Στα σχέδια της κυβέρνησης κατ' οίκον νοσηλεία και οδοντιατρική περίθαλψη

Σε διαδικασία διαβούλευσης ήταν μέχρι τις 18 Απριλίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει ως βασικούς άξονες τη θέσπιση των βασικών κατευθύνσεων μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, την τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων και θέσπιση νέων για την αποτελεσματικότητα και πρακτική λειτουργικότητα του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες, και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας.

Μεταξύ των άρθρων προς διαβούλευση εντοπίζεται η κατ' οίκον νοσηλεία και η κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα.

Κατ' οίκον νοσηλεία

Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), περί της κατ’ οίκον νοσηλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28 Κατ’ οίκον νοσηλεία από Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

1. Καθιερώνεται, αναπτύσσεται και οργανώνεται η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) με παροχή σε πολίτες στην οικία τους υπηρεσιών και φροντίδας υγείας από Διατομεακά Τμήματα ή από Μη Αυτόνομες Ειδικές Μονάδες, που υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα Βραχείας – Ημερήσιας Νοσηλείας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που ορίζονται, με αποφάσεις της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται στις υπηρεσίες Κ.Ο.Ν. της παρ. 1, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οικία των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες της Κ.Ο.Ν. και για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας, το κόστος λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση των παρ. 1 και 2.».

Κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα

Όσον αφορά το άρθρο 42, αυτό προβλέπει την κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα. Συγκεκριμένα, η κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται στο πλαίσιο της παρεχόμενης οδοντιατρικής φροντίδας από τις δημόσιες δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας στις οποίες λειτουργούν οδοντιατρεία, καθώς και από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία.