσάρων)μηνών,από τήν ημερομηνία κοινο

ποίησης,αλλά ούτε  καί αυτό δέν έκανε η κυβέρνηση

*Τό μόνο τώρα πού μπορεί νά κάνει η κυβέρνηση είναι νά προχωρήσει στήν Πράξη Ακύρωσης,διαδικασία χρονοβόρα

καί αμφιβόλου αποτελέσματος,αφού δέν τό γνώριζαν,άρα,δέν ενήργησαν,απλά πιάστηκαν στόν ύπνο !...Δέν έμαθαν 

ποτέ  γιά τό Αίτημα τής Τουρκίας,πολύ δέ αργότερα,πληροφορήθηκαν ότι ήδη εγκρίθηκε.

*Εξ αιτίας τών δύσκολων καί τεταμένων σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας,η κυβέρνηση Μητσοτάκη όφειλε νά <<έχει ανοι 

κτά  τά μάτια της>>,νά είναι πολύ πιό προσεκτική,γιά  νά αποφύγει αυτό τό φιάσκο μεγατόνων.

Ε. Η <<κουτοπόνηρη>>,πλήν όμως,ανεπιτυχής προσπάθεια απόκρυψης τής αλήθειας από τήν κυβέρνηση.

*Η κυβέρνηση προσπάθησε επί δύο ημέρες νά επιβάλει <<σιωπητήριο>>τόσο στήν ασφυκτικά ελεγχόμενη από τήν 

ΝΔ,  ΕΡΤ, όσο καί στά φιλικά κανάλια τών ολιγαρχών.Ομως,μετά τό αυξανόμενο κύμα αντιδράσεων,η κυβέρνηση 

προσπαθεί μέ παραπλάνηση καί ψεύδη νά μάς κρύψει την πραγματικότητα,γιά ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ετσι,ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,γιά νά καλύψει τήν τραγική αδιαφορία τής κυβέρνησης, 

υποστήριξε ότι δέν πρόκειται γιά αναγνώριση τού <<TurkAegean>> από τήν ΕΕ,αλλά από μιά Ισπανική ιδιωτική 

εταιρεία.Μέ μία,ομως,λεπτομέρεια,πού επιμελώς απέφυγε νά αναφέρει:η Ισπανική αυτή εταιρεία πού έχει αναλάβει 

τήν  αναγνώριση πατεντών καί εμπορικών σημάτων,είναι πλήρως διαπιστευμένη από τήν ΕΕ,ενεργεί κατ εντολήν καί 

κατά παραγγελία τής ΕΕ,τά δέ αποτελέσματά της,είναι πλήρως αποδεκτά καί φέρουν τήν <<βούλα>>τής ΕΕ.

Ετερος υπουργός τής κυβέρνησης τών <<αρίστων>>,ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας,δήλωσε,σχετικά,ότι<<η 

κυβέρνηση κινείται νομικά ενάντια στόν όρο<<TurkAegean>>.Λίγο αργά δέν τό θυμηθήκατε κύριε Κικίλια,ένα έτος με

τά;

Ενας,ακόμη,εκ τών <,αρίστων>>τής κυβέρνησης Μητσοτάκη,ο λαλίστατος,κατά τά τά άλλα,Αδωνις Γεωργιάδης,ανακοί 

νωσε τήν διενέργεια ΕΔΕ(Ενορκης Διοικητιικής Εξέτασης),επιρρίπτοντας τίς ευθύνες στούς υφισταμένους του υπαλλή

λους. Διττός ο σκοπός του:Nά αποσείσει τίς δικές του τεράστιες ευθύνες καί μέ τήν διενέργεια ΕΔΕ(πού ποτέ δέν παρα

πέμφθηκε κανείς ώς ένοχος),νά δείξει τάχα υπηρεσιακή αυστηρότητα .Ομως αυτό πού κάνει είναι ανέντιμο καί φυσικά 

μέ τήν έγκριση  τού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Γιατί όλοι γνωρίζουν στοιχειωδώς περί ιεραρχίας.Ο εκάστο 

τε  πρωθυπουργός είναι,συνταγματικά, υπεύθυνος,συνολικά,γιά τό έργο τών υπουργών του, καί ο κάθε υπουργός γιά 

τούς υπαλλήλους τού υπουργείου του.Αποτελεί  χυδαία ανεντιμότητα καί θρασυδειλία,νά επιρρίπτεις τίς ευθύνες σου 

γιά ένα τόσο σοβαρό θέμα στούς υφισταμένους σου,κατ αναλογία,πρός ένα Στρατηγό σέ πόλεμο,πού χάνει τήν μάχη, 

κατηγορώντας ώς υπαίτιο τόν χαμηλόβαθμο στρατιώτη.Δυστυχώς,τό ηθικό ανάστημα καί τού πρωθυπουργού είναι 

πολύ  μικρό,αφού καί αυτός,καλύπτει τόν υπουργό του,κατηγορώντας,<<γιά τά λάθη πού έκαναν>>,υπηρεσιακούς  

παράγοντες,ενώ τήν γενική ευθύνη,έπρεπε νά τήν αναλάβει ο ίδιος!...Ομως,μήν περιμένετε,κάτι γενναιότερο,από τά 

<<παιδιά τού Χάρβαρντ>>. Ολα, γιά αυτούς είναι θέμα επικοινωνιακό,καί άς φθάσει στό πάτο η  προσωπική  τους 

αξιοπρέπεια.... Αρκεί νά πάρουν τίς εκλογές!...  

Ομως,μετά τό κυβερνητικό σόκ,ήρθε καί η αλήθεια:Μέ αφορμή τήν απόφαση τής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ιδιοκτησίας

Εμπορικών Σημάτων νά κατοχυρώσει τό σήμα <,TurkAegean>>;όπως καταγγέλει ο Ενιαίος ΣύλλογοςΥπαλλήλων τού

Υπουργείου Εμπορίου,η κυβέρνηση τού ΣΥΡΙΖΑ,είχε προβλέψει τόν καθημερινό έλεγχο τών αιτήσεων στούς αρμόδι 

ους Διεθνείς Οργανισμούς(στόν Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUIPO καί στόν Διεθνή Οργανισμό WIPO),ώστε νά αποτρέπε 

ται άμεσα οποιαδήποτε προσπάθεια γιά χρήση όρων εθνικού ενδιαφέροντος.

Ομως,η κυβέρνηση Μητσοτάκη,όταν ανέλαβε τήν εξουσία τό 2019,αδρανοποίησε τήν Επιτροπή Ειδικών γιά τά Σήμα 

τα,πού λειτουργούσε(αποτελούμενη από δύο Δημοσίους υπαλλήλους,(τόν ένα από τό ΥΠΕΞ καί τόν δεύτερο από τό

ΥΠΑΝ),καθώς,πλέον,υπολειτουργούσε αυτή η επιτροπή,μέχρι πού τελικά,ατόνησε πλήρως.Κατά συνέπεια,η ΕΔΕ πού 

διέταξε νά γίνει ο Αδωνις Γεωργιάδης,εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές ανάγκες τής κυβέρνησης καί αποσκοπεί στήν 

αποποίηση  τών πολιτικών ευθυνών της,τού Κυριάκου Μητσοτάκη συμπεριλαμβανομένου.

 

Πλέον,οι <<άριστοι>>τής κυβέρνησης καταφεύγουν σέ επιχειρήματα πού κααμαρτυρούν τόo ηθικό καί πολιτικό αδιέξο 

δό τους. Δηλώνει καί πάλι  ο Αδωνις Γεωργιάδης:Kαί επί ΣΥΡΙΖΑ οι Τούρκοι μιλούσαν γιά <<Τουρκικό Αιγαίο>>.Ομως,

μέ μία τεράστια διαφορά:Αλλο μιά διαφημιστική εκστρατεία τής Τουρκίας καί άλλο η κατοχύρωση από τήν ΕΕ  τού

Τουρκικού σήματος  <<TurkAegean>>.   

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θά δώσει σύντομα λόγο,τόσο στή Βουλή,όσο καί στό Λαό (εκλογές)γιά τά εθνικά εγκλήματα 

πού διαπράττει.Τά ψέμματα πού μάς σερβίρουν μέσω τών ελεγχόμενων ΜΜΕ,δυσυχώς,γι αυτούς,λίγοι,ακόμη,αφελείς, 

τά <<καταπίνουν>>.       

ΣΤ. Η  απόσυρση όπλων από τά νησιά τού Αιγαίου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη.είναι απόλυτα, συνεπής στίς <<υποχρεώσεις της>> έναντι τών ΗΠΑ καί τής Γερμανίας, μέ

πρόσχημα τήν αποστολή όπλων στήν Ουκρανία,αποσύροντας,από τά νησιά τού Αιγαίου,τά Ελληνικά TOMA ΒΜP1. 

Ετσι,από  αυτό τόν μήνα Ιούλιο,μετά από συμφωνία τού Ελληνα ΥΕΘΑ Ν.Παναγιωτόπουλου καί τής Γερμανίδας ομολό 

γου του,θά αρχίσει η απόσυρση.Ομως, η συμφωνία ανταλλαγής τών TOMA BMR1 μέ τά MARDER-1 A3.ιδιας ηλικίας,

αλλά χαμηλότερων επιχειρησιακών δυνατοτήτων,είναι εθνικά απαράδεκτη,αφού  δέν πρόκειται νά αντικατασταθούν 

τά οχήματα αυτά,σέ  αναλογία 1;1 στά νησιά τού Αιγαίου,ενώ προκύπτουν τεράστια προβλήματα  τεχνικής  υποστήρι

ξης  τών  νέων αυτών οχημάτων.Πώς,λοιπόν,νά μή χαίρεται ο Ερντογάν,πού βλέπει, ότι,μετά τό <<ΤurkAegeαn>>, 

 καί τήν σιωπηρά  αποστρατιωτικοποίηση τών νησιών τού Αιγαίου,παίρνουν <<σάρκα καί οστά>>τά Σχέδιά του; 

Ας αναλογισθούμε τί έγινε μέ τήν Τουρκική εισβολή καί κατοχή τής Κύπρου,τό 1974,μετά τήν απόσυρση τής Ελληνικής

Μεραρχίας,από τήν Χούντα τού Παπαδόπουλου,τό 1968.

Ομως,υπάρχει μιά σειρά γεγονότων,πού τεκμηριώνει στό πώς φθάσαμε σέ αυτό τό έσχατο επίπεδο εθνικής υποχώρη

σης.

Α.Στίς 15/7/2020,μέ πίεση τής Γερμανίας,έγινε στό Βερολίνο,τριμερής συνάντηση μεταξύ Γερμανίας,Ελλάδας καί Τουρ 

κίας,γιά συνομιλίες,προκειμένου,όπως εκ τών υστέρων,τουλάχιστον,ανακοινώθηκε(ενώ η βαθύτερη αλήθεια είναι 

άλλη),νά υπάρξει μείωση τών εντάσεων μεταξύ Ελλάδας καί Τουρκίας(μεταξύ τών θεμάτων καί η μετατροπή τής Αγίας 

Σοφιάς σέ τζαμί).Συμμετείχε από Ελληνικής πλευράς,η επικεφαλής τού Διπλωματικού Γραφείου τού Ελληνα πρωθυ 

πουργού η κυρία Ελένη Σουρανή καί από Τουρκικής πλευράς,ο Σύμβουλος τού Τούρκου πρωθυπουργού,Ιμπραήμ 

Καλίν.

Βέβαια, σέ κάποιο στάδιο οι συνομιλίες,όταν έκριναν οι Τούρκοι,διακόπηκαν,καί  αποκαλύφθηκαν από τόν Τούρκο 

ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου,πρός μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη τού ΥΠΕΞ κ.Δένδια,πού δέν γνώριζε τίποτα απολύτως,αφού ο 

Ελληνας πρωθυπουργός,ασκεί,μέ ένα πολύ κλειστό κύκλο συνεργατών του,προσωπική εξωτερική  πολιτική,πρός 

μεγάλη χαρά τών Τούρκων,πού παρατηρούν τόν Ελληνα πρωθυπουργό νά <<πατάει ξυπόλυτος στά αγκάθια>>,αφού 

έχουν νά αντιμετωπίσουν ένα <<αναλώσιμο>> αντίπαλο!...

Β. Στίς 5/10/2021,η Ελληνική κυβέρνηση,εν κρυπτώ,υπέγραψε  καί τούς όρους στούς οποίους δεσμεύτηκε (μερική 

αποστρατιωτικοποίηση τών νησιών μας) καί μάλιστα σέ  αυτά πού βρίσκονται λίγα μίλια έξω από τίς Τουρκικές ακτές.

Η Γερμανία,πρότεινε,αντίστοιχα,στήν Τουρκία,τήν κατάργηση τής 4ης Στρατιάς τού Αιγαίου,πού εδρεύει στήν Σμύρνη

(απέναντι από τήν Χίο).  

 

Η Αγκυρα απαιτεί τήν απομάκρυνση τών βαρέων όπλων πυροβολικού καί αρμάτων μάχης,ειδικότερα δέ,τών ρουκετο 

βόλων RM--70,γιά τά οποία η Τουρκία μάς πιέζει ασφυκτικά.Πρόκειται,λοιπόν, γιά 116(εκατόν δεκαέξι )ρουκετοβόλα, 

τών 122 (εκατόν είκοσι δύο) χιλιοστών,μέ ακτίνα δράσης περί τά 22(είκοσι δύο) χιλιόμετρα,τά οποία μπορούν νά 

κονιορτοποιήσουν οποιαδήποτε αποβατική δύναμη,αλλά καί νά πλήξουν καί συγκεντρώσεις στρατευμάτων στή 

Μικρασιατική ακτή.

Επίσης,οι Τούρκοι θέλουν τήν δέσμευση τής Ελλάδας ότι δέν θά εγκατασταθούν στά νησιά συστήματα ATACMS,πού 

μπορούν νά πλήξουν στόχους,όπως Ναυστάθμους,Αεροδρόμια καί Στρατηγικά Κέντρα,στή Μικρασιατική ακτή. 

Ακριβώς,όμως,αυτή η μεταφορά στά νησιά  τών ATACMS,θά καταδείξει ότι η Τουρκική βαλλιστική απειλή δέν θά μείνει 

αναπάντητη.Μιά τέτοια δέσμευση  τής χώρας μας(απόσυρση),θά οδηγήσει σέ παραίτηση από ένα όπλο  βασικής 

Στρατηγικής αποτροπής.Ετσι η Τουρκία θά θέσει σέ ομηρία,πλέον,τά νησιά τού  Ανατολικού Αιγαίου(μαζί καί τών 

Δωδεκανήσων),μετατρέποντας τήν Ελλάδα,σέ Τουρκικό δορυφόρο.

Πώς είναι δυνατόν,όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη νά δέχεται νά διαπραγματεύεται μέ τούς Τούρκους,ένα θέμα 

υψίστης εθνικής σημασίας,ασκώντας ο πρωθυπουργός προσωπική πολιτική,μέ συμβούλους τού ενδοτικού 

ΕΛΙΑΜΕΠ,χωρίς διαβούλευση,διάλογο καί συνεννόηση,μέ τά κόμματα τής Βουλής;

Τό ίδιο έκαναν,άλλωστε(όπως σήμερα,ο Κυριάκος Μητσοτάκης) καί οι,προηγούμενοί του,Σημίτης,Γιώργος Παπανδρέ 

ου,Τσίπρας,κλπ.Κέρδισε από αυτές τίς <<τυφλές>>συνομιλίες, η Ελλάδα;Τουναντίον,έχασε πολλά καί  απομειώνονταιι 

τά Εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα,μέ ένα διαφαινόμενο ζοφερό μέλλον.

Επί τέλους,ας τό βάλουν καλά στό μυαλό τους,οι παγκοσμιοποιημένοι <<αιθεροβάμονες>>τής κυβέρνησης καί ο εσωτε

ρικός Τουρκικός <<Δούρειος Ιππος>>:Aν η Ελλάδα αποσύρει τά βαρέα όπλα από τά νησιά,θά χρειαστούν μήνες γιά νά

τά επαναφέρει,σέ περίπτωση ανάγκης,ενώ αντίθετα,η Τουρκία,χρειάζεται,μόνο,ελάχιστες ημέρες ,γιά νά επανασυστή 

σει   τήν 4η Στρατιά.Η τραγωδία πού βιώνει ο Ελληνισμός,ιδιαίτερα δέ οι Κύπριοι αδελφοί μας,θά είχε αποτραπεί,άν 

ηταν στή Κύπρο,η Ελληνική Μεραρχία τών 5.000 στρατιωτών,καί δέν τήν είχε αποσύρει η Χούντα τού Παπαδόπουλου, 

αφού καί αυτή,έκανε παρόμοιες διαπραγματεύσεις(όπως σήμερα ο Μητσοτάκης) μέ τήν Τουρκία,καί απέσυρε,ηλιθίως, 

από τήν Κύπρο,τήν Ελληνική Μεραρχία.Τό συνειδητοποιεί αυτό η μικρή <,κάστα>>τών συμβούλων τού πρωθυπουρ 

γού,πού οδηγούν τήν Ελλάδα;

Επίσης,γιατί δέν έχει ιδρυθεί ακόμη τό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΑΕ);

Αραγε,θά σταθεί,επιτέλουςκάποτε ενωμένη,στά Εθνικά ζητήματα,η Αντιπολίτευση, καί νά αρθεί στό ύψος τών περιστά 

σεων  η  θά σκέφτεται μόνο τίς εκλογές,καί προσέχοντας,νά  μή θίξει,τούς αυριανούς υποστηρικτές της,ΗΠΑ καί Γερμα 

νία, αν ποτέ γίνει κυβέρνηση;

Η Ελλάδα,δυστυχέστατα,γιά εμάς καί τά παιδιά μας, έχει πάρει τόν κατήφορο τής απώλειας.Θά τήν σταματήσει κανείς,

πού πονάει αυτό τόν  ιερό τόπο; Αλήθεια,πώς τά ανέχεται  όλα  αυτά,αυτός ο περήφανος καί χιλιοπροδομένος Λαός;Τί ΄

περιμένει,άραγε,ακόμη νά  τού συμβεί ;