ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή

Με χθεσινή του απόφαση (31/10/16), ο διοικητής του νοσοκομείου Λαμίας αναστέλλει επ αόριστον την λειτουργία των χειρουργείων (!) λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

Το νο­σο­κο­μείο Λα­μί­ας θε­ω­ρεί­ται ένα από τα 3 νο­σο­κο­μεία – «πυ­λώ­νες» σε όλη την πε­ριο­χή ευ­θύ­νης της 5ης ΥΠΕ, μαζί με το Πα­νε­πι­στη­μια­κό Λά­ρι­σας και το νο­σο­κο­μείο Βόλου. Δέ­χε­ται κα­θη­με­ρι­νά χει­ρουρ­γι­κά πε­ρι­στα­τι­κά από την Φθιώ­τι­δα, την Φω­κί­δα, την Ευ­ρυ­τα­νία και την Βό­ρεια Εύ­βοια. Δέ­χε­ται επί­σης πα­θο­λο­γι­κά πε­ρι­στα­τι­κά από ακόμα ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή. Δια­θέ­τει ΜΕΘ και ΜΑΦ με 8 + 8 = 16 κλί­νες στην οποία δια­κο­μί­ζο­νται βα­ρέ­ως πά­σχο­ντες από όλη την Κε­ντρι­κή Ελ­λά­δα. Όπως είναι αυ­το­νό­η­το ανά­γκη για χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση μπο­ρεί να προ­κύ­ψει ανά πάσα στιγ­μή τόσο από τα πα­θο­λο­γι­κά πε­ρι­στα­τι­κά όσο και από τα πε­ρι­στα­τι­κά της ΜΕΘ, εκτός από τα πε­ρι­στα­τι­κά των χει­ρουρ­γι­κών τμη­μά­των. Στο νο­σο­κο­μείο Λα­μί­ας διε­νερ­γού­νται ετη­σί­ως 3500 χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις όλων σχε­δόν των ια­τρι­κών ει­δι­κο­τή­των.

Στο νο­σο­κο­μείο υπη­ρε­τούν μόνο 2 (δύο) μό­νι­μοι αναι­σθη­σιο­λό­γοι (με βαθμό Διευ­θυ­ντή και Επι­με­λη­τή Α) ενώ οι ορ­γα­νι­κές θέ­σεις Ει­δι­κευ­μέ­νων Αναι­σθη­σιο­λό­γων είναι συ­νο­λι­κά οκτώ (8). Υπη­ρε­τεί επί­σης μια για­τρός απο­σπα­σμέ­νη από άλλο νο­σο­κο­μείο για το χρο­νι­κό διά­στη­μα 2014 – 2019, καθώς και ένας Επι­κου­ρι­κός Επι­με­λη­τής. Έτυχε τις μέρες αυτές να πα­ρου­σια­στούν προ­βλή­μα­τα υγεί­ας στους 3 για­τρούς : η Διευ­θύ­ντρια υπέ­στη κά­ταγ­μα μέσα στο νο­σο­κο­μείο σε ώρα εφη­με­ρί­ας εκτε­λώ­ντας για πολ­λο­στή φορά εντο­λή του διοι­κη­τή για ανα­γκα­στι­κή υπε­ρε­φη­μέ­ρευ­ση, ενώ οι δύο Επι­με­λη­τές Α είχαν υπο­βλη­θεί πριν λίγες μέρες σε σο­βα­ρές χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις. Έχο­ντας απο­μεί­νει μόνο ο Επι­κου­ρι­κός Επι­με­λη­τής στο αναι­σθη­σιο­λο­γι­κό τμήμα, ο διοι­κη­τής απο­φά­σι­σε χθες 31/10 το επ αό­ρι­στον κλεί­σι­μο των χει­ρουρ­γεί­ων, ενώ ο διοι­κη­τής της 5ης ΥΠΕ απεύ­θυ­νε (επί­σης χθες 31/10) «έκ­κλη­ση» στον Επι­κου­ρι­κό Επι­με­λη­τή να εφη­με­ρεύ­σει μέσα στο νο­σο­κο­μείο για τέ­ταρ­το (4ο) 24ωρο στην σειρά ώστε να κα­λύ­πτο­νται οι επεί­γου­σες δια­σω­λη­νώ­σεις και οι δια­κο­μι­δές βα­ρέ­ως πα­σχό­ντων προς άλλα νο­σο­κο­μεία. Επί­σης από χθες ο διοι­κη­τής της 5ης ΥΠΕ έδωσε «εντο­λή» σε δύο αναι­σθη­σιο­λό­γους του νο­σο­κο­μεί­ου Άμ­φισ­σας να εκτε­λέ­σουν μέσα στον μήνα Νο­έμ­βριο αριθ­μό εφη­με­ριών στο νο­σο­κο­μείο Λα­μί­ας για τους ίδιους λό­γους.

Όλα τα πα­ρα­πά­νω ΑΠΙ­ΣΤΕΥ­ΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗ­ΘΙ­ΝΑ επι­βε­βαιώ­νουν ΠΑ­ΝΗ­ΓΥ­ΡΙ­ΚΑ αυτά που φω­νά­ζει τόσον καιρό το υγειο­νο­μι­κό κί­νη­μα :

  • Χωρίς κά­λυ­ψη όλων των κενών με διο­ρι­σμούς σε μό­νι­μες ορ­γα­νι­κές θέ­σεις δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει δη­μό­σιο σύ­στη­μα πε­ρί­θαλ­ψης. Βιώ­νου­με σε όλη την χώρα κα­τά­στα­ση ΚΑ­ΤΑΡ­ΡΕΥ­ΣΗΣ ως απο­τέ­λε­σμα της κα­τα­στρο­φι­κής μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής των τε­λευ­ταί­ων ετών. Το πα­ρα­μι­κρό (αν­θρώ­πι­νο – ανα­με­νό­με­νο – προ­βλέ­ψι­μο) συμ­βάν (συ­γκε­κρι­μέ­να εδώ η ταυ­τό­χρο­νη ασθέ­νεια κά­ποιων για­τρών) είναι απο­λύ­τως λο­γι­κό να οδη­γεί σε ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας ένα ολό­κλη­ρο νο­σο­κο­μείο κορ­μού, αφού σε ένα κρί­σι­μο τμήμα όπως το Αναι­σθη­σιο­λο­γι­κό επί χρό­νια σε ανά­γκες 8 ορ­γα­νι­κών θέ­σε­ων (δια­πι­στω­μέ­νων με πρό­σφα­το ΦΕΚ του 2014 που κι αυτό είναι ΠΙΣΩ από τα πραγ­μα­τι­κές υγειο­νο­μι­κές ανά­γκες) υπη­ρε­τούν μόνο δύο (2) μό­νι­μοι και 1 (μία) απο­σπα­σμέ­νη.

  • Τα μέτρα που έχουν επι­βλη­θεί από το μαύρο μέ­τω­πο κε­φα­λαί­ου – ΕΕ – ΔΝΤ – μνη­μο­νια­κών κυ­βερ­νή­σε­ων ενα­ντί­ον της δη­μό­σιας πε­ρί­θαλ­ψης τα τε­λευ­ταία χρό­νια, στα οποία συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η απα­γό­ρευ­ση προ­σλή­ψε­ων μό­νι­μου υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, είναι ΕΓΚΛΗ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΑ. Απλά.

  • Η εμ­μο­νή ως τώρα της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας για από­λυ­ση των σή­με­ρα υπη­ρε­τού­ντων Επι­κου­ρι­κών Επι­με­λη­τών που η θη­τεία τους λήγει μετά τις 30/9/2016, απο­δει­κνύ­ε­ται και με το συ­γκε­κρι­μέ­νο πα­ρά­δειγ­μα πόσο κα­τα­στρο­φι­κή είναι.

  • Αυτή η εμ­μο­νή «πα­σα­λείμ­μα­τος» κά­ποιων κενών με προ­σω­ρι­νές ελα­στι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις ομη­ρί­ας και όχι με διο­ρι­σμούς σε μό­νι­μες θέ­σεις δεν υπα­κού­ει σε ΚΑΜΙΑ απο­λύ­τως άλλη λο­γι­κή, παρά στην μνη­μο­νια­κή κα­τεύ­θυν­ση με­τα­βί­βα­σης του κό­στους μι­σθο­δο­σί­ας στις τσέ­πες των ίδιων των ασθε­νών, αφού το επι­κου­ρι­κό προ­σω­πι­κό μι­σθο­δο­τεί­ται από τα «ίδια έσοδα» των δη­μό­σιων μο­νά­δων Υγεί­ας και όχι από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.

  • Η κυ­βερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα (ακρι­βώς πα­ρό­μοια με την αντί­στοι­χη των προ­κα­τό­χων της) πως δήθεν ... «όλα πάνε καλά» είναι ανέκ­δο­το που δεν το πι­στεύ­ουν πλέον ούτε οι ίδιοι.

Επει­δή λοι­πόν τα πολλά λόγια είναι φτώ­χεια, ιδιαί­τε­ρα αν είναι «άλλα λόγια να αγα­πιό­μα­στε» όπως συ­νη­θί­ζει η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας :

  • Να κα­λυ­φθούν άμεσα και επει­γό­ντως οι κενές ορ­γα­νι­κές θέ­σεις του αναι­σθη­σιο­λο­γι­κού τμή­μα­τος του νο­σο­κο­μεί­ου Λα­μί­ας με διο­ρι­σμό μό­νι­μων Επι­με­λη­τών. Το ίδιο να γίνει και με τις συ­νο­λι­κά 6600 του­λά­χι­στον (κατά πρό­σφα­τη πα­ρα­δο­χή των ίδιων των Υπουρ­γών) κενές ορ­γα­νι­κές θέ­σεις ει­δι­κευ­μέ­νων για­τρών σε όλη την χώρα. Ιδού η ΘΑΥ­ΜΑ­ΣΙΑ ευ­και­ρία να κάνει επι­τέ­λους πράξη η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας αυτό που έχει πολ­λές φορές υπο­σχε­θεί (όπως και οι προ­κά­το­χοί της), δη­λα­δή την απλο­ποί­η­ση – επι­τά­χυν­ση – αντι­κει­με­νι­κο­ποί­η­ση της σχε­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας με άρση της γρα­φειο­κρα­τί­ας και των αδι­κιών που την συ­νο­δεύ­ουν δια­χρο­νι­κά.

  • Να μην απο­λυ­θεί κα­νέ­νας Επι­κου­ρι­κός Επι­με­λη­τής και να απορ­ρο­φη­θούν άμεσα και όσοι έχουν υπο­βάλ­λει σχε­τι­κή αί­τη­ση στους κυ­λιό­με­νους πί­να­κες των ΥΠΕ.

  • Ταυ­τό­χρο­να με την κά­λυ­ψη των κενών με μα­ζι­κούς διο­ρι­σμούς σε μό­νι­μες ορ­γα­νι­κές θέ­σεις, να κα­ταρ­γη­θεί πλή­ρως και ορι­στι­κά κάθε «θε­σμός» προ­σω­ρι­νό­τη­τας – ελα­στι­κό­τη­τας – ομη­ρί­ας όπως αυτός του Επι­κου­ρι­κού Επι­με­λη­τή. Επί­σης να κα­ταρ­γη­θεί κάθε εξα­να­γκα­σμός για­τρού σε υπε­ρε­φη­μέ­ρευ­ση (εξο­ντω­τι­κός για τους για­τρούς και επι­κίν­δυ­νος για τους ασθε­νείς λόγω υπερ­κό­πω­σης των για­τρών) και οι ανα­γκα­στι­κές απο­σπά­σεις, που στην πράξη έχει απο­δει­χτεί πως απο­τε­λούν «πα­σά­λειμ­μα για το θε­α­θή­ναι» χωρίς να λύ­νουν κα­νέ­να πραγ­μα­τι­κό πρό­βλη­μα.

ΜΑ­ΖΙ­ΚΟΣ, ΔΥ­ΝΑ­ΜΙ­ΚΟΣ, ΑΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΙ­ΚΟΣ ΑΝΥ­ΠΟ­ΧΩ­ΡΗ­ΤΟΣ ΑΓΩ­ΝΑΣ

ΤΩΝ ΥΓΕΙΟ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟ­ΠΙ­ΚΗΣ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟ­ΣΟ­ΚΟ­ΜΕΙΟΥ ΛΑ­ΜΙΑΣ !

ΕΝΩ­ΤΙ­ΚΟ ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ­ΤΡΟ­ΠΗ