ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ FIR, 100% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ!

Το αγωνιστικό μήνυμα υποστήριξης του αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων που απευθύνει  προς το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, Αμιράς Βιάννου, 14-16.9.2018, η FIR (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντιστασιακών & Αντιφασιστών) δια του Γενικού της Γραμματέα. 
 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
:

Χαιρετισμός στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

Από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 14 έως 16, 2018 στη Βιάννο / Κρήτη

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι!

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντιστασιακών – Αντιφασιστών (FIR) χαιρετίζει όλους τους καλεσμένους, τους βετεράνους, τους εκπροσώπους των δήμων, των Συμβουλίων και των Κοινοβουλίων, τους ιστορικούς και τους επιστήμονες, τους αντιφασίστες από διάφορες γενιές.

Για την 75η επέτειο των εγκλημάτων του Ολοκαυτώματος της Βιάννου πραγματοποιείτε το σημαντικό συνέδριο σας κάτω από το σύνθημα «Ανυποχώρητος αγώνας για Δικαιοσύνη και Αποζημίωση!».

Για να μνημονεύσουμε αυτό το γεγονός δεν αρκεί μόνο μια ιστορική αναφορά, αλλά και να καθοριστεί ένα σημερινό καθήκον. Δεν μας επιτρέπεται να ξεχνάμε για ποια εγκλήματα στην Ελλάδα ήταν υπεύθυνος ο γερμανικός φασισμός. Μπορούμε να δούμε τις συνέπειες του αντισημιτισμού και του ρατσισμού στην εξουσία, την καταστροφική πολιτική ενάντια στην κοινωνία. Είναι μια σπάνια εξαίρεση ότι ο δράστης κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο από ελληνικό δικαστήριο. Αλλά οι γερμανικές κυβερνήσεις δεν ήταν πρόθυμες να αποζημιώσουν γι’ αυτό το έγκλημα τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Για το λόγο αυτό, η FIR είναι – εδώ και πολλά χρόνια - στο πλευρό όλων των ελληνικών οργανώσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών που αντιπροσωπεύουν τις δίκαιες και τεκμηριωμένες απαιτήσεις του ελληνικού λαού για αποζημιώσεις οφειλόμενες από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας λόγω του καταναγκαστικού δανεισμού και των ζημιών που προκάλεσαν στην Ελλάδα οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι σήμερα, οι γερμανικές κυβερνήσεις δεν είναι διατεθειμένες να λύσουν αυτό το ανοιχτό ζήτημα. Με μια καταβολή ενός ασήμαντου ποσού ύψους 115 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βόννης στις 18 Μαρτίου, 1960 το γερμανικό κράτος προσπάθησε να ικανοποιήσει το αίτημα.

Αλλά το οφειλόμενο ποσό είναι πολύ υψηλότερο όπως διεθνείς εμπειρογνώμονες, επίσης από τη Γερμανία, απαριθμούν αρκετές φορές:

  • «Το καταναγκαστικό κατοχικό δάνειο – πρόκειται για τη ληστεία που επιβλήθηκε στην κατεχόμενη Ελλάδα με τη συμφωνία της 14/3/1942, το οποίο ανερχόταν σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην αγοραστική αξία του 1938.
  • Απαιτήσεις για πολεμικές επανορθώσεις – αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις υποδομές της οικονομίας, για την πλήρη καταστροφή της οικονομίας της χώρας, για την αρπαγή και τη λεηλασία του εθνικού πλούτου και τις ζημιές που προκάλεσαν στους πολίτες.Η «Διασυμμαχική Διάσκεψη» των Παρισίων (Δεκέμβριος 1945 - Ιανουάριος 1946) αναγνώρισε το ποσό των 7,181 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα, στην αγοραστική αξία του 1938.
  • Αξιώσεις για την αποζημίωση των θυμάτων των εγκλημάτων των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής, των ομήρων και της καταναγκαστικής τους εργασίας σε ναζιστικά στρατόπεδα και εργοστάσια γερμανικών μονοπωλίων.
  • Η επιστροφή των ανεκτίμητων αρχαιολογικών θησαυρών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που λεηλατήθηκαν από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις».

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 - και κανείς δεν τα αρνήθηκε!

Η FIR υποστηρίζει τα ελληνικά αιτήματα σ’ αυτή την υπόθεση και καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να πάψει να εμποδίζει τις σοβαρές διαπραγματεύσεις. Η απόδοση των γερμανικών επανορθώσεων στον ελληνικό λαό εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο!

Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. «Δικαιοσύνη και Αποζημίωση» σημαίνει επίσης να αναγνωρίσουμε την ελληνική αντίσταση ως ένα σημαντικό μέρος του απελευθερωτικού κινήματος της Ευρώπης ενάντια στη φασιστική κατοχή. O ΕΛΑΣ και όλα τα τμήματα της ελληνικής αντίστασης αποτελούν ένα πολύτιμο μέρος του Αντιχιτλερικού Συνασπισμού. Και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτή την κληρονομιά που αφορά την ιστορία της ηπείρου μας.

Η FIR συγχαίρει όλους τα ους Έλληνες αντιφασίστες και τους φίλους από όλο τον κόσμο που υποστηρίζουν το έργο αυτό.

Η FIR καλεί την γερμανική κυβέρνηση να τερματίσει τον αποκλεισμό και να προχωρήσει σε μια σοβαρή λύση για την απόδοση αποζημιώσεων. Είναι απαράδεκτο να περιμένουμε ξανά 25 χρόνια – τότε ακόμη και τα εγγόνια των θυμάτων δεν θα είναι πλέον μαζί μας.

Dr Ulrich Schneider

Γενικός Γραμματέας της FIR


Greetings to the third Panhellenic Congress on Holocausts and German Compensations

From 14 to 16 September 14 to 16, 2018 in Viannos/ Crete

Dear comrades and friends!

FIR is greeting all the guests, the veterans, the representatives of municipalities, Councils and Parliaments, the historians and scientists, the antifascists from different generations.

To mark the 75th anniversary of the crimes of Viannos Holocaust you held your important congress under the slogan “Unwavering struggle for Justice and Compensation!”

To commemorate this event is not only an historical remembrance, but also a today’s task. We are not allowed to forget what crimes the German fascism was responsible for in Greece. One can see the consequences of antisemitism and racism in power, the destruction policy against the civil society. It is a rare exception that the perpetrator was accused and sentenced to death by a Greek court. But the German governments were not willing to compensate this crime to the victims and their families.

That is, why FIR is – since long time – on the side of all Greek organizations and social initiatives they stands for the fair and substantiated claims of the Greek people for reparations owed by the Federal Republic of Germany due to the forced occupation loan and damage caused in Greece by Nazi occupying forces during the Second World War. Until today, the German governments are not willing to solve this open problem. With an onetime payment of an insignificant amount of 115 million DM according to the Bonn Convention of March 18, 1960 the German state tried to satisfy the claim.

But the outstanding payment is much higher as international experts, also from Germany, listed several times:

“The forced occupation loan – robbery imposed on occupied Greece with the agreement of 03/14/1942, which amounted to 3.5 billion US $ in the purchasing value of 1938.

Demands for war reparations – compensation for the damage caused by the German occupation troops in the financial infrastructure and the complete destruction of the country’s economy, the grabbing and looting of national wealth and the damage to individuals. The “Conference of the Allies" in Paris (December 1945 - January 1946) recognized the amount of 7.181 billion US dollars for Greece, in the purchasing value of 1938.

Claims for compensation of victims of crimes of the Nazi occupying forces, of hostages and their forced labor in Nazi camps and factories of German monopolies.

The return of priceless archaeological treasures of our cultural heritage looted by the German occupying forces.”

This was a balance presented to the European Parliament in 2014 – and nobody denied!

FIR supports the Greek requests in this case and calls the German government not to block serious negotiations anymore. German reparations for Greek people are still missing!

But it is not only the money. “Justice and Compensation” mean also to recognize the Greek resistance as an important part of the liberation movement of Europe against the fascist occupation. The ELAS and all parts of the Greek resistance are a value part of the Anti-Hitler-Coalition. And nobody can forget this merit for the history of our continent.

FIR congratulates all Greek antifascists and the friends of all over the world they support this task.

FIR calls the German government to end the blockade and to come to a serious solution for the compensation. It is very unacceptable to wait again 25 years – so also the grandchildren of the victims will not be any more with us.

Dr. Ulrich Schneider

General Secretary of FIR