Ανταπόκριση από τη Ριτσώνα

Νίκος Τζαχρήστας
Αναδημοσίευση από rproject

Έχω γράψει πολλές φορές για το κέντρο «φιλοξενίας» των προσφύγων στην Ριτσώνα και θα ξαναγράψω τώρα γιατί η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο απάνθρωπη.

Τα τε­λευ­ταία νέα έχουν ως εξής. Την προη­γού­με­νη Δευ­τέ­ρα 22/08 μετά από τα πολλά κρού­σμα­τα ηπα­τί­τι­δας Α τα οποία συ­νε­χί­ζουν και τον συ­νε­χή εμπαιγ­μό των προ­σφύ­γων από τους δια­χει­ρι­στές του στρα­το­πέ­δου, από τις μκο ,το πρώην δί­κτυο αλ­λη­λεγ­γύ­ης το οποίο με­το­νο­μά­στη­κε σε ΙΟΜ και το Ερυ­θρό Σταυ­ρό ελ­λη­νι­κό και διε­θνή ένας με­γά­λος αριθ­μός των προ­σφύ­γων με κά­ποια μικρά γε­γο­νό­τα τα οποία όμως ξε­χεί­λι­σαν το πο­τή­ρι έδιω­ξαν από το στρα­τό­πε­δο τους πά­ντες. Ταυ­τό­χρο­να μια-δυο ημέ­ρες μετά 10 έγκυ­ες γυ­ναί­κες ξε­κί­νη­σαν απερ­γία πεί­νας και νερού το οποίο γε­γο­νός βάζει σε με­γά­λο κίν­δυ­νο και τα κυο­φο­ρού­με­να έμ­βρυα αλλά και τις ίδιες. Οι πρό­σφυ­γες ξε­κί­νη­σαν κα­θη­με­ρι­νά να κά­νουν συ­νε­λεύ­σεις και να επι­κοι­νω­νούν με άλλα κέ­ντρα φι­λο­ξε­νί­ας ανά την Ελ­λά­δα.

Τα κρού­σμα­τα ηπα­τί­τι­δας Α συ­νε­χί­ζουν, οι υπο­δο­μές συ­νε­χί­ζουν να πα­ρα­μέ­νουν ίδιες και αυτές η γε­νε­σιουρ­γός αιτία των κρου­σμά­των, συ­νε­χί­ζουν οι κρα­τι­κοί φο­ρείς να μην ενη­με­ρώ­νουν τους πρό­σφυ­γες για το τι θα γίνει με τις αι­τή­σεις ασύ­λου και ο εμπαιγ­μός συ­νε­χί­ζε­ται, χωρίς να μπο­ρούν να μπουν μέσα στον χώρο του στρα­το­πέ­δου κα­νέ­νας εκτός από ανε­ξάρ­τη­τους αλ­λη­λέγ­γυους που δεν έχουν ως επάγ­γελ­μα την αλ­λη­λεγ­γύη και οι πρό­σφυ­γες το γνω­ρί­ζουν πολύ καλά αυτό.

Όμως όταν έρ­χο­νται τα στρα­βά και οι μι­κρές ήττες για το κρα­τι­κό σύ­στη­μα και τα υπο­συ­στή­μα­τά του υπάρ­χουν τρό­ποι που χρη­σι­μο­ποιούν για να τα αντι­με­τω­πί­σουν. Ένας τέ­τοιος τρό­πος φά­νη­κε να είναι το ρε­πορ­τάζ του Λαμια σταρ το οποίο αντί να κα­τα­γρά­ψει και να κα­τα­δεί­ξει την απελ­πι­σία των προ­σφύ­γων από τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες και το αβέ­βαιο μέλ­λον, τους πα­ρου­σί­α­σε ως αχά­ρι­στους οι οποί­οι θέ­λουν να οι­κειο­ποι­η­θούν τον χώρο του στρα­το­πέ­δου κά­νο­ντας κα­τά­λη­ψη. Μια συ­νέ­λευ­ση των δια­χει­ρι­στών η οποία δεν έγινε από τον φόβο των «κα­νί­βα­λων» προ­σφύ­γων μέσα στον χώρο του στρα­το­πέ­δου.

Αν αυτή την στιγ­μή που τα πράγ­μα­τα φαί­νο­νται να οξύ­νο­νται πα­ντού δεν κά­νου­με κάτι στο πολύ κο­ντι­νό μέλ­λον θα εί­μα­στε υπό­λο­γοι στην συ­νεί­δη­σής μας. Γιατί με το πρό­βλη­μα(πρό­βλη­μα αυ­τούς που δη­μιούρ­γη­σαν πρό­σφυ­γες) που υπάρ­χει σχε­τι­κά με την συμ­φω­νία Τουρ­κί­ας-Ε.Ε.-Ελ­λά­δας αλλά και το κε­φά­λι που πάνε να ση­κώ­σουν οι ίδιοι οι πρό­σφυ­γες(πράγ­μα που με χα­ρο­ποιεί ιδιαί­τε­ρα) νο­μί­ζω ότι θα δούμε κα­τα­στά­σεις ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρές για τους πρό­σφυ­γες αλλά και για αυ­τούς που δεν επαγ­γέ­λο­νται αλ­λη­λέγ­γυοι.

Ευχής έργο θα ήταν να υπάρ­ξει ένας πα­νελ­λα­δι­κός συ­ντο­νι­σμός με­τα­ξύ των προ­σφύ­γων σε όλη την Ελ­λά­δα με έναν ταυ­τό­χρο­νο συ­ντο­νι­σμό των ανε­ξάρ­τη­των αλ­λη­λέγ­γυων. Η αλ­λη­λεγ­γύη είναι το δικό μας όπλο που άνετα μπο­ρεί να ανα­με­τρη­θεί με αυ­τούς που δο­λο­φο­νούν αν­θρώ­πους και μετά τους με­τα­τρέ­πουν σε σκλά­βους.